Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Sëjos metas lapkritá:) (Arba kaip teisingai árengiami pësèiøjø/dviraèiø takai Alytuje)
Naujienos

Alytaus miesto Naujosios g. 26 ir 28 daugiabuèiø gyventojai gali pasidþiaugti - vasarà gaudæ besivelkanèiø darbø dulkes dabar turime nuostabø pësèiøjø/dviraèiø takà. Darbai baigti! Berods... Kiekvienà dienà tenka prakulniuoti minimo objekto grindiniu, tad tai, kà pamaèiau praeità penktadiená (2011-11-11), negalëjo praslásti pro akis. Pasidalinsiu savo áspudþiais su Jumis...

Aplink takà rymojæ statybiniø atliekø "dirvonai" buvo padengti juodþemiu, netgi imituotas lyginimas. Kai kur dar matësi "gruzas", bet bûkim tolerantiški... Puikus reginys privertë þvilgtelti iš arèiau - turbût kiekvienas liktø nustebæs lapkritá išvydæs švieþiai pasëtà vejà (paveiklëliai nr1 ir nr2 neleis man meluoti). Su sëklø tolygiu paskirstymu nepersistengta - visi supranta, kad pavasará jos nebus në kvapo. Tako trinkeliø paviršius nubarstytas stambios frakcijos smëliu/skaldele tarpeliams tarp trinkeliø uþpildyti, tad galima nuspëti darbø pabaigtuves. Su vejos sodinimu, kai naktimis paspaudþia šaltukas, absurdiškas klausimas. Straipsnelio apaèioje pateiksiu nuorodà, kur rasite keleta faktø apie vejø árengimà. Kadangi darbai "uþkliuvo", sumanau ilgiau pasiþvalgyti po ištuštëjusià statybø aikštelæ ir pateikti savo išvadas... su pilietiška pareiga.

Skaityti toliau: http://www.aferistai.lt/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT