Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Ieðkomi moderatoriai
MINAM.LT naujienosMINAM.LT - ieðko moderatoriø, kurie galëtu atnaujinti MINAM.LT.
Norëdami tapti moderatoriais turite atsakyti á klausimus, pateiktus þemiau. Laiðkà su klausimø atsakymai siøskite èia pateiktoje formoje.

Klausimai, norintiems tapti MINAM.LT moderatoriais:
1. Ar turite darbo moderatoriumi patirties? (Jeigu turite, papasakokite apie tai; kur ir kiek laiko).
2. Mëgstate dviraèiø sportà?
3. Ar raðote lietuviðkais simboliais(ne sveplai)?
4. Kiek kartø galësite lankytis ðiame tinklalapyje ir já atnaujinti?
5. Jûsø amþius
6. Paraðykite kas yra dviratis
7. Kaip su jumis susisiekti


MINAM.LT admin
Vaþinëk dviraèiu saugiai, bûk matomas.
Straipsniai Naujausias LDB leidinukas apie dviraèiø eismo saugumà jau internete.

"DU RATAI VEÞA! Vaþinëk dviraèiu saugiai, bûk matomas!" (1,1 Mb, pdf
versija) - lankstinukas apie dviraèiø eismo saugumo priemones (be
privalomø ðalmø ir liemeniø) ir Lietuvos dviratininkø bendrijos
veiklà (A4 formatas x 2 psl.)

Smagaus skaitymo ir vaþinëkit dviraèiais saugiai!

Parsisøsti galite èia.
Dviraèiø þygiai 2008 m.
ÞygiaiVasaros þygis dviraèiais‘2008 m.

Liepos 26 - rugpjûèio 03 d.
Kauno Velomanø klube kilo idëja apvaþiuoti Lietuvà. Vaþiavimas bûtø turistinis, ne sportinis ir ne rekordø siekimas J Kadangi bendras Lietuvos sienø ilgis 1732 km, o turistaujant gausis ir 2000+ km, nusprendëme vaþiuoti etapais, per kelis metus. Nes nëra laiko apvaþiuoti vienu kartu per mënesá.


Kam ádomu ir norite dalyvauti, þymëkitës savo kalendoriuose.

1. Pradþia: 2008 m. liepos 26 d. ðeðtadiená Kalvarijoje 11 val. miestelio centre esanèiame parke.

2. Pabaiga: rugpjûèio 3 d. vakare Vilniuje prie geleþinkelio stoties.
http://www.bicycle.lt/lt/main/tours.velomanai08
Þygis Augustavas-Vilnius-Ryga-Klaipëda-Augustavas

2008.06.28 - 2008.07.27

Lietuvos Dviratininkø Bendrija kartu su

Lenkijos keliautojø klubas "CROTOS" www.bicycle.pl

ir Latvijos Veloinformacijas Centrs www.bicycle.lv organizuoja ðá tarptautiná þygá ir kvieèia visus prisijungti dalyvavimui ir organizavimui - bei vertimui ;-)

Daugiau kol kas pristatoma Anglø kalba

http://www.bicycle.lt/lt/main/tours.plltlv08Savaitæ per Ðiaurës Aukðtaitijà

2008.07.20 - 2008.07.27

tradiciðkai Algis Balèas Ðiauliuose organizuoja ðá lengvesnio pobudþio þygá.

Daugiau infomacijos dar bus.

Dël salygø þiûrëkite praëjusiø metø þygius

http://www.bicycle.lt/lt/main/tours.aukst08[Frankas Wurft] [http://www.bicycle.lt/]
Europos MTBO èempionatas - Neringoje
MTB2008 metø Europos MTBO (orientavimosi kalnø dviraèiais) èempionatas ávyks Lietuvoje, Neringoje, rugsëjo 22-28 dienomis. Varþybø vietovës - Smiltynë, Juodkrantë ir Nida.Akcentai:

- 3 dviraèiø maratonø taurës etapai;

- 7 X-Line kroso taurës etapai;

- Daug renginiø jaunimui;

- Lietuvos MTB èempionatas.Atsisiøsti PDF


[MTB][Frankas Wurft][MINAM.LT]
Kritinë masë - 2008m. vasaris
Kritinë masëTaigi praûþo antroji ðiais metais Kritinë masë Vilniuje. Kurie nebuvo ar nori save pamatyti ant dviraèio kvieèiu paþiûrëti ðvieþiai "iðkeptà" 2008m. vasario mënesio Vilniuje vykusio Kritinës masës video.


Aèiû filmuko kûrëjams :)
MINAM.LT oficialiai atsidarë
MINAM.LT naujienosSveiki visi. Ðiandien(2008.03.01) atsidarë MINAM.LT dviratininkø tinklalapis. Èia rasite daug ádomios informacijos, pramogø, naujienø.
Lietuva pirma su ðalmai ir liemenëlemis dviratininkams?
Dviraèiø naujienos

Ðis klausimas sukėlė aistringas diskusijas. Jau prieð keletą metų Europos
Dviratininkų Federacija buvo priimusi deklaraciją kad ðalmai nemaþina avarijų,
þrk. apačioje.

Lietuvos Dviratininkų Bendrijos taryba priėmė deklaraciją: „Privalomi ðalmai ir
liemenes dviratininkams – smūgis dviračių kultūrai Lietuvoje“jos galite rasti čia: http://www.bicycle.lt/repository/2008/LDBprivalomisalmaiDiskusija;http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=6803

LDB atlieka apklausą del privalomų ðalmų ir ðviesą atspindinčių liemenių
dviratininkams http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=14277 . Ið anksto
dėkojame uþ jūsų atsakymus.

Patikėsime kad ir kaþkas ið valdyninkų skaitys argumentus....


Oro tarða, eismas – ir matavimas dviraèiais. (Paskaita su diskusija)
Dviraèiø naujienosOro tarða, eismas – ir matavimas dviraèiais. (Paskaita su diskusija)
Lietuva pabunda – kritine mase ðià savaitæ
Kritinë masëArtimiausios Kritinës Masës.

Ten pat tà paèià valandà - kiekvieno mënesio paskutiná penktadiená.

Vilnius: 2008-02-29 18:00 Katedros aikðtë


Visaginas: 2008-02-29 19:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
LDB NAUJIENOS
Dviraèiø naujienosLDB atlieka apklausà del privalomø ðalmø ir ðviesà atspindinèiø
liemeniø dviratininkams áteisinimo
http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=14277Ar pritariate LR Seimo 2007 m. lapkrièio 22 d. priimtoms LR Saugaus
eismo automobiliø keliais ástatymo pakeitimo ástatymo 17 straipsnio
pataisoms dël papildomø reikalavimø dviraèiø vairuotojams, ar
planuojate jø laikytis?
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=310244&p_query=&p_tr2=
Nuo 2008 m. liepos 1 d. ásigalios ðio ástatymo naujos svarbios
pataisos dviratininkams, kuriø niekada anksèiau nebuvo. Ástatym
IÐ OLIMPIJOS Á PEKINÀ
ÞygiaiIÐ OLIMPIJOS Á PEKINÀ


paþymëti Olimpinius metus keliaujant Didþiuoju ðilko keliu
tarptautinë ekspedicija dviraèiais globojama Lenkijos olimpinio komiteto
2008.02.20 - 2008.08.08

Olimpija 02.20 – Atënai 02.24 – Stambulas 03.04 – Tbilisis 04.03 – Baku 04.13 – Aðchabadas 04.23 –

Samarkandas 05.08 – Oðas 05.20 – Kaðgaras 05.26 – Turpanas 06.14 – Si’anas 07.20 – Pekinas 08.08

Puslapis 88 i 88 << < 85 86 87 88
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT