Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-01-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-01-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-01-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-01-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-01-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-01-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-01-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-01-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-01-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-01-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-01-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-01-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Bus pradëtas rengti pësèiøjø ir dviraèiø tilto techninis projektas
Naujienos

Sausio 25 d. Alytaus miesto savivaldybëje aptarti pësèiøjø ir dviraèiø tilto, jungianèio piliakalná ir Pirmàjá Alytø su senamiesèio kurortine dalimi, viešojo svarstymo rezultatai. Dalyvavo Alytaus miesto savivaldybës tarybos nariai, vadovai, administracijos specialistai ir projektuotojai.

Viešøjø svarstymø rezultatus susirinkusiems pristatë Investicijø skyriaus vedëja Neringa Rinkevièiûtë-Bakum. Anot vedëjos, sausio 12 d. vykusiuose viešuosiuose svarstymuose dalyvavo 46 asmenys – Alytaus miesto savivaldybës administracijos vadovai ir darbuotojai, tarybos nariai, ávairiø organizacijø, þiniasklaidos atstovai, bendruomenës nariai. Jø dalyviams buvo pristatyti 5 pësèiøjø ir dviraèiø tilto projekto variantai. Savo pasiûlymus Alytaus miesto savivaldybei elektroniniu paštu ar telefonu galëjo teikti visi norintys pareikšti savo nuomonæ šiuo klausimu. Elektroniniu paštu sulaukta 9 pasiûlymø, po vienu iš jø pasirašë 8 miesto gyventojai, vieno – sulaukta telefonu. Pasak N. Rinkevièiûtës-Bakum, miesto bendruomenës nariai uþ labiausiai patikusá tilto variantà galëjo balsuoti ir Alytaus miesto savivaldybës tinklalapio „Savaitës klausimo“ rubrikoje. Šiame balsavime dalyvavo 143 interneto tinklalapio lankytojai. Uþ pirmàjá, senojo geleþinkelio tilto variantà balsavo 67, uþ antràjá, kintamojo skerspjûvio santvaros pësèiøjø ir dviraèiø tilto variantà savo balsus atidavë 15, treèiàjá, kabamojo vienajuosèio pësèiøjø ir dviraèiø tilto variantà rinkosi 3, ketvirtàjá, paspyrinio pësèiøjø ir dviraèiø tilto variantà palaikë 46, o paskutiniajam, vantinio pësèiøjø ir dviraèiø tilto variantui neabejingi liko 12 internetinio tinklalapio lankytojø. Bendras rezultatas susumavus elektroniniu paštu pateiktas nuomones ir internetinio balsavimo rezultatus yra toks: uþ I variantà balsavo 75, uþ antràjá – 16, treèiàjá – 3, ketvirtàjá – 48, o penktàjá – 12 miesto bendruomenës nariø.

Investicijø skyriaus vedëja akcentavo, kad šiandien yra ta diena, kurià reikia galutinai apsispræsti, koká tiltà norime matyti Alytuje, nes bûtina kuo skubiau pradëti rengti techniná projektà. Jam parengti projektuotojai laiko turi tik iki geguþës mënesio.

Skaityti toliau: http://www.ams.lt/New/index.php?Lang=34&ItemId=117630

Komentarai
abbas lapkriio 29 2018 12:31:08
ungi sang penyihir di samping keinginannya, tetapi sini ke 13
pabrik astm a283 c
pabrik pipa boiler
pabrik plat abrex 400
pabrik plat asme516 grade70
pabrik plat astm516 70
pabrik plat boiler
pabrik plat hb 400
pabrik plat high tensile sm490 yb
pabrik plat high tensile sm490ya
pabrik plat kapal
Distributor besi Wf Baja
undangan pernikahan bahasa inggris islam
Distributor Besi H beam
Toko Besi Beton
Supplier pipa besi
Toko Wiremesh Besi
Toko Wiremesh Besi
Pabrik wiremesh
Distributor bondek
undangan pernikahan amplop surat
Distributor Besi Beton
Jual Besi Beton
Toko pipa besi
Jual besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
Agen Wiremesh Besi
Agen Wiremesh Besi
Pabrik besi unp
Distributor wiremesh
undangan pernikahan unik dan murah
www.sentrabesibaja.com
Harga Besi Beton
Agen pipa besi
Jual besi beton sii
Pabrik Wiremesh Besi
Pabrik Wiremesh Besi
Pabrik besi cnp
Distributor pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan elegan
Jual Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Pabrik Besi Beton
Pabrik pipa besi
Jual besi beton psi Ulir Polos
Distributor Atap Spandek
Distributor Atap Spandek
Pabrik besi hollow
Distributor besi hollow
undangan pernikahan animasi
Jual Bondek Cor
Distributor Besi Wf Baja
Distributor sch 40
Jual besi beton perwira
Harga Atap Spandek
Harga Atap Spandek
Pabrik besi beton Sni Ulir Polos
Distributor besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan lucu
Jual Atap Spandek Sni
Supplier Besi Wf Baja
Harga sch 40
Jual besi beton PAS
Jual Atap Spandek
Jual Atap Spandek
ironsteelcenter.com
Distributor besi wf baja
undangan pernikahan kalender
Jual Plat Bordes Kembang
Agen Besi Wf Baja
Jual sch 40
Jual besi beton master steel ms
Supplier Atap Spandek
Supplier Atap Spandek
Distributor stainless steel
Distributor besi unp
undangan pernikahan ala india
Jual Plat Besi Hitam
Toko Besi Wf Baja
Supplier sch 40
Jual besi beton ksty
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
nemokami skelbimai
SMS Pažintys
Sporto naujienos
Padangos
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT