Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Elektriniai dviraèiai: pirmàkart vairavusiø áspûdþiai bei komentarai
Naujienos

Treèiadiená Vilniaus dailës akademijos kiemelyje kompanija „Miromax“ pristatë elektrinius dviraèius. Bûsimieji menininkai galëjo juos išbandyti ir išsiaiškinti tokios transporto priemonës pliusus bei trûkumus. Vëliau studentai dalijosi áspûdþiais su GRYNAS.lt þurnalistais.

Kompanijos vadovas Miroslavas Vengrovskis teigë, jog ámonë skelbs konkursà, kuriame akademijos studentai galës pateikti savo idëjas, kaip jie ásivaizduoja elektriná dviratá, keturatá ar kità ekologiškà transporto priemonæ. Geriausios idëjos bei projekto autoriui kompanija pasiryþusi áteikti akumuliatoriø bei variklá – árangà, kurios reikia, kad paprastas dviratis virstø elektriniu. Taip pat studento projektas turi realià galimybæ virsti tikru elektriniu dviraèiu.

Elektrinis transportas: nuo Maþeikiø iki Lentvario

Pasirodo, kai kurie lietuviai yra naujoviø fanai: elektriniais dviraèiais gyventojai jau vaþinëja Šilutëje, Ariogaloje, Lentvaryje, Maþeikiuose ir kituose miestuose.

Studentams išbandyti buvo pateikti du elektriniai dviraèiai – maþas, sulankstomas bei didelis su þema sëdyne, primenantis „èioperio“ tipo motociklà, todël taip ir pakrikštytas gamintojø.

Pirmasis ant vadinamojo „èioperio“ sëdynës sëdosi Daumantas. „Man klasikinis dviratis labiau prie širdies, - po trumpo pasivaþinëjimo teigë vaikinas. - Manau, kad dviratá reikia minti, todël tokia transporto priemonë, kokià matome šiandien, neatrodo reikalinga. Šiuos dviraèius nepatogu valdyti ir minti, galbût, jei vaþiuoèiau su perdarytu áprastu dviraèiu, áspûdþiai bûtø kitokie. O èia – daugiau elektriniai aparatai, ne dviraèiai.“

Kai kuriems dviraèiø nepavyko suvaldyti

Pamëginæs išbandyti dviraèio „maksimumà“ Daumantas atsidûrë ant akademijos kiemelio grindinio. Studentas staigiai stabdë ir maþytis sulankstomas dviratis per daug pasviro á prieká. Taèiau vëliau vaikinui buvo suteikta galimybë pasivaþinëti Sereikiškiø parko alëja ir jis atrodë patenkintas. „Vau, normaliai! Net lapai skrenda á akis,“ - šypsojosi Daumantas po antro pasivaþinëjimo su „èioperiu“, kurio metu greièiausiai pavyko pasiekti maksimalø elektrinio dviraèio greitá.

„Yra kà tobulinti. Manyèiau, tuos techninius dalykus. O tai, kad jis elektra varomas – labai patogu. Taèiau reikia priprasti...“ - kalbëjo atsargiai dviratá išbandþiusi Kristina.

„Aš pasivaþinëjau labai maloniai. Na, su tuo išlankstomu tai... keliai netelpa. Na, o tas „èioperis“ tikrai patogus, malonus, geras dalykas. Deja kol kas tokiam daiktui neuþtektø nei algos, nei stipendijos, - teigë akademijos studentas Denis. - Gal ne „èioperá“ pirkèiau, o uþdëèiau variklá ant paprasto dviraèio rato, kad palengvinèiau savo vaþiavimà. Vilniuje jis tiktø, nes èia daug visokiausiø kalnø. Ir šiaip daiktas – ekologiškas, taupus.“

Motorolerá vairuojanti Airinga negalëjo priprasti prie stabdþiø- greièio sistemos. „Kai mini stabdá, sistema automatiškai atjungia variklá ir dingsta greitis. Esu ápratusi vaþiuoti motoroleriu, motociklu. Elektriniø dviraèiø sistema – mano asmenine nuomone, prastesnë. Vairuodamas motorolerá þinai, kiek reikia spustelti greièio pedalà, o kiek – stabdþiø. Èia variklis iškart atsijungia vos spustelëjus stabdþius, tada reikia vël „gazuoti“, - áspûdþiais dalinosi mergina.

Skaityti toliau: http://www.grynas.lt/gyvenimas/elektriniai-dviraciai-pirmakart-vairavusiu-ispudziai-bei-komentarai.d?id=51111153

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT