Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Vilnieèiai ið naujo atras Karoliniðkiø draustinio groþá
Naujienos

Valstybinë saugomø teritorijø tarnyba prie AM pradëjo vykdyti projektà „Karoliniškiø kraštovaizdþio draustinio tvarkymas“. Sostinëje šalia Neries upës bus árengti kalvø keterø, upës slënio ir kiti pësèiøjø takai, lygumø slidþiø trasos, apþvalgos aikštelës, atnaujinti dviraèiø takai, pastatyti informaciniai stendai ir kryptys. Draustinio tvarkymo metu bus vykdomi sanitariniai, ugdomieji ir kraštovaizdþio formavimo kirtimai.

Kauno gatvëmis nusidriekë dviraèiø parado kolona
Naujienos

Sekmadiená Kaune jau treèià kartà surengtas dviratininkø paradas, jo tikslas yra propaguoti ekologiškà transportà ir taip maþinti oro taršà mieste.

Madingos ir ant dviraèiø
Naujienos

Uostamiesèio gyventojai galëjo stebëti neáprastà reginá – ketvirtadiená senamiesèio gatvëmis riedëjo stilingi dviraèiai, kuriais vaþinëjo naujà drabuþiø kolekcijà pristatantys modeliai.

Donorystæ skatins ant dviraèiø
Naujienos

Pasaulinës organø donorystës dienos proga Klaipëdoje rengiamas simbolinis dviraèiø þygis „Uþ organø donorystæ! Uþ gyvenimà!“. Palaikantieji kilnià idëjà rytoj susiburs Atgimimo aikštëje.

Dviraèiø LED ðviesos: ne tik graþu, bet ir efektyvu
Naujienos

San Franciske, du biotechnikai bei buvæs NASA inþinierius sukûrë neáprastà sprendimà su diodinëmis lempomis be pavadino já revoliucijà atspindinèiu vardu „Revolights“. Negana to, savo technologijà jie pritaikë dviraèiui.

Garsiame klube "Kablys" - pirmasis Lietuvoje BMX, riedlenèiø ir rieduèiø parkas po uþdaru stogu!
Naujienos

Spalio 1 dienà, šeštadiená, Vilniuje duris pravers aktyvaus laisvalaikio centras "Kablys", kuriame bus árengtas pirmasis Lietuvoje BMX dviraèiø, riedlenèiø ir rieduèiø parkas po uþdaru stogu "Lionskater".

Kvietimas á seminarà
Naujienos

Dviraèiø turizmas Europoje - sparèiai populiarëjanti turizmo šaka, pritraukianti vis daugiau ávairaus amþiaus ir profesijø þmoniø, o taip pat turinti didelæ socialinæ - ekonominæ naudà vietos bendruomenëms. Esant tokioms tendencijoms Europos dviratininkø federacija (European Cyclists’ Federation - ECF), atstovaujanti 60 organizacijø iš 37 šaliø, inicijavo “EuroVelo” projektà, kuriuo siekiama sukurti visà Europà apimantá ir apjungiantá dviraèiø trasø tinklà, kaip sudëtinæ Transeuropinio transporto tinklo (TEN) dalá. Iš suplanuotø 13 tarptautiniø dviraèiø trasø, apimanèiø virš 66 000 km, jau pilnai funkcionuoja 45 000 km. “EuroVelo” projekto pagrindinis tikslas - dviraèiø kaip ekologiško transporto ir turizmo priemonës populiarinimas visoje Europoje.

Dviraèiø mieste galima bus vaþiuoti dviraèiu?
Naujienos

Kitais metais Šiauliuose uþ beveik 7 mln. litø turëtø bûti nutiestos dviraèiø trasos arba atnaujintos senos. Kadangi visam miestui pinigø neuþteks, konsultantai Šiauliams siûlo atnaujinti dvi - palei Tilþës gatvæ ir Vyturiø gatvæ Rëkyvos link.

Juvelyriniai dirbiniai — ið perdirbtø dviraèiø padangø
Naujienos

Norëdami gaminti papuošalus iš perdirbtø dviraèiø padangø jums reikalinga nuostabiai ámantri vaizduotë. Tokie naujieji papuošimai net gali išpopuliarëti tarp madingø merginø visame pasaulyje.

Kauno dviratininkø paradas 2011
Naujienos

Sveiki visi, kas dar nepastatëte dviraèio á kampà. Vël kvieèiame á Kauno dviratininkø rudeniná paradà spalio 02 d. (sekmadiená). Pradþia 11 val. Miesto sode Laivës alëjoje. Atvaþiuokite dviraèiu á šventæ kartu su šeima ir draugais.

Renginys skirtas Europos judriajai savaitei paminëti, gerai praleisti laikà su bièiuliais. Vieniems tai sezono uþdarymas, kitiems rudens-þiemos dviraèiø sezono pradþia. Atstumas ~20 km, planuojama trukmë ~1,5-2 val. Pabaiga Santakos parke ~13 val.

Ar gali mieste bûti per daug dviratininkø?
Naujienos

Kopenhagos miesto pavyzdys rodo, kad didelis skaièius dviratininkø mieste gali ne tik dþiuginti, bet ir kelti nerimà. Vietinës dviratininkø bendruomenës ir turizmo kompanijos áspëja, kad didëjanèios dviraèiø grûstys mieste baugina.
 

Puslapis 7 i 88 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT