Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-09-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-09-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-09-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-09-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-09-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-09-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-09-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-09-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-09-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-09-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-09-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-09-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø taku – á privatø sklypà
Naujienos

Klaipëdos uosto akvatorijoje esantá deviacijos árenginá valdanti Aurelija Treèekauskienë ir uþmojais Melnragëje pastatyti dangoraiþá išgarsëjæs jos vyras Saulius Treèekauskas nenustygsta. Bræsta dar vienas skandalas, o jo ratilai gali pasiekti net Briuselá.

A.Treèekauskienë netrukus gali pradëti individualiø namø statybas Pajûrio regioniniame parke (PRP). Èia jau skamba pavojaus varpai, kad dël tokio moters plano Lietuva privalës Europos Sàjungai (ES) gràþinti apie 10 mln. litø. Šie pinigai buvo panaudoti tiesti dviraèiø takui, vingiuojanèiam greta A.Treèekauskienës sklypo, bet dabar galinèiam tapti paprastu kaimo vieškeliu.

LÞ duomenimis, A.Treèekauskienë tëra formali suskystintø dujø terminalo atsiradimui trukdanèio deviacijos árenginio ir sklypø PRP savininkë. Pirmuoju smuiku šeimoje groja jos sutuoktinis, buvæs Valstybinës mokesèiø inspekcijos vadovo pavaduotojas S.Treèekauskas.

Teismas nurodë suderinti

“Apmaudu, kad valstybei nereikia nei dviraèiø tako, nei europiniø milijonø, panaudotø jam tiesti“, - apgailestavo LÞ kalbintas PRP direkcijos vadovas Darius Nicius. Pagal šio parko tvarkymo planà jokiø statybø šioje vietoje neturëtø bûti. „Taèiau A.Treèekauskienës sutuoktinis mûsø atsisakymà suderinti bûsimos ûkininko sodybvietës dokumentus apskundë Administraciniam teismui. Jis árodë, kad prieš karà èia bûta sodybos, kurià ketinama atstatyti. Mes šià bylà pralaimëjome visose instancijose, todël dabar galime tik skësèioti rankomis. Be to, teismas mus ir Klaipëdos rajono merijà ápareigojo suderinti sodybvietës dokumentus ir sumokëti ieškovui jo patirtas teismo išlaidas - apie 2 tûkst. litø“, - nusivylæs kalbëjo D.Nicius.

Skaityti toliau: http://www.alfa.lt/straipsnis/13685162/Dviraciu.taku..i.privatu.sklypa=2012-02-01_06-55/

Komentarai
ErikRitschard2019 rugpjio 19 2019 00:47:23
If you're haven't owned Coach Factory Outlet Online and therefore are hoping to get one, then you definitely might be feeling a little overcome as to which Coach Outlet Online 80 Off style to get. Here are a few of the Coach Outlet Store Online customers coming for over and over. In either case, they have that wonderful originality that you know is coachoutletonline. There's something delightful and magnetic about a woman carrying a genuine Coach Poppy Purse.

When shopping for genuine MK handbags it is important to remember that genuine MK handbags, be they hobo bags, clutches, purses, shoulder bags or other styles, will typically sell for several hundred dollars.(tags: michael kors väska rea,väskor michael kors)

Article Source: michaelkors.com | facebook.com

If the truth be known, most football aficionados and fans want to have a Cheap Authentic Stitched NFL Jerseys in their closet. This is one of the reasons why there is an increase in the sales of Cheap Authentic Jerseys Online nowadays. Cheap NFL Jerseys China are now being considered as part of the identity of a person. Such apparel can truly give people the sense of being socially bonded with other people.

Friendly Links: Maglie Calcio Poco Prezzo | Maglie Calcio 2019

Football jerseys come in a wide range of designs and styles. These jerseys do come in two forms, namely, the authentic and the imitation. These two forms of jerseys are different in a number of ways. Authentic jerseys have lattice like sleeves.(tags: bounty camisetas,camisetas futbol baratas)

Friendly Links: Maillot Equipe De France Pas Cher | Maillot De Foot Pas Cher
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT