Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-11-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-11-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-11-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-11-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-11-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-11-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-11-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-11-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-11-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-11-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-11-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-11-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Naujien kategorijos
Þygiai

Kategorija: Þygiai
Element skaiius: 43
Dviraèiø þygis "Aplink Lietuvà"
Rugsëjo 18 d. (sekmadiená) kvieèiame dalyvauti dviraèiø þygyje Á KARKAKALNÁ
Duonos kelias - 2011
Roþiniø dviraèiø ekskursijos Verkiø regioniniame parke!
Dviraèiø þygis „Laumës kelias“
Dviraèiu á plukiø þydëjimà 2011 [FOTOALBUMAS]
Dviraèiu á auksaspalvá rudená - 2010
Duonos kelias 2010
Á Neries regioniná parkà– traukiniu!
Dviraèiu á auksaspalvá rudená - 2009
Vasara baigiasi, o þygiai - NE!
Dviraèiø þygis “Minam Juodaragin 2009
Gráþtam `09
Baltijos kelio 20-meèiui - dviratininkø þygis
„Mënuo Juodaragis" kvieèia keliauti dviraèiais ir tausoti gamtà
Paþintiniai þygiai po sostinës regioninius parkus tæsiasi
Tarptautinis projektas „Baltijos kelias 2009“
Organizuojamas iðkilmingas III tarptautines dviraèiø þygio Gintaro keliu palydas
„SAVU DVIRAÈIU Á EUROPÀ“
Dviraèiø þygis á kalvotàjà Sûduvà
Þygis dviraèiais á kalvotàjà Sûduvà "Dviraèiu á plukiø þydëjimà"
Balandþio 19 d. 11:00 val. – kelionë siauruku ir dviraèiais po legendines Anykðèiø apylinkiø vietas
ð Kvedlinburgo á Vilniø 2009-05-30 - 2009-07-06
Dvriaèiø þygis po Þemaitija, skirtas Lietuvos vardo 1000-meèiui paminëti
Kalnø keliuose kaito dviraèiø ratai
Graþutës dviraèiø trasos atidarymo þygis
Ekskursijà dviraèiais "Paþinkime Smiltynæ dviraèiais", Klaipëda
Këlionë siauruku ir dviraèiais
Kelionë siauruku ir dviraèiais
Ekskursija po partinio elito mëgtas vietas – tik uþ 10 litø
Kasmetinis Visagino maratonas "Paukðèiø takas"
Ðiauliai – Talinas (II dalis)
Ðiauliai – Talinas
Dviraèiais - Ðilko keliu per Azijà
2008.09.14(VII) L.T. Dviraèiø maratonø taurë 2008 Utenoje
Jaunimas pakartos legendiná Sàjûdþio þygá Nemunu
Egzotiðka kelionë ið Vilniaus dviraèiu
Þygis dviraèiais Sàjûdþio 20-èio proga
Turistinis Lietuvos apvaþiavimas dviraèiais
Dviraèiø þygis po Ðiauliø apskritá
Dviraciu þygiai ir ávyvkiai
Dviraèiø þygiai 2008 m.
IÐ OLIMPIJOS Á PEKINÀ
Rodyti visas kategorijas
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT