Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Linas Vainius: apie dviraèius ir branduolinæ energetikà
Naujienos

Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas, vienas iš aktyviausiø Lietuvos þaliøjø judëjimo „Atgaja“ dalyviø, Linas Vainius neseniai viešëjo ant Rambyno kalno.

Rambyno kalno papëdëje trumpam atokvëpiui buvo ásikûræ per 50 dviratininkø, kurie tæsë prieš kelis metus pradëtà þygá aplink Lietuvà. Pasitaikë puiki proga pakalbinti šio þygio vadovà Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkà, vienà iš aktyviausiø Lietuvos þaliøjø judëjimo „Atgaja“ dalyviø Linà Vainiø. Jis þinomas kaip aktyvus branduolinës energetikos priešininkas, argumentuotai pasisakantis prieš atominës elektrinës Kaliningrado srityje statybà.

– Kokie šio dviraèiø þygio tikslai? Ar þygiai dviraèiais turi perspektyvà?

– Šá þygá sugalvojo Kauno melomanø klubas. Á kelionæ aplink Lietuvà jau keliaujame ketvirti metai. Mes esame neformalus klubas, tad ir mûsø kelionë neformali. Savo kelioniø niekam nededikuojame, keliones skiriame patys sau. Šiemet þygá pradëjæ iš Kauno stengiamës vaþiuoti kuo arèiau Lietuvos–Rusijos pasienio ir pamatyti, kaip èia gyvena þmonës. Þygyje dalyvauja dviratininkai iš ávairiø Lietuvos vietø. Vyriausiam þygio dalyviui 76 metai, jauniausiam – 14. Jûsø krašto atstovø, kiek þinau, nëra. Vaþiuodamas dviraèiu geriausiai pamatai, kaip viskas keièiasi. Akivaizdus mano pastebëjimas, kad per keletà metø yra padaryti nemaþi darbai tvarkant saugomas teritorijas, restauruojant kultûros paveldo paminklus. Puošiasi kaimai ir miesteliai. Dviratininkams daug lengviau rasti gerà atokvëpio vietà.

Dviratininkø judëjimas dar tik ásibëgëja. Aktyviausiai veikia klubai didmiesèiuose. Laukiame didesnio entuziazmo provincijoje.

Skaityti toliau: http://www.kurjeris.lt/layout/set/print/Pagegiu-zinios/Zmones/Linas-Vainius-apie-dviracius-ir-branduoline-energetika

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT