Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Vilniaus policija ieðko pavogto dviraèio savininko
Naujienos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus m. treèiojo policijos komisariato Nusikaltimø tyrimo skyriaus pareigûnai, atlikdami ikiteisminá tyrimà baudþiamojoje byloje, surado átariamai vogtà dviratá „Boxter“, kurio savininkas šiuo metu dar nëra nenustatytas.

Iðsiplës pësèiøjø ir dviraèiø takø tinklas
Naujienos

Miesto savivaldybë baigia ágyvendinti 2007–2013 metø Europos Sàjungos struktûriniø fondø, valstybës ir savivaldybës biudþetø remiamà projektà „Pësèiøjø ir dviraèiø tako, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios infrastruktûros nuo Pliaþo gatvës iki Sanatorijos miško árengimas“.

BMX dviraèiø sporto aso pakvailiojimas baigësi mirtimi
Naujienos

Þymaus Australijos BMX dviraèiø sporto atstovo Dane'o Searlso bandymas pasipuikuoti prieš draugus jam kainavo gyvybæ – po šuolio iš antrojo viešbuèio aukšto á baseinà sportininkas þnektelëjo ant cementinio grindinio ir patyrë sunkias galvos ir stuburo traumas. Nuo sekmadienio ligoninëje komoje gulëjæs kaskadininkas, penktadiená mirë bûdamas 23 metø.

Patarimai: kaip vaþinëti dviraèiu pasnigus?
Naujienos

Kad ir kaip nemaloniai nuteiktø šaltas sniegas, atsiranda þmoniø, kurie pasnigus neslepia dviraèiø rûsiuose ir toliau pedalus mina net ant slidþios dangos.

Kaune: diskusija apie saugø parkavimà + filmas
Renginiai

Vaþinëji á paskaitas dviem ratais?  O galbût prisijungtum, jeigu KTU árengtume dviraèiø saugyklas, kuriose ramiai paliktum savo dviratá? Jei turi vizijà kaip jos turëtø atrodyti, mums reikia bûtent Tavæs!

Sëjos metas lapkritá:) (Arba kaip teisingai árengiami pësèiøjø/dviraèiø takai Alytuje)
Naujienos

Alytaus miesto Naujosios g. 26 ir 28 daugiabuèiø gyventojai gali pasidþiaugti - vasarà gaudæ besivelkanèiø darbø dulkes dabar turime nuostabø pësèiøjø/dviraèiø takà. Darbai baigti! Berods... Kiekvienà dienà tenka prakulniuoti minimo objekto grindiniu, tad tai, kà pamaèiau praeità penktadiená (2011-11-11), negalëjo praslásti pro akis. Pasidalinsiu savo áspudþiais su Jumis...

Kalnø dviratis – ekstremaliø pojûèiø galimybë
Naujienos

Kretingiškis 14 metø Aurimas Bakanas jau patyrë, jog kalnø dviratis – ne tik pramoga: sudalyvavæs respublikinio lygio varþybose, Pranciškonø gimnazijoje besimokantis vaikinas ásitikino – norint gerai pasirodyti, varþyboms bûtina rengtis ne maþiau kaip pusæ metø.

Vilniuje - automobilis, kuriam nereikia vairuotojo paþymëjimo
Naujienos

Galbût šis geltonas maþylis – ateities automobilis? Elektra bei kojø raumenimis varomas automobiliukas sukurtas Lietuvoje ir lietuviø. Tiesa kol kas ši transporto priemonë neišvysto didelio greièio. Taèiau kûrëjai turi ambicijø jà pritaikyti vaþiuoti 45 kilometrø per valandà greièiu. Kadangi kûrinys vis dar priskiriamas dviraèiø kategorijai, elektro-velomobilá gali vairuoti asmenys ir be vairuotojo paþymëjimo.

Elektriniai dviraèiai: pirmàkart vairavusiø áspûdþiai bei komentarai
Naujienos

Treèiadiená Vilniaus dailës akademijos kiemelyje kompanija „Miromax“ pristatë elektrinius dviraèius. Bûsimieji menininkai galëjo juos išbandyti ir išsiaiškinti tokios transporto priemonës pliusus bei trûkumus. Vëliau studentai dalijosi áspûdþiais su GRYNAS.lt þurnalistais.

Eko transportas. Dviraèiu po Vilniø - iðtisus metus
Straipsniai

Keliauti po miestà galima ne tik automobiliu ar viešuoju transportu. Vis labiau Lietuvoje populiarëjantis dviratis - puiki transporto priemonë ir þiemà, ir vasarà. Tuo ásitikinæs Energetikos ministerijos Energijos ištekliø, elektros ir šilumos skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Aršauskas á darbà pedalus mina daugiau nei dešimtmetá.

Skaityti toliau

Lietuvos liaudies buities muziejuje – dviraèiais aplink Lietuvà
Naujienos

Lapkrièio 5 d. Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškëse pakvietë paminëti keliautojo Mato Šalèiaus prieš 100 metø dviraèiu atliktà þygá aplink Lietuvà. Matas Šalèius – mokytojas, keliautojas, þurnalistas, visuomenës veikëjas, energingas þmogus, dëjæs pastangas Lietuvos stiprinimui. Apkeliavæs daugybæ pasaulio šaliø, ko gero, buvo pirmasis, iš kurio lûpø tolimi kraštai suþinojo apie Lietuvà.

Puslapis 4 i 88 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT