Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Naujien kategorijos
Renginiai

Kategorija: Renginiai
Element skaiius: 25
Kaune: diskusija apie saugø parkavimà + filmas
Virginijaus Strolios koplytstulpiø kelias
Dviraèiu á plukiø þydëjimà - 2010
DVIRAÈIØ TAISYMO DIENA!!
Antrasis kasmetinis velykinis Tuputiðkiø ralis
Iðlaisvink save, iðlaisvindamas þuvá!
Dviraèiø muziejuje pristatoma áspûdingos kelionës istorija
„Kas kà? Að gamtà, ar gamta mane?“
Vilniaus dviratininkø susitikimëlis
Seminaras "EuroVelo 10” - Dviraèiø turizmo trasos pasiekimai ir perspektyvos", Klaipëda
„Mieste be savo automobilio!“
Jaunimo savaitë ,,VELOMANIJA Vilnius 2009” kvieèia dviratininkus
Baltijos ðaliø kalnø dviraèiø DH taurë 2009. Lietuvos etapas
Velomanija Vilnius 2009
Ðeðtadiená visi kvieèiami riedëti ekologiðkai
Prisijunk prie akcijos "Keliauk po Latvijà traukiniu"
Dviratis, Kaunas ir Að
Akcija "Dviratis, Kaunas ir Að"
Vilniuje riedës „Dviratukø paradas“
Velomanija Vilnius 2009
MINI EKO 2009 turizmo maratono I etapas
Oro tarðos matavimas dviraèiais filmo þiûrëjimas
„Dviraèiais Ðilko keliu“.
Vilniaus kontrastai – tarp mediniø, stikliniø ir betoniniø trobëliø
Vilniuje matuosime Oro tarða - dviraèiais!
Rodyti visas kategorijas
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert34
24/10/2020 21:52
freeporn

mert34
24/10/2020 21:52
[url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


mert34
24/10/2020 21:51
xvideos2 [url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT