Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Nemes kelio dël takelio
Naujienos

Vyriausybës sprendimas 2012 metais dviraèiø takà nutiesti per Pryšmanèius, o ne prie kelio Šiauliai-Palanga, nenuramino Kretingos dviratininkø klubo „Tolumos“. „Šis projektas yra niekinis“,- ásitikinæs „Tolumø“ vadovas Rimantas Skiparius, pasiryþæs jau šià savaitæ vykti á Susisiekimo ministerijà ir kovoti dël dviraèiø tako šalia kelio Šiauliai-Palanga – tokià iniciatyvà savo parašais patvirtino palaikà per 4 tûkst. Kretingos rajono gyventojø.

„Dviratininkai kaip vaþiavo magistraliniu keliu Šiauliai-Palanga, taip ir vaþiuos – niekas jø neprivers minti dviraèiø taku per Pryšmanèius, nes šis jiems bus tiesiog nepatogus. Nutiesus dviraèiø takà šalia kelio Šiauliai-Palanga, bûtø saugesni ne tik turistai, bet ir aplinkiniø gyvenvieèiø – Kveciø, Kretingsodþio, Pryšmanèiø, Vydmantø, sodininkø bendrijos „Àþuolas“ – gyventojai, vaþinëjantys dviraèiais á darbà, mokymo ástaigas. Jau dabar magistraliniu keliu Šiauliai-Palanga vaþiuoja daugiau kaip 6 tûkst. transporto priemoniø per parà. Ateityje eismo intensyvumas šiuo keliu tik didës, tad turime galvoti apie dviratininkø saugumà, priimdami strateginá sprendimà“,- kalbëjo dviraèiø entuziastai R.Skiparius ir Juozas Pelionis, kurie šiai iniciatyvai ketvirtadiená kvietë pritarti ir Saugaus eismo komisijos narius.

Posëdyje R.Skiparius pacitavo iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos gautà atsakymà á jø prašymà árengti dviraèiø takà Kretinga-Vydmantai. „Norint árengti pësèiøjø ir dviraèiø takà šalia valstybinës reikšmës magistralinio kelio A 11 Šiauliai-Palanga ruoþo 137,1 – 141,64 km, reikëtø parengti specialøjá planà ir visuomenës reikmëms paimti privaèias þemes“,- teigiama susisiekimo viceministro Rimvydo Vaštako pasirašytame atsakyme.

Skaityti toliau: http://www.pajurionaujienos.com/?sid=7501&act=exp

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT