Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-09-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-09-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-09-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-09-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-09-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-09-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-09-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-09-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-09-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-09-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-09-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-09-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Naujien kategorijos
Nelaimës

Kategorija: Nelaimës
Element skaiius: 56
Dviraèiø take BMW partrenkë du dviratininkus
Surastas á „Kritinæ masæ“ ásirëþæs automobilis, suþalojæs penkis dviratininkus ir pasiðalinæs
Girto vairuotojo partrenkta dviratininkë neiðgyveno
Dël autoávykio 2008-09-02 Kaune
Druskininkø ir Lazdijø savivaldybëse þuvo du dviratininkai
Rastas negyvas belgø dviratininkas
Ðilutës rajone mirtinai suþalotas dviratininkas
Mirë Belgijos dviraèiø legendos porininkas
Dviratininkæ paliko ant kelio mirti
Senolis vairuotojas mirtinai partrenkë dviratininkæ
Palangoje susidûrë dviratis ir automobilis
Vilniuje þuvo moteris, uþkliuvusi uþ savo vyro dviraèio
Ðvenèioniø r. pasienietis patrenkë dviraèiu vaþiavusià mergaitæ
Per avarijà Kurðënuose þuvo dviratininkas
Ðiauliø r. ir Tauragës r. keliuose þuvo du dviratininkai
Kaune automobilis partrenkë keturiolikmetá dviratininkà
Per avarijà Baltarusijoje þuvo þymi dviratininkë Z.Stagurskaja
Vairuotojas spruko nuo 6-metës dviratininkës
Marijampolëje 8-metá dviratininkà partrenkæs vairuotojas pabëgo
Pasvalio r. girtutëlis vairuotojas suþalojo dviratininkæ
Nepilnameèio vairuojamas motociklas mirtinai partrenkë 8-metá dviratininkà
Vilniuje partrenktas dviratininkas
Nugriovæs dviratininkà „Martono“ taksistas paspruko(video)
Vël ieðkomas pernai per pûgà dviraèiu iðvaþiavæs ir dingæs vaikinas
Kretingos r. partrenkta dviratininkë
Girtas vairuotojas partrenkë dviratininkæ
Lenktynëse Katare - netikëta jauno Belgijos dviratininko mirtis
Stengiantis iðvengti automobilio susidûrimo su dviratininku, þuvo moteris, dar du þmonës suþaloti
Ðiauliø r. mirtinai suþalotas dviratininkas
M.Webberis susiþeidë per iðtvermës varþybas
Kauno r. patrulis sunkiai suþalojo dviratininkà
Panevëþyje neblaivi dviratininkë sankryþoje ásirëþë á automobilá
Vilniaus r. girtas vairuotojas suvaþinëjo dviratininkà
Lenkimo manevro metu partrenkta dviratininkë mirë
Tamsiu paros metu mirtinai partrenkti dviratininkas
Anykðèiø r. á prieðprieðinio eismo juostà iðlëkæs automobilis uþmuðë dviratininkà
Suþalotas girtutëlis dviratininkas
Greitkelyje Vilnius-Kaunas mirtinai suþalotas dviratininkas
Panevëþyje mirtinai suþalotas dviratinininkas
Ðilutëje vilkikas mirtinai suþalojo dviratininkà
Dviraèiu vaþiavæs neblaivus pensininkas sukëlë avarijà
Telðiuose dviratininkas mirtinai suþalojo senolá
Greitkelyje mirtinai suþalotas dviratininkas
Panevëþyje per avarijas nukentëjo 14-kos ir 69-eriø metø dviratininkai
Pakruojo rajone automobilis mirtinai suþalojo dviratininkà
Ðvenèionyse suþeistas policijos pareigûnas
Panevëþio r. automobilis mirtiniai suþalojo dviratininkà
Traktorius pervaþiavo ir mirtinai suþalojo dviratininkà
Dël neatsargaus dviratininko - moters mirtis
Panevëþyje partrenktas per perëjà vaþiavæs dviratininkas
Panevëþyje dviratininkas pateko po puspriekabës ratais
Birþuose vilkikas mirtinai suþalojo dviratininkà
Savaitgalis paþymëtas keturiø motociklininkø ir dviratininkø þûtimis
Kaune automobilis suþeidë dviratininkà
Italijoje þuvo buvusi dviratininkë Z.Urbonaitë
Keliuose þuvo dviratininkë ir traktorininkas
Rodyti visas kategorijas
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT