Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
RetroSpin 5 - Senøjø dviraèiø mëgëjø susitikimas.
Naujienos
Laikas
2011 m. Lapkrièio 6 j. · 13:00 - 16:00

Vieta
K.A.B.L.Y.S. Áëjimas iš kairës pusës.

Sukûrë

Daugiau informacijos
Taigi renkamës penktà kartà. Šá kartà jau kur šilèiau - KABLYJE. Áëjimas iš kairës pusës.
Kablys randasi: Kauno g. 5

Kaip visados, nepamirškit detaliø ir nepamirškit pakviest draugø. Visi senøjø dviraèiø savininkai ir ne savininkai, bet prijauèiantys labai laukiami.
Rajone daugëja dviraèiø takø
Naujienos

Per pastaruosius trejus metus Klaipëdos regione šalia uþmiesèio keliø nutiesta 7,6 km pësèiøjø ir dviraèiø takø ar šaligatviø.

Pasak specialistø, šiø takø plëtra didina eismo saugumà ir maþina aukø skaièiø keliuose.

Daiktø pusryèiai. Dviraèio rëmas - pagal vardà
Naujienos

Visi dviraèiø mylëtojai stengiasi kaip išmanydami tobulinti personalizuoti savo dviratæ transporto priemonæ. Dizainerë Juri Zaech turi jums originalø pasiûlymà.

Panevëþyje ketinama ákurti dviraèiø namus
Naujienos

Tuo metu, kai mieste dël krizës smarkiai sumaþëjo gyventojø, kai vakarais ištuštëja gatvës ir barai, Panevëþio valdþia nusprendë surizikuoti ir ákurti dviraèiø namus. Miestieèiai juokauja, kad valdþia turbût ketina likusius panevëþieèius išlaipinti iš automobiliø, uþsodinti ant dviraèiø ir paèiame populiariausiame dviraèiø take pastatyti dviraèiø namus. „EKO redakcija“ paprašë idëjà pristatyti Panevëþio miesto savivaldybës vicemerà Gintarà Šileiká.

Bus rengiamas strateginis veiksmø planas dviraèiø takø plëtrai Kaune
Naujienos

Kauno miesto vadovai šiandien nusprendë, kad neuþtenka kalbëti apie dviraèiø takø plëtrà, bûtina numatyti ir veiksmø ágyvendinimo planà, kaip ketinama to pasiekti.


Mero pavaduotojas Povilas Maèiulis antradiená surengë pasitarimà su transporto, miesto tvarkymo, aplinkos apsaugos skyriaus specialistais, su kuriais aptarë esamà dviraèiø takø bûklæ, naujø takø atsiradimo galimybes.

Kur dingo Kauno Senamiesèio dviraèiø takas?
Naujienos

Daugelyje vietø jau net nebeáþiûrimø per visà Senamiestá einanèio dviraèiø tako linijø perdaþyti neplanuojama. Toká sprendimà Kauno valdþia priëmë atsiþvelgusi á barø bei kaviniø savininkø norà staliukus išstatyti kone visoje Vilniaus gatvëje.

Klaipëdos dviraèiø trekas ginasi nuo paðaliniø
Naujienos

Skubëdami dviraèiø treku ir taip kelià trumpinæ vyresnio amþiaus klaipëdieèiai skundþiasi, kad jau kuris laikas nebegali to daryti. Priþiûrëtojai uþdarë vartus, kad á teritorijà nepatektø pašaliniai asmenys.

Dviraèiø takai – dar ne europiniai
Naujienos

Nepriþiûrëti bei dingæ kelio þenklai, neišasfaltuoti takai – kol dviraèiø trasomis nebus pasirûpinta, jos netaps Europos dviraèiø tinklo „EuroVelo“ dalimi. Tokias problemas Klaipëdoje vykusiame seminare kartu su valdininkais aptarë dviratininkai.

„Baltik vairas“ su optimizmu þvelgia á ateitá ir jau rengiasi gaminti elektrinius dviraèius
Naujienos

Viena didþiausiø ir moderniausiø Europos dviraèiø gamintojø „Baltik vairas“ šiemet mini dvi sukaktis. Rugpjûèio devynioliktàjà nuo gamyklos konvejerio nuriedëjo penkiamilijoninis èia po privatizavimo pagamintas dviratis. O prieš 60 metø Šiauliø dviraèiø gamykla pagamino pirmàjá dviratá – juo tapo paaugliams skirtas „Ereliukas“. Šiemet maþiau nei pernai dviraèiø pagaminusi „Baltik vairas“ gamykla ne tik išlaikë, bet ir 5 mln. litø padidino savo apyvartà.

Ko mûsø rajone daugiau - baidarininkø ar dviratininkø?
Naujienos

Rajono Vietos veiklos grupë, svarsèiusi tarpteritorinius projektus, aptarë zarasiškiø siûlymà dviraèiø maršrutà Aleksandravëlë-Deguèiai pratæsti á Zarasø rajonà ir sujungti já su Sartø regioninio parko dviraèiø taku ir Jûþintø seniûnijos seniûnës Audronës Baltuškaitës idëjà - árengti bent keletà poilsio aikšteliø baidarëmis keliaujantiems Šventosios upe. Kam - dviratininkams ar baidarininkams - projektinë pagalba labiau reikalinga? "Gimtasis Rokiškis" siûlo išaiškinti, kuriø sporto šakø - dviraèiø ar baidariø - entuziastø mûsø rajone daugiau.

Ispanija. Kelionë dviraèiø trasa Vía Verde de Ojos Negros
Straipsniai

Dviraèiø trasa nutiesta buvusiu geleþinkeliu, kuris ankšèiau veþë anglá iš anglies kasyklø á pajûrio uostà. Dabar neliko nei anglies kasyklø, nei geleþinkelio ir atsirado puikus tiesus per tiltus ir tunelius iš kalnø á pajûrá vedantis dviraèiø takas.

Skaityti toliau

Puslapis 6 i 88 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT