Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-05-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-05-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-05-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-05-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-05-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-05-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-05-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-05-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-05-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-05-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-05-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-05-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Robertas Staponkus. Ádomioji matematika: kiek kartø sumaþiname anglies dioksido emisijà automobilá iðkeitæ á dviratá?
Naujienos

Dviratis kaip transporto priemonë turi daug privalumø. Vaþiavimas juo padeda stiprinti sveikatà, leidþia išvengti spûsèiø miestuose piko valandomis, netuština piniginës, o svarbiausia neteršia gamtos, nes, priešingai nei automobilis, dviratis neišmeta nei šiltnamio efektà sukelianèiø dujø nei kitø teršalø.

Priklausomai nuo to, koká automobilá vairuojate, pakeitæ já dviraèiu, CO2 (anglies dioksido) emisijà sumaþinsite keliasdešimèia kartø. Norëdami ásitikinti, ar pastarasis teiginys ne iš piršto lauþtas, pabandykime paskaièiuoti.

Jei vienà kilometrà vaþiuojame, pavyzdþiui, 2005 metø gamybos „Volkswagen Golf“ markës automobiliu (1,6 l tûrio benzininis variklis), á aplinkà išskiriami 185 g/km CO2. Koks kiekis anglies dvideginio išskiriamas nuvaþiavus vienà kilometrà jûsø turimu automobiliu, nesunkiai galite suþinoti pasinaudojæ specialia anglies dvideginio skaièiuokle internete. Skaièiuojama, kad nauji automobiliai vidutiniškai išmeta 160 g/km.

Jei skaièiuosime, kad vaþiuojant dviraèiu mûsø vidutinis greitis yra 20 km/h, tai 1 km mes áveikiame per 3 minutes. Ramybës bûsenoje þmogaus kvëpuojamasis plauèiø tûris yra 0,5 l, kvëpavimo daþnis – nuo 10 iki 15 kartø per minutæ. Kiekvieno iškvëpimo metu išskiriama 5 proc. daugiau anglies dvideginio nei ákvepiama, taigi vieno iškvëpimo metu išskiriame 25 ml CO2. Vienas mililitras CO2 sudaro 0,001977 gramo. Taigi, iškvëpimo metu išskiriame apytiksliai 0,049 gramo anglies dvideginio.

Skaityti toliau: http://www.technologijos.lt/n/mokslas/matematika/S-21368

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

happyleila
02/05/2019 23:10
Camisas Ralph Lauren
nike shoes
ecco
[url=http:/


happyleila
02/05/2019 08:42
mizuno
Converse All Star
Ed Hardy Shirt
[url=http://w


happyleila
01/05/2019 15:04
jordan
nike air max
kate spade handbags
[url=http


happyleila
01/05/2019 00:09
Guess Vestidos
nike air max 95
levi's
[url=http://www.nike-


happyleila
30/04/2019 13:11
converse femme
converse shoes
supreme hoodie
[url=http:/


aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT