Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-02-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-02-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-02-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-02-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-02-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-02-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-02-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-02-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-02-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-02-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-02-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-02-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Þiemà dviratá minantis Karolis: darau tai dël sveikatos
Straipsniai

Þiemà per šalèius kartais tenka pamatyti dviratá minantá entuziastà. Vienas jø – vilnietis Karolis Astrauka – pasakoja, jog su dviraèiu susidraugavo Danijoje bei nusprendë su juo vaþinëti ir Lietuvoje,
nepriklausomai nuo to, ar lauke plius ar minus dvidešimt.

„Iš pradþiø vaþinëjau Danijoje, ten studijavau metus pagal Erasmus
programà, o ten klimato sàlygos yra daug geresnës, tai pravaþinëdavau
visus metus. Bûdavo tokiø dienø, kai gatves padengdavo sniegas, ant balø pasidarydavo ledas, na ir vis tiek aš vaþinëdavau - autobuso bilietas ten man kainuodavo 8 litus á vienà pusæ, tai dviraèiu bûdavo
paprasèiausiai pigiau. Kai gráþau á Lietuvà, supratau, kad galima ir èia vaþinëti, tereikia normalios aprangos, pabandþiau ir pavyko“, - pasakoja kiekvienà rytà á darbà minantis 24-eriø Karolis.

Normali apranga pasak dviraèio vairuotojo – tokia pat kaip ir vaikštant pësèiomis, tik reikia pasirinkti šiltesnës pirštinës ir pašiltinimus kelio sànariams, nes šios vietos vaþiuojant dviraèiu labiausiai šàla.

“Dviratá þiemai irgi reikia paruošti, aišku, reikalingos dygliuotos padangos, patartina, normalûs purvasargiai, kad neišsiteptumët drabuþiø. Daugiausiai vargo bûna po sezono, nes dviratis apeina druskomis, purvu, reikia já nuplauti, iš naujo sutepti, kai kurios dalys pradeda rûdyti arba sulûþta, nes šaltis, druskos kenkia“, - aiškina Karolis.
Vairuotojas skaièiuoja, kad kasdien vaþiuojant á darbà ir atgal, tenka numinti vidutiniškai apie 6 kilometrus, o jei maršrutas ilgesnis – apie 10 kilometrø.


Skaityti toliau
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT