Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dël dviraèiø tako per Botanikos sodà - ginèai
Naujienos

Nepaisant to, kad Vyriausioji tarnybinës etikos komisija rekomenduoja iš Klaipëdos universiteto rektoriaus pareigø atleisti Vaidutá Laurënà, jis iš pareigø trauktis neskuba ir diskutuoja su miesto valdþia apie tolesnæ miesto bei universiteto strategijà.

"Tikrai nelietëme tos temos, ar V. Laurënas turi palikti rektoriaus këdæ. Mûsø susitikimo tikslas buvo aptarti Klaipëdos universiteto miestelio plëtrà ir rasti sàlyèio taškø diskutuojant apie kai kuriø objektø statybas. Akivaizdu viena - kalbëtis reikëtø kur kas daþniau", - po treèiadiená vykusio susitikimo su Klaipëdos universiteto rektoriumi sakë meras Vytautas Grubliauskas.

Pasak jo, aptariant universiteto plëtrà, akivaizdu, kad kai kurie ambicingi "Alma mater" planai dubliuojasi su miesto strategija.

"Þinia, miestas planuoja piliavietës teritorijoje statyti konferencijø centrà. Apie konferencijø centro statybas Klaipëdos universiteto miestelyje kalba ir aukštosios mokyklos vadovybë. Bet juk bûtø neracionalu, kad vienu metu mieste atsirastø identiški objektai. Laimei, universiteto vadovybei patiko mano pasiûlyta mintis, kad jie galëtø statyti parodø centrà, jo Klaipëdai labai trûksta", - komentavo V. Grubliauskas.

Panaši diskusija vyko ir dël stadionø gretimybiø. Kadangi miestas iki šiol neranda vietos, kur bûtø galima árengti stadionà su pripuèiamu stogu, pasiûlyta já statyti universiteto miestelyje.

Ko gero aršiausi ginèai vyko dël dviraèiø tako tiesimo per Klaipëdos universitetui priklausanèio Botanikos sodo teritorijà.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/del-dviraciu-tako-per-botanikos-soda---gincai-685303/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT