Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2022-08-26 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2022-08-26 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2022-08-26 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2022-08-26 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2022-08-26 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2022-08-26 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2022-08-26 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2022-08-26 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2022-08-26 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2022-08-26 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2022-08-26 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2022-08-26 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Naujien kategorijos
Naujienos

Kategorija: Naujienos
Element skaiius: 398
Beveik kas antras kaunietis turi dviratá
Vienas þingsnis iki dviraèiø trasø árengimo Elektrënuose
Kauno dviraèiø takø remontui – 120 tûkst. litø
Tarptautinio projekto CHAMP dalyviai ávertino Kaune esanèius dviraèiø takus
Perku dviratá, vagiu dviratá
Pajûrio dviraèiø takas - automobiliams
Ðilta þiema þudo dviratininkus
Kaune ðámet bus tiesiami 2 nauji dviraèiø takai, dar 9 sulauks remonto
Neátikino, kad tako per Pryðmanèius nereikia
Klaipëdoje nori tiesti naujà dviraèiø takà
Linas Vainius: apie dviraèius ir branduolinæ energetikà
Dël dviraèiø tako per Botanikos sodà - ginèai
Dviratis, sveikata ir ðaltis: kaip visa tai suderinti
Keliaukite ekologiðka transporto priemone po regioninius parkus
Rajone ájungta þalia ðviesa dviraèiø takø plëtrai
Dviraèiø taku – á privatø sklypà
Danës dviraèiø takas - arti realybës
Bus pradëtas rengti pësèiøjø ir dviraèiø tilto techninis projektas
Dviraèiø tako Klaipëda sieks uþ Vilniaus pinigus
DVIRAÈIØ NUOMOS punkto poreikis LAZDËNØ GELEÞINKELIO stotelëje
Pirmoji drabuþiø kolekcija dviratininkams
Druskininkø turistø klubas organizuoja þygá dviraèiais aplik Dzûkijà
Italai vis daþniau renkasi minti dviraèio pedalus, nei vaþiuoti automobiliu
Dviraèiø mëgëjø sumanymus parems pinigais
Lietuvos savivaldybëms – geriausios kasdieniam susisiekimui skirtos dviraèiø trasos konkursas
Dviraèiø ir pësèiøjø takui reikës rasti milijonà
Dviraèiø takai apjuos Kauno rajonà
Kaip savo dviratá paruoðti þiemos miegui?
Nemes kelio dël takelio
Danës slënyje bus árengtas rekreacinis takas
Vilniaus policija ieðko pavogto dviraèio savininko
Iðsiplës pësèiøjø ir dviraèiø takø tinklas
BMX dviraèiø sporto aso pakvailiojimas baigësi mirtimi
Patarimai: kaip vaþinëti dviraèiu pasnigus?
Sëjos metas lapkritá:) (Arba kaip teisingai árengiami pësèiøjø/dviraèiø takai Alytuje)
Kalnø dviratis – ekstremaliø pojûèiø galimybë
Vilniuje - automobilis, kuriam nereikia vairuotojo paþymëjimo
Elektriniai dviraèiai: pirmàkart vairavusiø áspûdþiai bei komentarai
Lietuvos liaudies buities muziejuje – dviraèiais aplink Lietuvà
Ozonas Nr. 8/2011 m. (40) TRANSPORTAS
TV laida "Ne vienas kelyje"
Kauno centre árengti dviraèiø stovai
Apie nevykusá elektroroleriø nuomà Vilniuje ir kiti planai su dviraèiais
Ðiauliuose dviraèiø takai dar pailgës
Policija primena – atðvaitai privalomi
Robertas Staponkus. Ádomioji matematika: kiek kartø sumaþiname anglies dioksido emisijà automobilá iðkeitæ á dviratá?
Naujo parko ðalia „Siemens“ arenos pavadinimà rinks gyventojai
Go Vilnius ! (or what future should a growing nation choose ?)
Suðalusi ispanë Vilniuje virðijo greitá vaþiuodama dviraèiu
RetroSpin 5 - Senøjø dviraèiø mëgëjø susitikimas.
Rajone daugëja dviraèiø takø
Daiktø pusryèiai. Dviraèio rëmas - pagal vardà
Panevëþyje ketinama ákurti dviraèiø namus
Bus rengiamas strateginis veiksmø planas dviraèiø takø plëtrai Kaune
Kur dingo Kauno Senamiesèio dviraèiø takas?
Klaipëdos dviraèiø trekas ginasi nuo paðaliniø
Dviraèiø takai – dar ne europiniai
„Baltik vairas“ su optimizmu þvelgia á ateitá ir jau rengiasi gaminti elektrinius dviraèius
Ko mûsø rajone daugiau - baidarininkø ar dviratininkø?
Vilnieèiai ið naujo atras Karoliniðkiø draustinio groþá
Kauno gatvëmis nusidriekë dviraèiø parado kolona
Madingos ir ant dviraèiø
Donorystæ skatins ant dviraèiø
Dviraèiø LED ðviesos: ne tik graþu, bet ir efektyvu
Garsiame klube "Kablys" - pirmasis Lietuvoje BMX, riedlenèiø ir rieduèiø parkas po uþdaru stogu!
Kvietimas á seminarà
Dviraèiø mieste galima bus vaþiuoti dviraèiu?
Juvelyriniai dirbiniai — ið perdirbtø dviraèiø padangø
Kauno dviratininkø paradas 2011
Ar gali mieste bûti per daug dviratininkø?
Elektrinës ir bevariklës transporto technologijos bei strategijos
Lietuviai á vieðàjá transportà persëda nenoriai
Naikins Kauno dviraèiø takuose styranèius strypus
Lietuvoje atsiras pavyzdinë kasdieniam susisiekimui skirta dviraèiø trasa
Klaipëdieèiai savaitgalá praleido judriai
Kopenhagoje netikëta problema: miestas uþsikiðo nuo dviratininkø
Akcijø Europos judrioji savaitë ir diena be automobilio 2011 programa
Panevëþys turi ambicijø ákurti dviraèiø namus
Klaipëdieèiai kvieèiami á dviraèiø þygá Smiltynëje
Dviraèiø muziejus kvieèia á parodos atidarymà
Kaune atsiras naujas 5,5 kilometrø ilgio dviraèiø takas
Dviraèiø ralis "Babrungënai 2011"
Uþsienyje registruotø automobiliø paþeidimai varo á neviltá
EUROPOS JUDRIOJI SAVAITË IR TARPTAUTINË EUROPOS DIENA „ MIESTE BE SAVO AUTOMOBILIO!“
Trys Ed. F. Andre parkai grafø Tiðkevièiø dvaruose
Dël dviraèiø transporto plëtros Klaipëdos mieste
Dviratis, istorija ir ateitis
Dovanos á mokyklas dviraèiais vaþiuojantiems moksleiviams
Ga­ben­ti dvi­ra­tá - lyg þais­ti ru­sið­kà ru­le­tæ
Keleiviø saugos priemoniø naudojimo kontrolë
Eismo pasikeitimai rugsëjo mënesá
Mynimas á darbà dviraèiu prailgina gyvenimà 5 metais
Mindaugas Raduðis. Þvilgsnis á dviraèiø mëgëjø pasaulëþiûrà, arba Tebûnie pirmenybë dviraèiui!
Vilniuje sulaikytas dviraèiø vagis grasino nuþudyti policininkus ir jø ðeimos narius
Ant elektriniø dviraèiø sodins savivaldybës valdininkus
Policijos akiratyje - Druskininkuose apsivogæs kaunietis
Ðvieèianèios dviraèiø padangos didina saugumà
Konkursas „Paþink Ðiaulius su dviraèiu”
Gyvenvietëse tiesiami nauji dviraèiø takai
Ið Anykðèiø centro iðkeltas spaudos kioskas
Vasaros derlius – traumos
„Velomaratono“ metu Vilniuje bus ribojamas eismas ir keisis vieðojo transporto marðrutø trasos
„Velomaratonas“ kvieèia ir pramogauti
„Velomaratone“ dalyvaus beveik 4000 dviratininkø
Naktinë kritinë masë Vilniuje (Night mass)
Velomaratonas
Nepriklausomybës aikðtëje prie Seimo vyks „Velo diena"
Latavos kraðto stogastulpiu kelias
Dviratininkai ið Lenkijos vël sugráþo
„Velomaratone“ mins ir Artûras Zuokas
"Ride for your rights" dviratininkø þygis atvyksta á Lietuvà
Kaip keliuose uþtikrinamas pësèiøjø ir dviratininkø saugumas? [VIDEO]
Dviratininkø saugumui - naujos idëjos
Klaipëdos mieste - eismo pasikeitimai
Neringoje padaugëjo dviraèiø vagysèiø
Ðalmas iðgelbëjo A.Bosà nuo galvos suþalojimo
S.Brundza: dviratininkai ir dienà turëtø vaþinëti su ájungtais þibintais
Vilniaus gatvëse praeiviø aká traukia dekoruoti dviraèiai
Druskininkø autobusai pritaikyti dviraèiams veþti
Palangoje daþnëja dviraèiø vagystës – ðiemet pavogti 37 dviraèiai
„Velomaratone“ uþsiregistravo jau 1000 dviratininkø
Dël dviraèiø vagys verþiasi á butus
Konservatoriai vël dviraèius "suks á deðinæ"
„Velomaratonas“ kvieèia registruotis savanorius!
Palangoje – dviraèiø vagysèiø bumas
A.Zuoko planuose – elektriniø dviraèiø nuoma?
E. Masiulis: Neringoje planuojama rekonstruoti kelià ir dviraèiø takà
"Baltic vairas" keièia strategijà
Kurortuose vagiðiai ðluoja dviraèius
Uostamiesèio Tiltø gatvëje - nauji þenklai dviratininkams ir pëstiesiems
Verslo idëja: savitarnos dviraèiø taisykla
Klaipëdoje startavæ atminimo þygio dalyviai pasiryþæ áveikti 300 km
Ðiauliuose prasidëjo daugiadienës kalnø dviraèiø lenktynës
Policijos ávaizdá keièia pareigûnai ant þirgø
Klaipëdos biblioteka ragina pëdinti á Girulius (programa)
Dviratininkai paragino Kauno vicemerà keliaujant patikrinti miesto dviraèiø takø bûklæ
Kaip kaunietis dviratá patobulino
Dviratininkai ir pëstieji: laikas sudëti karo kirvius
Politikai uþsimojo iðguiti dviratininkus ið Laisvës alëjos
Dviratininkams siûloma draustis specialiu draudimu
Pasiûlë rinktis - dviraèiø takà arba asfaltuotas gatves
Penktadiená á Vilniaus gatves iðvaþiavo ðimtai dviratinkø
Ekstremalus dviraèiø takas Dubysos regioniniame parke
Europos didmiesèiuose stengiamasi priversti vairuotojus atsisakyti nuosavø transporto priemoniø
Dviraèiams skirtas Nokia ákroviklis jau prekyboje!
Pajûryje baigtas rekonstruoti dviraèiø takas tarp Ðventosios ir Palangos [VIDEO]
Dviratininkø matomumà galëtø didinti lazeriai
Vilniuje vyko rekordinis Lietuvos kalnø dviraèiø maratonas
Dviratininkø þygis aplink Lietuvà pavyko
Jean Lancri grafikos darbø paroda „VELO = LOVE“
Iki 2014-øjø rajone planuojama nutiesti pirmàjá visus reikalavimus atitinkantá dviraèiø takà
Dviratininkø patogumui – eismo pokyèiai Verkiø gatvëje Vilniuje
Pareigûnai þymës gyventojø dviraèius
Prasidëjo aktyviausias dviraèiø vagysèiø sezonas
Norinèiø paþinti Klaipëdà dviratininkø - vis daugiau
"Kritinës masës" byla strigo prokuratûroje
Velomanija Kauno maratonas 2011
Nauja Dviraciu-Motoroleriu Parduotuve Kaune!!!
2010-09-26 Dviraèiu á auksaspalvá rudená – 2010. Þygis Vilkaviðkyje
Velomobilis vizijose ir realybëje
Rugpjûèio pabaigoje Vilniuje – didþiausias dviraèiø maratonas
Veloparko projektas ágyvendintas [foto][aikðteliø vietos]
Dviraèiø muziejaus ekspozicijà puoðia atnaujintas dviratis
Startuos Londono dviraèiø nuomos sistema
Vilniuje birþelá startuos dviraèiø stovëjimo aikðteliø projektas „Veloparkas“
Sukurk originaliausià marðrutà dviraèiu po Vilniø!
Visà geguþæ þymës gyventojø dviraèius
Dviraèiu á plukiø þydëjimà - 2010
Uodø sudegintojas
Moko vaþiuoti dviraèiu
Kaune bus surengtas dviraèiø maratonas
Ið pësèiøjø ir dviraèiø tako dingo ðviestuvai
L. Armstrongo dviraèiai – iðparduoti
Lietuvos èempionatas Krupeckaitei – tarsi treniruotë
Krupeckaitë þibëjo Lietuvos èempionate
Dviratininkas mirë natûralia mirtimi
„Honda“ sukûrë dviraèio emuliatoriø
Kauno meras Andrius Kupèinskas populiarina dviraèiø sportà
2013-ais Paryþiuje – nauja dviraèiø sporto arena
Dangaus dviratis
Ispanai – geriausi pasaulio dviratininkai
Lietuvos pasienieèiai suèiupo Rusijos dviratininkø rinktinæ
Á Europos èempionatà Krupeckaitë iðvyksta tikëdamasi medaliø
Pradëti dviraèiø tako Palanga - Ðventoji rekonstrukcijos darbai
Dviraèiu á aukaspalvá rudená - 2009
Anglas vos per 175 dienas dviraèiu apvaþiavo visà Þemæ!
Naujajame sezone Krupeckaitë dviraèiø treke tikisi medaliø
"Lietuvos draudimas“: populiarëja dviraèiai – daugiau ir jø vagysèiø
Deklaracija
Ið ryto su dviraèiu - vakare automobiliu
Dël dviraèiø takø Klaipëdos centre - diskusija
Valdþia imasi dviraèiø tako
Klaipëdoje dviraèiø takus perkels á gatvæ
Pavojus pëstiesiems — plëðikai ant dviraèiø
„Diena be automobilio“ apsieis be drastiðkø idëjø
Ne visi Kauno vadovai klausë raginimø ir paþadø „judriàjà savaitæ“ pradëti be automobilio
Klaipëdieèiai leidosi á dviraèiø þygá
Dviraèiø skambuèiai iðjudino Klaipëdà
Ar atitiks keliamus reikalavimus naujasis dviraèiø takas?
Akcijos „Gráþtam 09“ dalyviai dviraèiais gráþo ið Londono
Lietuvoje su dviraèiu á laukà geriau nosies nekiðti
Kaune - naujo dviraèiø tako krikðtynos
Ispanas O.Freire kitais metais þada baigti dviratininko karjerà
Vagies biznis - dviraèiai su priedais
V.Alesius atsilygins radusiam pavogtà jo dviratá
Kauno centre ið vaikino atimtas dviratis
Vaitkus kità sezonà atstovaus Armstrongo ekipai
Kurortuose dviraèiø vagys siauèia be stabdþiø
Vagiðiai dviraèius gvelbia be skrupulø
Ketvirtas tiltas per Nemunà Alytuje - pësèiøjø ir dviraèiø
T.Vaitkus atstovaus legendinio dviratininko L.Armstrongo komandai
"Hawaii Express" gali uþdaryti paskutinæ parduotuvæ
Europa pastatë dviraèiø takà, lietuviai - sunaikino
Rugsëjá á dviraèiø trasà gráþta J. Voigtas
Á Vilniø uþsuko ið Ðvedijos á Gruzijà minantys du italai
Atostogaujanèio A.Kubiliaus dzûkai nesutinka iðskëstomis rankomis
Lietuvos dviraèiø maratonø taurë 2009
Lenkija neásileido Ukrainos dviratininkø, norëjusiø pagerbti S.Banderos atminimà
Dienà be automobilio sësti ant dviraèio siûlys ir D.Grybauskaitei
Vilnius taps dviraèiø miestu?
Vilniaus valdþia ketina skatinti gyventojus pamirðti automobilius
Dviratininkø problemoms iðsakyti - menas ið dviraèiø
Su dviraèiais vaþinëjantys vilnieèiai taupo net internetui
Contadoras palieka „Astana“ ekipà
Talino greitoji pagalba persëda ant dviraèiø
Uþsienieèiai nusivylë sostinës dviraèiø takais
DELFI skaitytojø idëjos ðvaresniam Vilniui: nuo dviraèiø takø iki vieðøjø darbø
„Downhill Cup 2009“ – naujai gimstanèios dviraèiø tradicijos
Vilniø dviraèiai uþplûs kitàmet
Prasidëda “Velomanija Vilnius 2009”
V.Navickas þada, kad jo dviraèiø kaip oranþiniø neiðtampys
Armstrongas atstovaus naujai „Livestrong“ komandai
„Tour de France“ lenktyniø dviratininkai buvo apðaudyti
Lance‘as Armstrongas telkia dviratininkø komandà
"Lietuvos geleþinkeliai" siûlo nuolaidas vasarai
Kaune muitininkai sulaikë 2500 dviraèiø
Siauèia dviraèiø vagys
Diskusija apie dviratininkø elgesá per LR
„Tour de France“ apþvalgos nebus rodomos
Konovalovas pratæsë sutartá su „Cervelo“
Apmokestinus Senamiestá, V.Navickas Vilniuje þada mokamus dviraèius
Sostinës Verkiø gatvëje automobiliø eismà keièia dviraèiai
Legendinës dviraèiø lenktynës „Tour de France“ – nuo liepos 7 dienos per Lietuvos televizijà
Maþeikiuose ugniagesiai vadavo dviraèiø stove ástrigusià mergaitæ
Á Ignalinà suplaukë net 550 dviratininkø
Po metø sostinëje turëtø atsirasti dviraèiø nuomos punktai
Pristatë studijà apie dviraèiø takø plëtrà Kauno mieste
Dviratininkai á maratonà „Balsas.lt“ taurei laimëti vyks traukiniais
2012 metais pasaulio dviraèiø treko èempionatas vël vyks Australijoje
Nuo Vaitkaus rezultatø priklauso, ar jis dalyvaus „Tour de France“
MP3 grotuvams dviratininkams
Daugiausia dviraèiø Vilniuje nuðvilpiama Kalvarijø ir Konstitucijos gatvëse
Dviratininkës kelionæ nutraukë policijos automobilis
Lietuvos dviratininkës pasaulio reitinge – devintos
Saulkrastø centras – Saulkrastø dviraèiø muziejus
Vilniaus “Europos prekybos centre” prie Europos aikðtës prieðais Vilniaus miesto savivaldybës atdarytas dviraèiø nuomos ir saugojimo punktas
Pamirðtas dviraèiø takø projektas
Laisvës alëjos projekte – daug dëmesio dviratininkams
Nauji ákainiai veþant dviratá traukiniu
Iðleistas dviraèiø trasø Vilniuje þemëlapis
Kaune uþ 700 tûkst. Lt bus árengti dviraèiø takai
Pavogtas Turkijos diplomato þmonos dviratis
Veþantiems dviratá automobiliu – vargas dël numeriø
Á Sereikiðkiø parkà riedëjo spalvingas Dviratukø paradas
MP3 grotuvas dviratininkams
Naujiena mamytëms: veþimëlis-dviratis
Dviraèiø komanda „Astana“ nesiruoðia skelbti bankroto
Festivalyje „Be2gether“ minant dviratá bus galima pasikrauti mobiliuosius telefonus
Bankrutuojanèià „Astana“ ásigyti gali Armstrongas
Dviratininkas A.Vinokurovas rengiasi sugráþimui
Dviratininkai Vilniuje priversti vaþiuoti automobiliø stogais
Vilniuje policija nemokamai þymës dviraèius
Klaipëdieèiai ketina surengti pirmàjá Lietuvoje dviraèiø maratonà
Rokiðkio rajono policininkai persëda ant dviraèiø
Vilniuje atidaryta specializuota elektriniø dviraèiø parduotuvë
Dviraèiø vagysèiø sezonas - atidarytas
Vilniuje vyks “Velomanija 2009”
S.Krupeckaitë – geriausia 2009 m. kovo mënesio Lietuvos sportininkë
Pagerbtos pasaulio èempionato medalius parveþusios Lietuvos dviratininkës
2009-04-02 Alfa.lt vaizdo konferencijoje – Simona Krupeckaitë
Jakimavièius: tai vienas áspûdingiausiø mûsø ðalies trekininkiø pasirodymø
Dviratininkø lenktynëse Ispanijoje I.Konovalovas pakilo á 12-à vietà
Tauèius: Krupeckaitë nevaldë aðarø
S.Krupeckaitë rekordiniu tempu iðkovojo pasaulio èempionës titulà
Trekininkë V.Sereikaitë pasaulio èempionate pasipuoðë bronza
Pasaulio dviraèiø treko èempionate Lenkijoje ásibëgëja medaliø dalybos
S.Krupeckaitës ir V.Sereikaitës pirmieji treneriai tikëjosi tokios auklëtiniø sëkmës
Neiðsitenka ant tako
Kaip automobiliø vairuotojai apsinuodija geriau uþ dviratininkus...
Armstrongo reabilitacija uþtruks tik dvi savaites
Armstrongas lenktyniø metu patyrë traumà
Treko dviratininkës ruoðiasi svarbiausiems sezono startams
Pasaulio dviraèiø treko èempionate Lietuvai atstovaus tik dailioji lytis
Paskui dviraèius mina senos bëdos
Pasienieèiai terorizuoja dviratininkus
Olandijoje dviratininkai vietoj kalnø naudojosi laiptais
Armstrongui padës ir Vaitkus
"Factor 001" - dviratis, pagamintas naudojant "Formulë-1" technologijas
Elektrinis dviratis per deðimt minuèiø
Indijos kaimo olimpiadoje - dviraèio laikymas dantyse
Prieð lenktynes pavogtas Armstrongo dviratis
Dviratininkas sudauþë greièio matuoklá, nes ðis jam nepatiko
S.Krupeckaitë – geriausia sausio mënesio Lietuvos sportininkë
R.Williamsas paklojo 10 tûkst. svarø uþ dviraèius
LDB pakeis ...
Velomanija Vilnius 2009
Italijos dviratininkas L.Piepoli uþ dopingo vartojimà diskvalifikuotas 2 metams
Krupeckaitë: vaþiuosiu á pasaulio èempionatà gerinti pasaulio rekordo
Gráþæs á dviraèiø sportà L.Armstrongas nesitiki nuskinti laurø
Marco Löchner - Vilniuje
S.Krupeckaitë – geriausia gruodþio mënesio sportininkë
L.Armstrongas oficialiai patvirtino apie dalyvavimà „Tour de France“
Spaudos apþvalga: Akcija þuvusiems dviratininkams
Lietuvos dviratininkø bendrijos taryba aptars pasiûlymus naujam Lietuvos Seimui, 2008- 12 -13
Geriausias 2008 m. dviratininkas - A.Contadoras
S.Pauliukaitës nesëkmë planetos dviraèiø treko taurës etape
Savaitgalá policija tikrins dviratininkus ir pësèiuosius
Gedimino prospekte - automobilio ir dviraèio dvikova
Keturis þmones praþudþiusios avarijos kaltininkas: nebijau sësti iki gyvos galvos!
uvo tamsoje nematomi pëstieji ir dviratininkai
Prisiminti þuvæ dviratininkai
Sulankstoma naujiena
Mini-apklausos dël dviraèiø Vilniuje rezultatai
Dviratis ,,Vaiduoklis“ þuvusiems kelyje dviratininkams atminti
Vokietis sukûrë „ðachmatø dviratá“
Dviratininkë A.Bagdonavièiûtë atstovaus „Menikini-Selle Italia“ komandai
Austrø dviratininko Kohlio kraujyje aptikta dopingo
Argentinietis filmuoja dviraèiø vagis ir rodo juos internete
Italijos ir Vokietijos dviratininkai ákliuvo dël dopingo
Italijos dviratininkas R.Ricco diskvalifikuotas dvejiems metams
Partrenktas buvæs kandidatas á prezidentus
V.Konovalovas: konfliktø tarp dviratininkiø po lenktyniø nebuvo
Austras sukûrë elektriná dviratá
D.Þiliûtë svarsto galimybes tæsti dviratininkës karjerà
Ðiauliuose atidaryta europinio lygio BMX dviraèiø trasa
Europos judrioji savaitë ,,Ðvarus oras visiems“ ir tarptautinë Europos diena „Mieste be savoautomobilio!“ 2008 m.
Panevëþyje baigtas montuoti dviraèiø trekas
L.Armstrongas gráþta kovoti su vëþiu
Kurjeriai dviraèius mins ir þiemà
Dviratininkas L.Armstrongas tikrai gráþta á sportà (papildyta 09.10)
Dviratininkas L.Armstrongas gráþta á sportà
Dviraèiø gamintoja atrado receptà
Dviraèiø keliø þenklai Vilniuje
Norintiems apdrausti dviratá teks drausti ir namus
Dviratininkams baigësi katino dieno
Berlyne - kasmetinë antikvariniø dviraèiø paroda
Atsisakiusiems automobilio – èekis dviraèiui ásigyti
Ágyvendinta 500 metø senumo L.da Vinci idëja
Politikai surado progà pasiðaipyti
Autobusas – ne vieta dviraèiui
Dviratukas mano niekad nesustoja
L.T. Dviraèiø maratonø taurë 2008 Anykðèiuose
Dviraèiu aplink Lietuvà – siekti rekordo
Vyksta apklausa dël dviraèiø takø
Á „Be2gether“ - su dviraèiais
Dvivieèiu dviraèiu galima vaþiuoti ir atsisukus vienam á kità
Dviratininkui I.Konovalovui teks ieðkotis naujos komandos
G.W.Bushas Pekine mins dviraèio pedalus
Pasiektas naujas povandeninio vaþiavimo dviraèiu pasaulio rekordas
Pasaulio dviraèiø èempionë M.Bastianelli ákliuvo dël dopingo
„Tour de France“ gerovë priklauso nuo (áraðykite rëmëjà)
Prieð dviraèiø vagis – saugomos aikðtelës
Pirmà kartà Lietuvoje - ekstremalûs dviraèiø ðuoliai
Trejø metø mergaitë dviratuku nuvaþiavo ið Vokietijos á Nyderlandus
Patvirtinta Lietuvos dviratininkø olimpinë komanda
Aiðkëja olimpinë moterø dviraèiø plento rinktinë
Eurovelo 11 visgi bus
Dviratininkas M.Rasmussenas prisiteisë 0,5 mln. svarø
Danijos dviratininkas M.Rasmussenas diskvalifikuotas 2 metams
Visi Susisiekimo ministerijos darbuotojai á darbà – dviraèiu
Britø studentas sukûrë dviratá ið kartono
Dviratininkë D.Þiliûtë negalës atstovauti Lietuvai
D.Þiliûtë po ðio sezono baigs dviratininkës karjerà
Londono gatvëse – nuogø dviratininkø paradas
Vilniaus senamiestyje galima issinuomuoti dviracius!
Pradëti darbai prie Vilniaus miesto ir apylinkiø dviraèiu takø-trasø þemëlapio
Pataisa
Raseiniuose – jaunøjø dviratininkø varþybos
Vagys ásismagino kniaukti dviraèius
Automobiliø stovëjimas 5 min. kainuoja nuo 50 iki 100 litø
Vilniaus laukia nauja - mëlynøjø dviraèiø banga?
Kodël ant dviraèiø kelio - vazonas?
Keliones dviraèiais Lietuvoje bei uþsienyje
Dviratininkai A.Baranauskas ir R.Sinicinas uþima 13-à ir 54-à vietas
„Savaitës su dviraèiais“ dalyvis aplenkë dainininkà Antanà su „Volga“
Vilnieèiø ðeima savaitei automobilá iðkeitë á dviraèius
Filmukas apie dviraèiø takus Vilniuje
Sankt-Peterburge – nuogø dviratininkø akcija
20 prieþasèiø nesinaudoti dviraèiø taku
Pilies gatvëje dingo dviratininkø takas
„Savaitë su dviraèiu“
Prieð automobiliø nepagarbà dviratininkas vaþinëjo nuogas
Tarp Lietuvos dviratininkø geriausiai sekësi M.Vþesniauskaitei
Gal ir nebus paversti dviratininkai Kalëdø eglutëmis!
Nauja dviraèiø parduotuvë Vilniuje
Automobilis ant dviraèiø tako? Siøsk foto policijai!
Skirk Lietuvos dviratininku bendrijai 2 % parama - ir kitos smulkmenos
Dviraèiø matomumo sprendimai kitur
Rodyti visas kategorijas
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert38
18/07/2022 08:42
freepornovideosite.net xxxmobilsex.net freexxxpornwap.com

mert38
07/07/2022 13:55
trafo izolasyon malzemeleri transformerboard

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT