Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-09-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-09-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-09-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-09-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-09-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-09-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-09-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-09-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-09-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-09-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-09-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-09-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratis, sveikata ir ðaltis: kaip visa tai suderinti
Naujienos

Truputá erzina tautieèiø nusivylimas þiemiškais orais. Man vos 26-eri, bet jau ne kartà išgyvenau þiemà, kai temperatûra krito þemiau 30 laipsniø. Þmonës keiksnojo sustingusius automobilius, vëluojanèius troleibusus ir šiurpø klimatà. Kodël darome iš to tragedijà? Ar mes tikrai tokie išglebæ, neatsparûs kintantiems orams, priklausomi nuo patogumø? Man atrodo, galime ištverti daug daugiau.

Pavyzdþiui, uþuot keikæ akumuliatoriø ar þvakes, dël kuriø neuþsiveda automobilis, galime á darbà vaþiuoti dviraèiu. Šalta, slidu, pavojinga? Bet svarbiausia – neáprasta. Kur tai girdëta: þiemà minti dviraèio pedalus. Pripaþástu, keistoka. Bet man tai – per menka prieþastis atsisakyti šio iššûkio.

Kai þvarbu, galima šiltai apsirengti (yra specialios kaukës, apsauganèios veidà, pirštinës rankoms, ypaè šilti batai, slidininko kostiumai, nepraleidþiantys vëjo). Kad bûtø saugiau, padës þieminës dviraèio padangos su spygliais ir sutvarkyti stabdþiai. Taip pat – stiprios lempos ir atšvaitai.

Gerai pakaustytos padangos

Nuo ko pradëti? Ogi padangø.

Panaršius internete, prisijungus prie dviraèiø mëgëjø forumø þieminæ dviraèio padangà „su šipais“ galëtumëte nusipirkti uþ 100 litø. Parduotuvëse jos kaina – nuo 150-190 litø. Yra ir dar vienas, pigesnis bûdas – patiems pasigaminti þiemos keliams tinkamas padangas.

Kad ásitikintumëte, jog ši misija jums ámanoma, gaminti þieminiø dviraèio padangø imuosi pati – baltarankë miestietë, apie dviraèius þinanti tris dalykus: kaip minti, kaip perjungti pavaras ir kaip stabdyti.

Visà kità man papasakos dviraèiø specialistas iš Kauno Paulius Bakutis. Jis jau kelerius metus vaþinëja dviraèiu ir þiemà, ir vasarà, priklauso „velomanø” klubui ir su dþiaugsmu pasidalins þiniomis. Jis neseniai pagamino pirmàsias savo dygliuotas dviraèio padangas ir jau turi patirties.

Pirmiausia pasiruoškime reikiamas priemones.

Skaityti toliau: http://www.lrytas.lt/-13285418301326400474-dviratis-sveikata-ir-%C5%A1altis-kaip-visa-tai-suderinti.htm

Komentarai
ErikRitschard2019 rugpjio 19 2019 00:46:42
If you're haven't owned Coach Factory Outlet Online and therefore are hoping to get one, then you definitely might be feeling a little overcome as to which Coach Outlet Online 80 Off style to get. Here are a few of the Coach Outlet Store Online customers coming for over and over. In either case, they have that wonderful originality that you know is coachoutletonline. There's something delightful and magnetic about a woman carrying a genuine Coach Poppy Purse.

When shopping for genuine MK handbags it is important to remember that genuine MK handbags, be they hobo bags, clutches, purses, shoulder bags or other styles, will typically sell for several hundred dollars.(tags: michael kors väska rea,väskor michael kors)

Article Source: michaelkors.com | facebook.com

If the truth be known, most football aficionados and fans want to have a Cheap Authentic Stitched NFL Jerseys in their closet. This is one of the reasons why there is an increase in the sales of Cheap Authentic Jerseys Online nowadays. Cheap NFL Jerseys China are now being considered as part of the identity of a person. Such apparel can truly give people the sense of being socially bonded with other people.

Friendly Links: Maglie Calcio Poco Prezzo | Maglie Calcio 2019

Football jerseys come in a wide range of designs and styles. These jerseys do come in two forms, namely, the authentic and the imitation. These two forms of jerseys are different in a number of ways. Authentic jerseys have lattice like sleeves.(tags: bounty camisetas,camisetas futbol baratas)

Friendly Links: Maillot Equipe De France Pas Cher | Maillot De Foot Pas Cher
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT