Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-09-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-09-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-09-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-09-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-09-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-09-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-09-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-09-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-09-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-09-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-09-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-09-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Keliaukite ekologiðka transporto priemone po regioninius parkus
Naujienos

Neries regioninio parko direkcija kvieèia lankytojus išsakyti savo nuomonæ apie dviraèiø nuomos poreiká graþiausiose šio parko turizmo trasose. Parko direkcijos vyr. specialistas Saulius Pupininkas aiškina, kad þmonës gana aktyviai pildo internete paskelbtà anketà ir išsako savo nuomonæ.

Parko direkcija nori suþinoti, ar dviratis yra mëgiama poilsio priemonë, ar jie lankësi Neries regioniniame parke, kaip keliauja – po vienà, du ar grupëmis, ar yra tekæ vykti traukiniu iki Lazdënø geleþinkelio stoties ir kartu veþti dviraèius ir t.t. Vyr. specialisto teigimu, apklausa siekiama visa tai išsiaiškinti ir pagerinti turistø susisiekimà su Neries regioniniu parku, o Lazdënø geleþinkelio stotelëje árengti dviraèiø nuomos punktà.

„Mëgstantiems aktyvø poilsá, keliones graþiomis mûsø parko apylinkëmis nereikëtø veþtis dviraèiø automobiliuose. Jie atvykæ á minëtàjà stotelæ nuomos punkte galëtø uþ prieinamà kainà išsirinkti dviratá“, – sako S. Pupininkas. Pasak specialisto, Neries regioniniame parke árengti penki paþintiniai maršrutai, kuriø ilgiausia þiedinë trasa kairiuoju Neries krantu driekiasi 23 km. Trasa yra labai áspûdinga, nes vingiuoja miškais, pakeliui daug ávairiø gamtos ir kultûros ádomybiø. „Trejus metus bendradarbiaujame su AB „Lietuvos geleþinkeliai“ iš Kauno, Vilniaus á Lazdënus vykstantiems keleiviams taikëme nuolaidà uþ dviraèio gabenimà. Nuo šiø metø ši nuolaida bus nuolatinë“, – aiškina S. Pupininkas.

Specialisto teigimu, atsakydami á anketos klausimus daugiau kaip 73 proc. respondentø nurodo, kad dviraèiø nuomos punktas Lazdënø geleþinkelio stotelëje bûtø reikalingas. Beveik 34 proc teigia nuolat keliaujantys po graþias Neries regioninio parko apylinkes ir pripaþásta, kad dviraèiø nuomos punktas „bûtø naudingas, nes sudarytø galimybæ keliauti grupëmis, kuriose vienas ar kitas narys neturi nuosavo dviraèio, bet norëtø prisijungti prie kelionës“.

Skaityti toliau: http://www.alfa.lt/straipsnis/13685178/Keliaukite.ekologiska.transporto.priemone.po.regioninius.parkus=2012-02-01_16-10/

Komentarai
ErikRitschard2019 rugpjio 19 2019 00:46:55
If you're haven't owned Coach Factory Outlet Online and therefore are hoping to get one, then you definitely might be feeling a little overcome as to which Coach Outlet Online 80 Off style to get. Here are a few of the Coach Outlet Store Online customers coming for over and over. In either case, they have that wonderful originality that you know is coachoutletonline. There's something delightful and magnetic about a woman carrying a genuine Coach Poppy Purse.

When shopping for genuine MK handbags it is important to remember that genuine MK handbags, be they hobo bags, clutches, purses, shoulder bags or other styles, will typically sell for several hundred dollars.(tags: michael kors väska rea,väskor michael kors)

Article Source: michaelkors.com | facebook.com

If the truth be known, most football aficionados and fans want to have a Cheap Authentic Stitched NFL Jerseys in their closet. This is one of the reasons why there is an increase in the sales of Cheap Authentic Jerseys Online nowadays. Cheap NFL Jerseys China are now being considered as part of the identity of a person. Such apparel can truly give people the sense of being socially bonded with other people.

Friendly Links: Maglie Calcio Poco Prezzo | Maglie Calcio 2019

Football jerseys come in a wide range of designs and styles. These jerseys do come in two forms, namely, the authentic and the imitation. These two forms of jerseys are different in a number of ways. Authentic jerseys have lattice like sleeves.(tags: bounty camisetas,camisetas futbol baratas)

Friendly Links: Maillot Equipe De France Pas Cher | Maillot De Foot Pas Cher
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT