Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Naujien kategorijos
Straipsniai

Kategorija: Straipsniai
Element skaiius: 72
Þiemà dviratá minantis Karolis: darau tai dël sveikatos
Eko transportas. Dviraèiu po Vilniø - iðtisus metus
Ispanija. Kelionë dviraèiø trasa Vía Verde de Ojos Negros
Pasadoblis su dviraèiu
Þurnalistinis eksperimentas: vagims talkina þmoniø abejingumas
Kaip saugoti dviratá nuo vagiø?
Ádomiausia iðvyka: dviraèiais Baltijos link
Dviraèiai – lengvas vagiø grobis
Dviraèiø þygio á Lietuvà dalyviai skundþiasi nesulaukiantys paramos
Dviratis - ne tik susisiekimo priemonë
Kelionë dviraèiu: pavojingiausias pasaulio kelias
Vaitkus þada gráþti á Lietuvos treko rinktinæ
Lietuvoje nëra vietos dviraèiams
N.Marcinkënienë. Kaip að tapau dviratininke
Lietuvos dviraèiø takai - ne karaliðki, bet pakenèiami
Kelioniø mëgëjas susikonstravo ekologiðkà gyvenamàjà dviraèio priekabà
Daugiau nei 700 kilometrø dviraèiais - tam kad iðreikðti pagarbà savo tëvø þygdarbiui
Pateikti siûlymai, kokie turëtø bûti dviraèiø takai Vilniuje
Kabinetiná stingulá iðblaðko dviraèiai
Pasaulis vërësi kaitroje ir liûtyse minant dviraèiais
Neatskiriama miesto dalis – dviratis
Vaitkus: „Tour de France“ lenktynes ne savo noru iðkeièiau á poilsá
Rafailas Karpis troleibusà iðkeitë á dviratá
Kairiojo Neries kranto turizmo trasa
Dviratininkø keliuose tykanèios problemos ir jø sprendimo bûdai
Hibridiniø dviraèiø testas
Kaip pavogti dviratá?
Dviraèio mieste funkcijos
Tolyn nuo miesto nuobodulio – dviraèiais á gamtà bet kokiu oru ir laiku
Dviraèiø nuoma – neiðnaudota niða
Dabartines Lietuvos Kronikos 1 - dviraèiai
Dviratininkas – vokietis Frank'as Wurft per LTV “Labo ryto televizija”
Simona Krupeckaitë ilgisi sëslaus ðeimos gyvenimo
S.Krupeckaitë: iðtraukite mus ið to rûsio!
Krupeckaitë: tai vienas nuostabiausiø laimëjimø mano gyvenime
Dël menkø premijø S.Krupeckaitë Lietuvos á Rusijà nekeis
Gyventojai vietoj vieðojo transporto renkasi dviraèius
Iki Kopenhagos mums dar toli kaip iki Mënulio, arba Ðis bei tas apie dviraèius
Vaitkus: Armstrongas – paprastas þmogus
Dviratis þiemai
Kurjeriai dviraèiø sezonà tæsia dygliuotomis padangomis
Dviraèio remontas – vienas malonumas
Dviraèiu po Sankt Peterburgà
Paðëlusi moèiutë ant dviraèio
Apie GPS
Antrà kartà atradæ dviratá
Pasaulis nuo dviraèio graþesnis
Miestieèiai pasibalnojo dviraèius
Á olimpiná Pekinà numynë dviraèiais
Dviratis neturi bûti pigus
Keièiu du ratus á vienà!
Kiek kainuoja nuomotis dviratá?
Dviraèiø „tiuningas“ pagal Amsterdamà(foto)
Senø dviraèiø detales paverèia papuoðalais
Karas keliuose: kitas frontas
Mindama pedalus aktorë atsikrato átampos
Pasirûpinote ðalmais?
Verslo projektas: dviraèiu á darbà
Ið ligos patalo – naujas þygis á virðûnæ
Saugant dviratá teks apdrausti ir namus
Palikau. Bijau. Pavogs
BIKES - On a road to nowhere(anglø k.)
Da Vinci dviratis
Video straipsnis - Priklausomybë nuo dviraèio
Kalnø vienraèiø sportas (Video)
LDB laimëjimas dël ðalmø ir liemeniu klausimo
Kamðèiuose labiau nuodijasi automobiliø keleiviai
Ar dviratis sostinëje taps tradicine susisiekimo priemone?
Reaktyvinis dviratis (Video)
Iðsisukinëjimø nuo dviraèio TOP 10
Dviraèiø tipai: kalnø dviratis
Vaþinëk dviraèiu saugiai, bûk matomas.
Rodyti visas kategorijas
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT