Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
DVIRAÈIØ NUOMOS punkto poreikis LAZDËNØ GELEÞINKELIO stotelëje
Naujienos

DVIRAÈIØ NUOMOS punkto poreikis LAZDËNØ GELEÞINKELIO stotelëje anekta

Pirmoji drabuþiø kolekcija dviratininkams
Naujienos

Kà pagalvojate, išgirdæ „nauja drabuþiø kolekcija“? Garsios pavardës, prabangios medþiagos, neáprastos spalvos bei formos... Kartais su dizaineriø kurtais rûbais modeliams sudëtinga net paeiti. Todël nenuostabu, jog naujoviška uþduotis sukurti drabuþiø kolekcijà dviratininkams Dailës akademijos studentus iš pradþiø gàsdino. Šiandien kostiumo dizaino studentai jau gali pristatyti darbus, kuriuose apgalvota kiekviena detalë – kad stilingi apdarai neásisuktø tarp ratø stipinø.

Druskininkø turistø klubas organizuoja þygá dviraèiais aplik Dzûkijà
Naujienos

Šià vasarà Druskininkø turistø klubas organizuoja þygá dviraèiais aplink Dzûkijà. Planuojama nepamirštama paþintinë ir kartu edukacinë programa

Italai vis daþniau renkasi minti dviraèio pedalus, nei vaþiuoti automobiliu
Naujienos

Pirma kartà nuo 2007 metø Italijoje sumaþëjo vairuotojø skaièius. Palyginus su 2007 metais, šios šalies gatvëse vairuotojø sumaþëjo 6 procentais. Kas penktas vairuotojas pripaþásta, jog vis daþniau palieka automobilá garaþe.

Dviraèiø mëgëjø sumanymus parems pinigais
Naujienos

Dviraèiams ar triraèiams jauni vilnieèiai neabejingi. Tuo ásitikino konkurso „Verslauk” rengëjai. Jiems buvo pateiktas ne vienas originalus sumanymas, susijæs su šiomis ekologiškomis transporto priemonëmis.

Lietuvos savivaldybëms – geriausios kasdieniam susisiekimui skirtos dviraèiø trasos konkursas
Naujienos

Siekdama paskatinti šalies savivaldybes plëtoti patrauklià ir saugià infrastruktûrà dviratininkams, Susisiekimo ministerija kvieèia visas savivaldybes dalyvauti konkurse dël geriausio demonstracinio dviraèiø tako/trasos Lietuvos miestuose kasdienio susisiekimo poreikiams tenkinti projekto atrinkimo. Konkurso pasiûlymø bus laukiama iki 2012 m. kovo 1 d.

Dviraèiø ir pësèiøjø takui reikës rasti milijonà
Naujienos

Klaipëdos miesto Tarybos Finansø ir ekonomikos komiteto posëdyje vienbalsiai pritarta savivaldybës dalyvavimui dviraèiø ir pësèiøjø tako árengimo projekte.

Dviraèiø takai apjuos Kauno rajonà
Naujienos

371,8 km – toks numatomas Kauno rajono dviraèiø maršrutø schemos ilgis. Ji turëtø sujungti Kauno rajonà ne tik su miestu, taèiau ir su Raseiniø, Këdainiø, Jonavos, Prienø ir kitais kaimyniniais rajonais.

Kaip savo dviratá paruoðti þiemos miegui?
Naujienos

Indrei atsibodo: šalta, šlapia, slidu. Nuo pavasario ji mynë dviraèiu per visà miestà: nuo namø iki parduotuvës, iki darbo, iki eþero. O dabar vël sunku rikiuotis á eiles stotelëse ir vaþiuoti autobusu. Bet jai kyla du klausimai: kur saugiai palikti dviratá ir kà daryti, kad tik atšilus orams vël galëtø toliau minti?

Nemes kelio dël takelio
Naujienos

Vyriausybës sprendimas 2012 metais dviraèiø takà nutiesti per Pryšmanèius, o ne prie kelio Šiauliai-Palanga, nenuramino Kretingos dviratininkø klubo „Tolumos“. „Šis projektas yra niekinis“,- ásitikinæs „Tolumø“ vadovas Rimantas Skiparius, pasiryþæs jau šià savaitæ vykti á Susisiekimo ministerijà ir kovoti dël dviraèiø tako šalia kelio Šiauliai-Palanga – tokià iniciatyvà savo parašais patvirtino palaikà per 4 tûkst. Kretingos rajono gyventojø.

Danës slënyje bus árengtas rekreacinis takas
Naujienos

Uostamiestyje planuojama árengti dar daugiau dviraèiø takø. Jei pavyks gauti finansavimà, dviraèiø ir pësèiøjø takas bus nutiestas vienoje graþiausiø Klaipëdos vietø – Danës slënyje.

Puslapis 3 i 88 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT