Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø mëgëjø sumanymus parems pinigais
Naujienos

Dviraèiams ar triraèiams jauni vilnieèiai neabejingi. Tuo ásitikino konkurso „Verslauk” rengëjai. Jiems buvo pateiktas ne vienas originalus sumanymas, susijæs su šiomis ekologiškomis transporto priemonëmis.

Inovatyvus turizmas Vilniuje, holograminiø ir 3D vaizdo technologijø pritaikymas parodoms, energinio tinklo optimizavimo sistema, inovatyvi áranga reklamai „WiFi” ir „Bluetooth” tinklø ryšiu.

Tai – idëjos, kurias konkursui „Verslauk” pasiûlë jauni vilnieèiai. Šiais metais jam buvo pateikta rekordiškai daug paraiškø – net 742. Šis konkursas rengiamas nuo 2005 metø.

Tarp nugalëtojø yra ir dviraèiø apsaugos sistema bei pramogoms skirti triraèiai, kurie netrukus pasirodys ir Vilniuje.

Áranga siøs pranešimus

Konkurso „Verslauk” nugalëtojà 28 metø Povilà Sadaunykà kurti projektà „Saugus dviratis” paskatino dviraèio vagystë.

Á darbà banke šia transporto priemone keliavæs jaunas vilnietis jos neteko Gedimino prospekte. P.Sadaunykas ásitikino – kad ir kokia saugi dviraèio spyna atrodytø, vagys vis tiek ras bûdø jà áveikti.

P.Sadaunyko sumanymo esmë – á dviratá montuojamas siøstuvas, kuris padëtø nustatyti, kur tuo metu yra dviratë transporto priemonë.

„Dviraèiø vagystës menkai ištiriamos. Nepadeda net jø þymëjimas.

Jeigu á dviratá bûtø ámontuotas siøstuvas, á já vagystës atveju savininkas mobiliuoju telefonu išsiøstø trumpàjà þinutæ.

Netrukus jis sulauktø pranešimo su koordinatëmis, kur pavogtas dviratis yra”, – pasakojo P.Sadaunykas.

Dviraèio buvimo vietà bûtø galima stebëti ir mobiliajame telefone, ir kompiuterio monitoriuje. O siøstuvas kas 30 sekundþiø ar pasirinktu intervalu tikslintø vietà. Tad policijos pareigûnams teliktø suèiupti vagá.

Panašûs siøstuvai jau senokai montuojami á lengvuosius automobilius, vilkikus, bet jie nebuvo pritaikyti dviraèiams.

Skaityti toliau: http://www.lrytas.lt/-13241432021321844656-dvira%C4%8Di%C5%B3-m%C4%97g%C4%97j%C5%B3-sumanymus-parems-pinigais.htm

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT