Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Panevëþyje ketinama ákurti dviraèiø namus
Naujienos

Tuo metu, kai mieste dël krizës smarkiai sumaþëjo gyventojø, kai vakarais ištuštëja gatvës ir barai, Panevëþio valdþia nusprendë surizikuoti ir ákurti dviraèiø namus. Miestieèiai juokauja, kad valdþia turbût ketina likusius panevëþieèius išlaipinti iš automobiliø, uþsodinti ant dviraèiø ir paèiame populiariausiame dviraèiø take pastatyti dviraèiø namus. „EKO redakcija“ paprašë idëjà pristatyti Panevëþio miesto savivaldybës vicemerà Gintarà Šileiká.

„Šiuo metu ieškome tinkamø patalpø, kuriose galëtø rinktis dviraèiø sporto entuziastai, èia veiktø kavinë, dviraèiø nuomos punktas, vyktø edukacinës programos, bûtø demonstruojami filmai“, – þada vicemeras.

Jeigu šiuos planus išties pavyktø ágyvendinti, panevëþieèiø dviraèiø sporto entuziastø branduolys – Kazimieras Ilginis, Alfonsas Barauskas, Virginijus Benašas ir kiti – tikrai dþiaugtøsi. Bûtent jie praûþë visiems buvusiems valdþios atstovams galvas, kad reikia populiarinti dviraèiø sportà. Be to, Panevëþys priskiriamas prie miestø, kuriuose labiausiai išplëtota dviraèiø infrastruktûra.

„Dviraèiø namai bus gyvi, mindami dviraèiø pedalus þmonës galës ásitikinti, kad taip galima gaminti elektros energijà, iš dviraèio detaliø kurti paveikslus“, – sakë dviraèiø entuziastas V. Benašas, ypaè daug dirbantis su vaikais ir jaunimu. Jis konstatuoja, kad jau „sukëlë revoliucijà jaunimo galvose“.

Panevëþys pretenduoja ir á Susisiekimo ministerijos finansuojamà demonstraciná projektà. Siekdama skatinti savivaldybes plëtoti saugià dviraèiø infrastruktûrà, ministerija galbût jau kitàmet skirs lëšø pavyzdinei trasai árengti. „Kodël ji negalëtø atsirasti pas mus. To mes ir sieksime“, – dviraèiø entuziastams þada valdþia. Ir jie tiki. Kazimieras Ilginis jau planuoja skaityti paskaitas apie dviraèiø sporto naudà þmogaus sveikatai, ekologinæ naudà (kuo maþiau vaþinësime automobiliais, tuo bus švaresnis oras, o tai teigiamai atsilieps ir visai planetai).

Skaityti toliau: http://www.alfa.lt/straipsnis/12652693/Panevezyje.ketinama.ikurti.dviraciu.namus=2011-10-13_10-00/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT