Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Ozonas Nr. 8/2011 m. (40) TRANSPORTAS
Naujienos

Dar kartà keliame klausimà apie mûsø transporto sektoriaus keistenybes. Priklausomybës nuo asmeniniø automobiliø maþinimas yra prioritetinis uþdavinys tiek dël aplinkosauginiø prieþasèiø, tiek dël tø paèiø þmoniø sveikatos. Ir nors viešojo transporto ámonës tikrai turës kà atsakyti, paklausus apie tai, kas daroma, kad bûtø pagausinti keleiviø srautai – vis tik trûksta vieno iš svarbiausiø dalykø – pozityvios viešinimo kampanijos, kuria bûtø siekiama paveikti visuomenës nuostatas. Juk kol visi manys, kad autobusais vaþinëja tik benamiai, ar kad juose visada reikia grûstis alkûnëmis – niekas tikrai në negalvos apie savo keturraèio šeimos nario atsisakymà...

TV laida "Ne vienas kelyje"
Naujienos

Pradþia - apie eismà "ramaus eismo zonoje" - Gedimino pr.- kuriame ir Ispanë ant dviraèio viršijà leistinà greitá.

Kauno centre árengti dviraèiø stovai
Naujienos

Centrinëje Kauno dalyje, prie lankytinø vietø ir prie 18 mokyklø, atsirado 118 dviraèiø stovø. Jie árengti pagal Kauno miesto savivaldybës ágyvendinamà, iš dalies ES finansuojamà, tarptautiná projektà „Saugumo ir judrumo optimizavimas dël darnaus transporto ir sveikatos“.

Apie nevykusá elektroroleriø nuomà Vilniuje ir kiti planai su dviraèiais
Naujienos

Laida "Aš – pilietis" (2011-10-29) "Þiniø radijuje".

Ðiauliuose dviraèiø takai dar pailgës
Naujienos

Nuo seno dviraèiø miestu vadinamuose Šiauliuose dar padaugës dviraèiø takø. Jiems nutiesti skirta apie 7 mln. litø.

Policija primena – atðvaitai privalomi
Naujienos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliø policijos valdyba tæsia prevencines priemones, skirtas pësèiøjø eismo dalyviø ir dviratininkø kontrolei.

Robertas Staponkus. Ádomioji matematika: kiek kartø sumaþiname anglies dioksido emisijà automobilá iðkeitæ á dviratá?
Naujienos

Dviratis kaip transporto priemonë turi daug privalumø. Vaþiavimas juo padeda stiprinti sveikatà, leidþia išvengti spûsèiø miestuose piko valandomis, netuština piniginës, o svarbiausia neteršia gamtos, nes, priešingai nei automobilis, dviratis neišmeta nei šiltnamio efektà sukelianèiø dujø nei kitø teršalø.

Naujo parko ðalia „Siemens“ arenos pavadinimà rinks gyventojai
Naujienos

Sostinëje atsirado naujas parkas. Vilnieèiai nuo šiol laikà kvieèiami leisti ir didþiulëje teritorijoje netoli „Siemens” arenos. Šabakštynà šalia „Siemens” arenos paversti patraukliu parku verslininkai ásipareigojo dar 2004-aisiais. Šá rudená jis galutinai baigtas tvarkyti. 8,5 hektaro teritorijoje sutvarkyti keturi susisiekiantys tvenkiniai, árengti per juos vedantys tilteliai.

Dviraèiø þygis "Aplink Lietuvà"
Þygiai

Lietuvos liaudies buities muziejus ir Lietuvos šauliø studentø korporacija “SAJA” šiø metø lapkrièio 5 dienà organizuoja dviraèiø þygá “Aplink Lietuvà” muziejaus teritorijoje. Dviraèiø þygis yra skirtas kultûros veikëjo, þurnalisto, keliautojo Mato Šalèiaus 1911 m. atliktam þygiui aplink Lietuvà atminti, þymint 100 – àsias þygio metines. Dalyviai kvieèiami plaèiau susipaþinti su Lietuvos etnografiniais regionais. Dviratininkai apvaþiuos muziejuje esantá Aukštaitijos gatviná rëþiná kaimà ir vienkiemá, suks á Dzûkijos bendræ ir aplankys sodybà, kurioje apsistodavo gamtininkas prof. Tadas Ivanauskas. Þygio dalyviai toliau aplankys rudens spalvose paskendusià Suvalkijà ir Plyniø malûnà. Iš Þemaitijos dviratininkai kelionæ baigs muziejaus miestelyje, kur sušalëlius atgaivins arbata tiesiai nuo lauþo ir savi sumuštiniai. Atgavæ jëgas dviratininkai bus kvieèiami varþytis smagiose rungtyse, o nugalëtojø laukia prizai. Muziejaus miestelio ugniagesiø stoginëje þygio dalyviai klausys Lietuvos šauliø studentø korporacijos atstovø skaitomo pranešimo ir aktyviai dalyvaus diskusijoje “Þygiai, skirti Lietuvai – siekis pasipuikuoti ar išreikšti meilæ Tëvynei?”. Susitikime dalyvaus þymûs keliautojai Domijonas Šniûkas, Ignas Miniotas ir kiti.

Go Vilnius ! (or what future should a growing nation choose ?)
Naujienos

"Dviraèio infrastruktûros dievo" David Hembrow (Anglas gyvenantis Nyderlanduose) pamàstymai po Vilniaus delegacijos vizito (Anglø kalba). http://hembrow.blogspot.com/2011/10/go-vilnius-or-what-future-should.html

Suðalusi ispanë Vilniuje virðijo greitá vaþiuodama dviraèiu
Naujienos

Ispanijos gyventoja vaþiuodama sostinës Gedimino prospektu dviraèiu, viršijo leistinà greitá ir buvo sustabdyta Keliø policijos pareigûnø, tàdien dirbusiø su laidos „Ne vienas kelyje“ ekipa.

Puslapis 5 i 88 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT