Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-09-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-09-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-09-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-09-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-09-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-09-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-09-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-09-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-09-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-09-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-09-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-09-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Linas Vainius: apie dviraèius ir branduolinæ energetikà
Naujienos

Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas, vienas iš aktyviausiø Lietuvos þaliøjø judëjimo „Atgaja“ dalyviø, Linas Vainius neseniai viešëjo ant Rambyno kalno.

Rambyno kalno papëdëje trumpam atokvëpiui buvo ásikûræ per 50 dviratininkø, kurie tæsë prieš kelis metus pradëtà þygá aplink Lietuvà. Pasitaikë puiki proga pakalbinti šio þygio vadovà Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkà, vienà iš aktyviausiø Lietuvos þaliøjø judëjimo „Atgaja“ dalyviø Linà Vainiø. Jis þinomas kaip aktyvus branduolinës energetikos priešininkas, argumentuotai pasisakantis prieš atominës elektrinës Kaliningrado srityje statybà.

– Kokie šio dviraèiø þygio tikslai? Ar þygiai dviraèiais turi perspektyvà?

– Šá þygá sugalvojo Kauno melomanø klubas. Á kelionæ aplink Lietuvà jau keliaujame ketvirti metai. Mes esame neformalus klubas, tad ir mûsø kelionë neformali. Savo kelioniø niekam nededikuojame, keliones skiriame patys sau. Šiemet þygá pradëjæ iš Kauno stengiamës vaþiuoti kuo arèiau Lietuvos–Rusijos pasienio ir pamatyti, kaip èia gyvena þmonës. Þygyje dalyvauja dviratininkai iš ávairiø Lietuvos vietø. Vyriausiam þygio dalyviui 76 metai, jauniausiam – 14. Jûsø krašto atstovø, kiek þinau, nëra. Vaþiuodamas dviraèiu geriausiai pamatai, kaip viskas keièiasi. Akivaizdus mano pastebëjimas, kad per keletà metø yra padaryti nemaþi darbai tvarkant saugomas teritorijas, restauruojant kultûros paveldo paminklus. Puošiasi kaimai ir miesteliai. Dviratininkams daug lengviau rasti gerà atokvëpio vietà.

Dviratininkø judëjimas dar tik ásibëgëja. Aktyviausiai veikia klubai didmiesèiuose. Laukiame didesnio entuziazmo provincijoje.

Skaityti toliau: http://www.kurjeris.lt/layout/set/print/Pagegiu-zinios/Zmones/Linas-Vainius-apie-dviracius-ir-branduoline-energetika

Komentarai
ErikRitschard2019 rugpjio 19 2019 00:46:17
If you're haven't owned Coach Factory Outlet Online and therefore are hoping to get one, then you definitely might be feeling a little overcome as to which Coach Outlet Online 80 Off style to get. Here are a few of the Coach Outlet Store Online customers coming for over and over. In either case, they have that wonderful originality that you know is coachoutletonline. There's something delightful and magnetic about a woman carrying a genuine Coach Poppy Purse.

When shopping for genuine MK handbags it is important to remember that genuine MK handbags, be they hobo bags, clutches, purses, shoulder bags or other styles, will typically sell for several hundred dollars.(tags: michael kors väska rea,väskor michael kors)

Article Source: michaelkors.com | facebook.com

If the truth be known, most football aficionados and fans want to have a Cheap Authentic Stitched NFL Jerseys in their closet. This is one of the reasons why there is an increase in the sales of Cheap Authentic Jerseys Online nowadays. Cheap NFL Jerseys China are now being considered as part of the identity of a person. Such apparel can truly give people the sense of being socially bonded with other people.

Friendly Links: Maglie Calcio Poco Prezzo | Maglie Calcio 2019

Football jerseys come in a wide range of designs and styles. These jerseys do come in two forms, namely, the authentic and the imitation. These two forms of jerseys are different in a number of ways. Authentic jerseys have lattice like sleeves.(tags: bounty camisetas,camisetas futbol baratas)

Friendly Links: Maillot Equipe De France Pas Cher | Maillot De Foot Pas Cher
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT