Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Apdovanojimai
MINAM.LT naujienosBalsuokite uþ minam.lt svetaine balticART.net apdovanojimuose. Jums tereikia nueiti i http://balticart.net/ ir paspausti "Dalyviai" bei suieðkoti mûsø projekto(minam.lt) ir pasirinkti skaièiø "5"(ávertinimas). Viskas. Dëkui visiems pabalsavusiems. :)

TEMA FORUME ÈIA
Kritinë masë 2008-03-28
Kritinë masëVideo viduje(Skaityti daugiau).
Kalendoriaus atnaujinimo naujienos [MTB]
MTBSveiki,
www.mtb.lt svetainës Kalendoriaus skyriuje paskelbtas nuolat pasipildantis 2008 m. varþybø kalendorius.

Artimiausi startai:

04.05 LMSSC MTB pavasario pirmenybës
04.06 Raido taurë. Girionys
04.12 Lietuvos moksleiviø asociacijos MTB varþybos
04.13 Pagonija. Jadagoniai
04.19 Vilniaus rajono Merës taurë. Rukainiai
04.20 MTB Maraton I. Murowana Goslina, Lenkija
...

Daugiau informacijos www.mtb.lt Kalendoriuje

MTB.LT
KRITINË MASË ÐIANDIEN
Kritinë masëKRITINË MASË ðiandien. Nepramiegokit.

Vilnius: 2008-03-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2008-03-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Ðiauliai: 2008-03-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2008-03-28 19:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2008-03-28 19:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo
Dviraèiø eismo taisyklës
MINAM.LT naujienosDabar galite persiskaityti dviraèiø eismo taisykles tiesiog minam.lt tinklalapyje.

Eismo taisykles rasite èia.
Su ðv.Velykom
Su ðv. Velykom sveikina MINAM.LT administracija :)

Velyku sveikinimai is tolimos Turkijos
Dviraèiø naujienosSveiki!

is dviracio zygio dalyvio tarp Olimpijos (Graikijos) ir Pekino
(Kinijos) gavome velkini paskeitinima su nuotraukomis. Viska mielu
noru perduosiu belaukdamas dviratininku laika ir Lietuvoje ...


--------------------------------------------------------------------

"Visus visus didelius mazus biciulius klasiokus artimuosius gimines

kaimynus sveikinu su Sv.Velykomis is tolimos Turkijos.Bukite sveiki

linksmi tegul musu sirdziu siluma istirpdo sniega tarp zmoniu ir
saliu

Valentinas

PS.Jau vaziuojame 3 tukst.Kita savaite pasieksime Gruzija


nuotraukos

DVIRATIS.LT
Dviraèiø matomumo sprendimai kitur
NaujienosPirmiausia þiūrime ðitą:


O dabar ásivaizduok: tavæs gatvëje papraðo nurodyti kelià. Staiga tarp jûsø du statybininkai praneða duris ir vienas jø pasikeièia vietomis su tavo paðnekovu. Manai pastebëtum pokytá? Greièiausiai ne. Harvardo Universitete atlikto tyrimo metu virð 50% atvejø nepavyko. Tai vadinama aklumu pokyèiui.

Skaityti toliau...
5 ásakymai Vilniaus dviratininkui
MINAM.LT naujienosNaujas straipsnis - . "5 ásakymai Vilniaus dviratininkui"
Kovo mënesio Kritinë masë Lietuvoje
Kritinë masëKovo mënesio Kritinë masë Lietuvoje:
Vilnius: 2008-03-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2008-03-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Ðiauliai: 2008-03-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2008-03-28 19:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2008-03-28 19:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo
MINAM.LT el.paðtas
MINAM.LT naujienosGaukite nemokamai [email protected] paðto dëþutæ.

Kaip gauti el.paðto dëþutæ:
1. Eikite á "Susisiek" skyrelá.
2. Uþpildykite formà
3. Þinutëje paraðykite kokio nori el.paðto ir kur persiøsti siunèiamuosius laiðkus(el.paðto dëþutæ) bei paraðyk savo vartotojo vardà minam.lt tinklalapyje.
4. Spausk - "Siøsti þinutë".

El.paðto dëþutës informacija:
1. El.paðto dëþutë tik persiunèia tau adresuotus laiðkus, jie mûsø serveryje nëra laikomi, uþtat tu turi bûti susikûræs el.paðto dëþutæ ankðèiau, pvz: gmail.com sistemoje.
2. El.paðto dëþuèiø kiekis ribotas
3. Viena vartotojui - viena el.paðto dëþutë.

Sàlygos:
1. Narys turi bûti paraðæs 30 praneðimø forume.
2. Paraðæs 10 praneðimø ðauklykloj.

Skubëkite, el.paðto dëþuèiø kiekis ribotas.
Puslapis 87 i 88 << < 84 85 86 87 88 >
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT