Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Naujien kategorijos
Naujienos

Kategorija: Naujienos
Element skaiius: 398
Beveik kas antras kaunietis turi dviratá
Vienas þingsnis iki dviraèiø trasø árengimo Elektrënuose
Kauno dviraèiø takø remontui – 120 tûkst. litø
Tarptautinio projekto CHAMP dalyviai ávertino Kaune esanèius dviraèiø takus
Perku dviratá, vagiu dviratá
Pajûrio dviraèiø takas - automobiliams
Ðilta þiema þudo dviratininkus
Kaune ðámet bus tiesiami 2 nauji dviraèiø takai, dar 9 sulauks remonto
Neátikino, kad tako per Pryðmanèius nereikia
Klaipëdoje nori tiesti naujà dviraèiø takà
Þygiai

Kategorija: Þygiai
Element skaiius: 43
Dviraèiø þygis "Aplink Lietuvà"
Rugsëjo 18 d. (sekmadiená) kvieèiame dalyvauti dviraèiø þygyje Á KARKAKALNÁ
Duonos kelias - 2011
Roþiniø dviraèiø ekskursijos Verkiø regioniniame parke!
Dviraèiø þygis „Laumës kelias“
Dviraèiu á plukiø þydëjimà 2011 [FOTOALBUMAS]
Dviraèiu á auksaspalvá rudená - 2010
Duonos kelias 2010
Á Neries regioniná parkà– traukiniu!
Dviraèiu á auksaspalvá rudená - 2009
BMX naujienos

Kategorija: BMX naujienos
Element skaiius: 9
BMX superkroso dviraèiø taurës varþybose JAV lietuvë á finalà nepateko
Rimðaitë iðkovojo bronzà pasaulio BMX dviraèiø èempionate
Europos maþøjø dviraèiø kroso èempionate V.Rimðaitë pelnë sidabro medalá
Riedlenèiø, rieduèiø ir BMX dviraèiø tarptautines ekstremalaus sporto varþybos Panevëþyje
Kur dingo vasara? #1
BMX dviratininkas latvis Ðtrombergas tapo olimpiniu èempionu
Ðiauliuose statoma nauja BMX dviraèiø trasa (video)
Ðiauliuose statoma nauja BMX dviraèiø trasa
Lietuvis - Europos BMX dviraèiø kroso pirmenybiø nugalëtojas
Dviraèiø naujienos

Kategorija: Dviraèiø naujienos
Element skaiius: 17
Danu 'krovininiai' dviraciai
Viskas apie dviraèius
"Panasonic" pagamino dviratá su regeneraciniø stabdþiø sistema
Kartoninis dviratis uþ $30
Dviratis sulankstomomu vairu
Meksiko dviratininkai protestuodami prieð automobilius vaþinëjo nuogi
ES projektas
Ástatymas persvarstomas
Dviratininkai nenori bûti Kalëdø eglutëmis
Riedës Oro tarðos smulkiomis dalëlëmis matuojantis dviratis per Vilniø!
MTB

Kategorija: MTB
Element skaiius: 8
Per pusnis – dviraèiais
Paaiðkëjo Lietuvos kalnø dviraèiø èempionato nugalëtojai
Kalnø dviraèiø orientavimosi pirmenybëse lietuviai vël liko toli nuo lyderiø
MTB renginiø kalendorius Lietuvai
MTB taurës maratonai 2008
GIEDRIUS ADAMONIS: „Vilnius – draugiðkiausia sostinë kalnø dviraèiams“
Kalendoriaus atnaujinimo naujienos [MTB]
Europos MTBO èempionatas - Neringoje
MINAM.LT naujienos

Kategorija: MINAM.LT naujienos
Element skaiius: 18
Atnaujinta video galerija
Visi Lietuvos olimpieèiai vienoje vietoje
Ieðkomi moderatoriai
Nauja kategorija - Olimpiada
Darbalaukiai
Praneðk visiems!
Forumas
www.minam.lt forumas!
Kaunas. www.minam.lt pasivaþinëjimas.
MTBO Bûdakalnis 2008
Kritinë masë

Kategorija: Kritinë masë
Element skaiius: 38
Kritinë masë jau rytoj!
Rytoj KRITINË MASË!
Rytoj KRITINË MASË - nepramiegok!
Kritinë masë 2009 10 30 JONAVA
Papildoma kritinë masë Palangoje
Kritinës masës vykusios 2009.05.29 video
Kritinë masë Vilniuje 2009.04.24
Kritinë masë Kaune 2009.04.24
Ðiandien kritinë masë!
Ðiandien kritinë masë!!!
Taisykliø naujienos

Kategorija: Taisykliø naujienos
Element skaiius: 3
Nuo suaugusiø dviratininkø galvø nuimti privalomi ðalmai
Ðalmø ir liemeniø nereiks! [greièiausiai]
Privalomø ðalmø dviratininkai pirkti neskuba
Kita

Kategorija: Kita
Element skaiius: 21
Prieð pirkdamas dviratá, apsilankyk policijos registre ir ásitikink, kad jis nëra vogtas
Apyrankës ið panaudotø dviraèiø padangø
Eilëraðtukas apie Merài ir Kritinæ masæ
Europos jaunimo èempionato video iðtrauka
Numeriukas.lt
Pavadëlis dviraèiui
Tikram stileivai - Fendi dviratis
Vaizdo kamera dviratininkams
R.Daukanto karikatûrø blogas: Lietuviðki dviraèiø takai
Su naujaisiais metais!
Nelaimës

Kategorija: Nelaimës
Element skaiius: 56
Dviraèiø take BMW partrenkë du dviratininkus
Surastas á „Kritinæ masæ“ ásirëþæs automobilis, suþalojæs penkis dviratininkus ir pasiðalinæs
Girto vairuotojo partrenkta dviratininkë neiðgyveno
Dël autoávykio 2008-09-02 Kaune
Druskininkø ir Lazdijø savivaldybëse þuvo du dviratininkai
Rastas negyvas belgø dviratininkas
Ðilutës rajone mirtinai suþalotas dviratininkas
Mirë Belgijos dviraèiø legendos porininkas
Dviratininkæ paliko ant kelio mirti
Senolis vairuotojas mirtinai partrenkë dviratininkæ
Straipsniai

Kategorija: Straipsniai
Element skaiius: 72
Þiemà dviratá minantis Karolis: darau tai dël sveikatos
Eko transportas. Dviraèiu po Vilniø - iðtisus metus
Ispanija. Kelionë dviraèiø trasa Vía Verde de Ojos Negros
Pasadoblis su dviraèiu
Þurnalistinis eksperimentas: vagims talkina þmoniø abejingumas
Kaip saugoti dviratá nuo vagiø?
Ádomiausia iðvyka: dviraèiais Baltijos link
Dviraèiai – lengvas vagiø grobis
Dviraèiø þygio á Lietuvà dalyviai skundþiasi nesulaukiantys paramos
Dviratis - ne tik susisiekimo priemonë
Renginiai

Kategorija: Renginiai
Element skaiius: 25
Kaune: diskusija apie saugø parkavimà + filmas
Virginijaus Strolios koplytstulpiø kelias
Dviraèiu á plukiø þydëjimà - 2010
DVIRAÈIØ TAISYMO DIENA!!
Antrasis kasmetinis velykinis Tuputiðkiø ralis
Iðlaisvink save, iðlaisvindamas þuvá!
Dviraèiø muziejuje pristatoma áspûdingos kelionës istorija
„Kas kà? Að gamtà, ar gamta mane?“
Vilniaus dviratininkø susitikimëlis
Seminaras "EuroVelo 10” - Dviraèiø turizmo trasos pasiekimai ir perspektyvos", Klaipëda
Lenktynës

Kategorija: Lenktynës
Element skaiius: 241
Baltic Chain Tour Prologas Vilniuje
Krupeckaitei – aukso medalis
Pasaulio dviraèiø treko taurës etape Krupeckaitë hito rungtyje buvo ketvirta
Krupeckaitei – pasaulio taurës etapo bronza
Krupeckaitë – pasaulio taurës etapo sprinto rungties ketvirtfinalyje
Krupeckaitë sezonà pradëjo pergale Kolumbijoje
Vaitkus lenktyniø Belgijoje antrajame etape buvo 15-as
Planetos dviraèiø plento pirmenybëse Konovalovas finiðavo 30-as
2012 metais Pasaulio dviraèiø èempionatas vyks Olandijoje
Diana Þiliûtë tapo dviratininkiø lenktyniø Italijoje nugalëtoja
Olimpiada

Kategorija: Olimpiada
Element skaiius: 15
Latvis tapo „BMX“ olimpiniu èempionu
Dviraèiø kroso lenktynes laimëjo vokietë S.Spitz ir prancûzas J.Absalonas
„MINI Rickshaw“ – specialiai Pekino olimpiadai
Dviratininkës Krupeckaitës klaida nubloðkë jà á 8 vietà
Krupeckaitë kovos dël 5-8 vietos
Lenktynëse dël taðkø dviratininkë S.Pauliukaitë uþëmë 12-à vietà
Pekino olimpiados dalyvis turi raktà á pergalæ
Dviraèiø treko varþybose V.Sereikaitë pateko á kità etapà, S.Pauliukaitë - ne
Dviratininkë Puèinskaitë liko 23-èia
Energingai startavæ dviratininkai á deðimtukà nepateko
Kritinë masë

Kategorija: Kritinë masë
Element skaiius: 0
Nra joki element ioje naujien kategorijoje.
Kritinë masë

Kategorija: Kritinë masë
Element skaiius: 1
Rytoj Kritinë masë!
Nekategorizuotos naujienos
Element skaiius: 3
Ðiandien kritinë masë
Dviratininkas R.Sinicinas lenktynëse Italijoje - deðimtas
Su ðv.Velykom
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT