Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Þiemà dviratá minantis Karolis: darau tai dël sveikatos
Straipsniai

Þiemà per šalèius kartais tenka pamatyti dviratá minantá entuziastà. Vienas jø – vilnietis Karolis Astrauka – pasakoja, jog su dviraèiu susidraugavo Danijoje bei nusprendë su juo vaþinëti ir Lietuvoje,
nepriklausomai nuo to, ar lauke plius ar minus dvidešimt.

„Iš pradþiø vaþinëjau Danijoje, ten studijavau metus pagal Erasmus
programà, o ten klimato sàlygos yra daug geresnës, tai pravaþinëdavau
visus metus. Bûdavo tokiø dienø, kai gatves padengdavo sniegas, ant balø pasidarydavo ledas, na ir vis tiek aš vaþinëdavau - autobuso bilietas ten man kainuodavo 8 litus á vienà pusæ, tai dviraèiu bûdavo
paprasèiausiai pigiau. Kai gráþau á Lietuvà, supratau, kad galima ir èia vaþinëti, tereikia normalios aprangos, pabandþiau ir pavyko“, - pasakoja kiekvienà rytà á darbà minantis 24-eriø Karolis.

Apyrankës ið panaudotø dviraèiø padangø
Kita

Originali idëja: dizainerë iš Australijos Sidnëjaus miesto Jeni Oye gamina neáprastas apyrankes iš panaudotø dviraèiø padangø.

„Dviratis - ne tik susisiekimo priemonë, taèiau ir aistra", - teigia J.Oye.

Ir jei dviratis, jûsø itin mëgiama transporto priemonë, stilingas papuošalas iš dviraèio padangø, taps puikiu aksesuaru.

Linas Vainius: apie dviraèius ir branduolinæ energetikà
Naujienos

Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas, vienas iš aktyviausiø Lietuvos þaliøjø judëjimo „Atgaja“ dalyviø, Linas Vainius neseniai viešëjo ant Rambyno kalno.

Dël dviraèiø tako per Botanikos sodà - ginèai
Naujienos

Nepaisant to, kad Vyriausioji tarnybinës etikos komisija rekomenduoja iš Klaipëdos universiteto rektoriaus pareigø atleisti Vaidutá Laurënà, jis iš pareigø trauktis neskuba ir diskutuoja su miesto valdþia apie tolesnæ miesto bei universiteto strategijà.

Dviratis, sveikata ir ðaltis: kaip visa tai suderinti
Naujienos

Truputá erzina tautieèiø nusivylimas þiemiškais orais. Man vos 26-eri, bet jau ne kartà išgyvenau þiemà, kai temperatûra krito þemiau 30 laipsniø. Þmonës keiksnojo sustingusius automobilius, vëluojanèius troleibusus ir šiurpø klimatà. Kodël darome iš to tragedijà? Ar mes tikrai tokie išglebæ, neatsparûs kintantiems orams, priklausomi nuo patogumø? Man atrodo, galime ištverti daug daugiau.

Keliaukite ekologiðka transporto priemone po regioninius parkus
Naujienos

Neries regioninio parko direkcija kvieèia lankytojus išsakyti savo nuomonæ apie dviraèiø nuomos poreiká graþiausiose šio parko turizmo trasose. Parko direkcijos vyr. specialistas Saulius Pupininkas aiškina, kad þmonës gana aktyviai pildo internete paskelbtà anketà ir išsako savo nuomonæ.

Rajone ájungta þalia ðviesa dviraèiø takø plëtrai
Naujienos

Kauno rajono savivaldybës taryba patvirtino Kauno rajono dviraèiø maršrutø schemà. Jà Administracijos uþsakymu parengë UAB „Statybos strategija“. Lëšos schemai parengti buvo gautos ágyvendinant tarptautiná investiciná projektà „Nauji tiltai“, kurá finansavo Europos Sàjungos Baltijos jûros regiono 2007–2013 m. programa. Kol kas në vienas šalies rajonas tokios schemos dar neturi.

Dviraèiø taku – á privatø sklypà
Naujienos

Klaipëdos uosto akvatorijoje esantá deviacijos árenginá valdanti Aurelija Treèekauskienë ir uþmojais Melnragëje pastatyti dangoraiþá išgarsëjæs jos vyras Saulius Treèekauskas nenustygsta. Bræsta dar vienas skandalas, o jo ratilai gali pasiekti net Briuselá.

Danës dviraèiø takas - arti realybës
Naujienos

Palei Danës upæ dviraèiu nuvaþiuoti nuo Birþos tilto iki Tauralaukio turëtø bûti ámanoma jau maþdaug po poros metø. Šis Klaipëdos miesto savivaldybës projektas jau pasiekë vienà paskutiniø popieriniø stadijø - paskelbtas konkursas rangovui išrinkti.

Bus pradëtas rengti pësèiøjø ir dviraèiø tilto techninis projektas
Naujienos

Sausio 25 d. Alytaus miesto savivaldybëje aptarti pësèiøjø ir dviraèiø tilto, jungianèio piliakalná ir Pirmàjá Alytø su senamiesèio kurortine dalimi, viešojo svarstymo rezultatai. Dalyvavo Alytaus miesto savivaldybës tarybos nariai, vadovai, administracijos specialistai ir projektuotojai.

Dviraèiø tako Klaipëda sieks uþ Vilniaus pinigus
Naujienos

Klaipëdos savivaldybë ruošiasi dalyvauti konkurse, kurio pagrindinis "prizas" - pavyzdinis dviraèiø takas.

Dar praëjusiø metø pabaigoje Susisiekimo ministerija pakvietë visas šalies savivaldybes dalyvauti konkurse, kuriuo siekiama árengti pavyzdinæ kasdieniniam susisiekimui skirtà dviraèiø trasà. Paþadëta, kad konkurso laimëtoju išrinktas projektas já pateikusios savivaldybës teritorijoje bus ágyvendintas uþ ministerijos lëšas.

Puslapis 2 i 88 < 1 2 3 4 5 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT