Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Rajone daugëja dviraèiø takø
Naujienos

Per pastaruosius trejus metus Klaipëdos regione šalia uþmiesèio keliø nutiesta 7,6 km pësèiøjø ir dviraèiø takø ar šaligatviø.

Pasak specialistø, šiø takø plëtra didina eismo saugumà ir maþina aukø skaièiø keliuose.

Didina saugumà

Uþ pësèiøjø ir dviraèiø takø tiesimà prie valstybinës reikšmës keliø yra atsakinga Lietuvos automobiliø keliø direkcija. Jos duomenimis, Lietuvos valstybinës reikšmës keliuose nuo 2007 m. iki 2011 m. bendras pësèiøjø ir dviraèiø takø ilgis išaugo nuo 1 090 km iki 1 240 km. Kad pësèiøjø ir dviraèiø takai yra veiksminga eismo saugumo priemonë rodo ir skaièiai: 2007 m. þuvo 235 pëstieji (dviratininkø - 73), o 2010 m. þuvo - 106 (dviratininkø - 24).

"Tyrimai rodo, kad vien tako nutiesimas sumaþina eismo ávykiø tikimybæ treèdaliu, taèiau derinant su kitomis priemonëmis - apšvietimo árengimu, saugaus perëjimo per kelià uþtikrinimu, apsauginiø tvoreliø árengimu, nuolatine tako prieþiûra - padeda uþtikrinti, kad eismo ávykio tikimybë tampa ypaè maþa", - pasakojo Lietuvos automobiliø keliø direkcijos Eismo saugumo skyriaus vedëjo pavaduotojas Povilas Narbutas.

Per pastaruosius trejus metais Klaipëdos regione šalia uþmiesèio keliø buvo nutiesta 7,6 km pësèiøjø ir dviraèiø takø ar šaligatviø. Ilgiausi jø driekiasi palei valstybinës reikšmës rajoninius kelius Slengai-Baukštininkai, Klaipëda-Triušiai-Kretinga beialia krašto kelio Plungë-Vëþaièiai.

Trumpesni takai tiesiami sprendþiant lokalias saugaus eismo problemas, kai valstybinës reikmës kelias kertà gyvenvietæ ir bûtina uþtikrinti saugø pësèiøjø ar dviratininkø patekimà prie mokyklø, parduotuviø ar autobusø stoteliø, pësèiøjø perëjø.

Klaipëdos rajone ásikûrusios Triušeliø gyvenvietës bendruomenës nariai taip pat dþiaugiasi šiais metais baigtu tiesti dviraèiø taku palei kelià Slengai-Baukštininkai. Jis kerta ir šià gyvenvietæ, tad joje uþtikrintas didesnis eismo saugumas.

Pasak P. Narbuto, artimiausiu metu planuojama pradëti tiesti takà Kretingalëje, šalia kelio Klaipëda-Kretinga nuo 15,49 iki 16,058 km. Taip pat planuojama rekonstruoti susidëvëjusio tako ruoþus šalia valstybinës reikšmës kelio Dauparai-Gargþdai-Vëþaièiai.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/automobiliai/rajone-daugeja-dviraciu-taku-640693/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT