Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø tako Klaipëda sieks uþ Vilniaus pinigus
Naujienos

Klaipëdos savivaldybë ruošiasi dalyvauti konkurse, kurio pagrindinis "prizas" - pavyzdinis dviraèiø takas.

Dar praëjusiø metø pabaigoje Susisiekimo ministerija pakvietë visas šalies savivaldybes dalyvauti konkurse, kuriuo siekiama árengti pavyzdinæ kasdieniniam susisiekimui skirtà dviraèiø trasà. Paþadëta, kad konkurso laimëtoju išrinktas projektas já pateikusios savivaldybës teritorijoje bus ágyvendintas uþ ministerijos lëšas.

Konkurse ruošiasi dalyvauti ir Klaipëdos miesto savivaldybë. Tiesa, kol kas neaišku, koks dviraèiø tako projektas bus siunèiamas varþytis.

"Dar iš ankstesniø laikø neágyvendintø dviraèiø takø projektø turime ne vienà. Dabar bandome atrinkti, kuris jø geriausiai - pagal reikalaujamas sàlygas - tiktø konkursui. Kitaip sakant, atliekame savotiškà revizijà - tikriname, kurie projektai turi geriausiai paruoštà dokumentacijà, ar neprieštarauja detaliesiems planams ir panašiai", - sakë uostamiesèio savivaldybës Projektø skyriaus vedëja Elona Jurkevièienë.

Pasak jos, konkurso sàlygos reikalauja, kad planuojamas dviraèiø takas, kurio ilgis - daugiau nei kilometras, nusidriektø per tankiai gyvenamus rajonus ir bûtø skirtas kasdieniniam naudojimui, pavyzdþiui, vaikams nuvaþiuoti á mokyklà, gyventojams - á darbà, prekybos centrus ir t. t.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/dviraciu-tako-klaipeda-sieks-uz-vilniaus-pinigus-678144/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT