Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Policija primena – atðvaitai privalomi
Naujienos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliø policijos valdyba tæsia prevencines priemones, skirtas pësèiøjø eismo dalyviø ir dviratininkø kontrolei.

Policijos pareigûnai patruliuos atokesnëse, neapšviestose Vilniaus miesto gatvëse, sodø bendrijø teritorijose, kontroliuos, kaip eismo dalyviai laikosi Keliø eismo taisykliø reikalavimø, stebës, ar naudojami atšvaitai. Paþeidëjams taikys administracinio poveikio priemones.

Praëjusià savaitæ nubausti 98 Keliø eismo taisykles ignoravæ pëstieji. Primename, kad Keliø eismo taisykliø reikalavimai pëstiesiems, dviratininkams ir vadeliotojams naudoti atšvaitus, dëvëti liemenes arba drabuþius su šviesà atspindinèiais elementais, yra ne rekomenduojamojo pobûdþio, bet privalomi. Tëvø prašome nepamiršti pasirûpinti, kad jø nepilnameèiai vaikai turëtø ir segëtø atšvaitus ar dëvëtø drabuþius su šviesà atspindinèiais elementais.

Keliø eismo taisykliø 48 p. „Pëstieji, eidami neapšviestu kelkrašèiu arba vaþiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis švieèiantá þibintà arba vilkëti ryškiaspalvæ liemenæ su šviesà atspindinèiais elementais arba bûti prie drabuþiø prisisegæ kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaità“.

KET 64 p. „Dviraèio vairuotojui leidþiama vaþiuoti keliu tik tvarkingà stabdá ir garso signalà turinèiu dviraèiu. Dviraèio gale turi bûti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejø šonø – oranþiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesà atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratø stipinø. Vaþiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviraèio priekyje turi degti baltos šviesos þibintas, o dviraèio gale – raudonos šviesos þibintas, dviraèio vairuotojas privalo dëvëti šviesà atspindinèià liemenæ arba bûti prie drabuþiø kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegæs šviesà atspindinèius elementus.“.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/policija-primena-atsvaitai-privalomi-56-178469

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT