Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-02-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-02-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-02-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-02-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-02-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-02-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-02-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-02-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-02-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-02-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-02-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-02-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Naujien kategorijos
Lenktynës

Kategorija: Lenktynës
Element skaiius: 241
Baltic Chain Tour Prologas Vilniuje
Krupeckaitei – aukso medalis
Pasaulio dviraèiø treko taurës etape Krupeckaitë hito rungtyje buvo ketvirta
Krupeckaitei – pasaulio taurës etapo bronza
Krupeckaitë – pasaulio taurës etapo sprinto rungties ketvirtfinalyje
Krupeckaitë sezonà pradëjo pergale Kolumbijoje
Vaitkus lenktyniø Belgijoje antrajame etape buvo 15-as
Planetos dviraèiø plento pirmenybëse Konovalovas finiðavo 30-as
2012 metais Pasaulio dviraèiø èempionatas vyks Olandijoje
Diana Þiliûtë tapo dviratininkiø lenktyniø Italijoje nugalëtoja
Dviratininkiø lenktyniø Italijoje lydere bendrojoje áskaitoje tapo Þiliûtë
Prieðpaskutiná „Vuelta a Espana“ lenktyniø etapà laimëjo britas
Dviratininkiø lenktyniø Italijoje treèiajame etape Þiliûtë – septinta
Aðtuonioliktàjá „Vuelta a Espana“ dviratininkø lenktyniø etapà laimëjo airis
Dviratininkiø lenktyniø Italijoje antrajame etape Leleivytë finiðavo septinta
Vþesniauskaitë dviratininkiø lenktynëse Italijoje uþima antràjà vietà
„Vuelta a Espana“ dviraèiø lenktynes nugalëjo vokietis
Olandijos dviratininko pergalë „Vuelta a Espana“ lenktyniø etape
Dviratininkø lenktyniø Prancûzijoje ðeðtajame etape Ðiðkevièius – 81-as
Vaitkus dviratininkø lenktynëse JAV nukrito á ðeðtàjà pozicijà
Daugiadienëse dviratininkø lenktynëse JAV Vaitkus tebëra penktas
„Vuelta a Espana“ dviratininkø lenktyniø vienuoliktàjá etapà lietuvis baigë su pagrindine grupe
Vaitkus dviratininkø lenktynëse JAV pakilo á penktàjà vietà
„Vuelta a Espana“ dviratininkø lenktyniø deðimtajame etape lietuvis – 109-as
Klaipëdoje þuvo automobilio partrenktas dviratininkas
„Vuelta a Espana“ penktajame etape Konovalovas finiðavo 152-as
Konovalovas atsidûrë „Vuelta a Espana“ lenktyniø autsaideriø gretose
Kovaliovas daugiadienëse dviratininkø lenktynëse finiðavo 31-as
Konovalovas „Vuelta a Espana“ lenktyniø treèiajame etape – 72-as
Puèinskaitë ir Þiliûtë – lenktyniø Prancûzijoje lyderiø gretose
I.Konovalovas „Vuelta a Espana“ dviratininkø lenktyniø prologe buvo 18-tas
Kovaliovas dviratininkø lenktynëse Italijoje 36-as
Dviratininkø lenktynëse Italijoje Kovaliovas pakilo á 40-àjà pozicijà
Dviratininkø lenktyniø Prancûzijoje antrajame etape Konovalovas buvo 95-as
Tarptautinëse dviratininkø lenktynëse Prancûzijoje Ignatas Konovalovas uþëmë 81-à vietà
Dvi Lietuvos dviratininkës pasaulio taurës etape Prancûzijoje finiðavo pirmajame deðimtuke
Vaitkus dviratininkø lenktynëse Vokietijoje uþëmë 26-à vietà
Orientavimosi sporto kalnø dviraèiais pasaulio èempionate R.Arlauskienë uþëmë 11-tà vietà
Lietuvos moterys orientavimosi dviraèiais estafetëje uþëmë ðeðtà vietà
Treèiajame dviratininkiø lenktyniø etape Þiliûtë finiðavo treèia
Þiliûtë po antrojo etapo prarado lenktyniø lyderës pozicijà
A.Soðenko - pasaulio jauniø dviraèiø sporto èempionato treke bronza
V.Pikauskaitë pasaulio jauniø dviraèiø èempionate treke uþëmë 6-tà vietà
Þiliûtë lieka lydere ir po pirmojo etapo
Þiliûtë laimëjo tarptautiniø dviratininkiø lenktyniø Prancûzijoje prologà
Vienadienëse dviratininkø lenktynëse Italijoje Kairelis finiðavo paskutinis
Tarptautinëse dviratininkø lenktynëse Lenkijoje Vaitkus uþëmë 45-à vietà
Pasaulio jauniø dviraèiø èempionato grupinëse lenktynëse dvi lietuvës finiðavo antrajame deðimtuke
Tarptautinëse dviratininkø lenktynëse Lenkijoje po ðeðtojo etapo Vaitkus yra 52-as
Dviratininkø lenktynëse Lenkijoje po keturiø etapø Vaitkus yra 18-as
Treèiàjá dviratininkø lenktyniø Lenkijoje etapà Vaitkus baigë 21-as
Antràjá dviratininkø lenktyniø Lenkijoje etapà Vaitkus baigë su pagrindine grupe
Lietuvos dviratininkës pasaulio taurës etape Ðvedijoje liko toli nuo lyderiø
Dviratininkø lenktynëse Lenkijoje T.Vaitkus vaþiuoja 110-tas
Konovalovas po penkiø etapø pakilo á ðeðtà vietà
Tarptautiniø dviratininkø lenktyniø Lenkijoje pirmàjá etapà Vaitkus baigë su pagrindine grupe
Dviratininkø lenktynëse Danijoje I.Konovalovas treèiàjá etapà baigë 16-tas
Dviratininkø lenktynëse Danijoje I.Konovalovas pakilo á 18-à vietà
Dviratininkas Konovalovas Danijoje finiðavo 24-as
Dviratininkiø lenktynëse Vokietijoje I.Èilvinaitë uþëmë 18-à vietà
Contadoras antrà kartà laimëjo „Tour de France“
Lenktyniø Italijoje ketvirtàjá etapà Kairelis baigë 58-as
Cavendishas laimëjo penktàjá „Tour de France“ etapà
Contadorà nuo antrosios pergalës „Tour de France“ skiria etapas
V.Rimðaitë pasaulio BMX dviraèiø sporto èempionate uþëmë 13-à vietà
„Tour de France“ dviratininkø lenktyniø 20-àjá etapà laimëjo J.M.Garate
Dviratininkø lenktyniø Italijoje treèiame etape abu lietuviai finiðavo pirmajame ðimtuke
Ketvirtame dviratininkiø lenktyniø etape Vokietijoje lietuvës atsiliko nuo lyderiø
„Tour de France“ dviratininkø lenktyniø 18-àjá etapà laimëjo lenktyniø lyderis
„Tour de France“ lenktyniø 19-à etapà laimëjo M.Cavendishas
Dviratininkø lenktynëse Italijoje T.Vaitkus ir D.Kairelis tolsta nuo lyderiø
Treèiajame dviratininkiø lenktyniø etape Vokietijoje R.Leleivytë finiðavo penkta
Lietuvos dviratininkai - ketvirtajame deðimtuke
Liuksemburgo dviratininko pergalë „Tour de France“ lenktyniø etape
Ðeðioliktàjá „Tour de France“ lenktyniø etapà laimëjo ispanas
Europos jaunimo olimpiniame festivalyje dviratininkas P.Ðiðkevièius finiðavo 9-tas
Prestiþinëse „Tour de France“ dviratininkø lenktynëse - naujas lyderis
Rusijos dviratininkas laimëjo daugiadieniø „Tour de France“ lenktyniø etapà
Dviratininkë V.Sereikaitë Europos jaunimo èempionate iðkovojo aukso medalá
Dvyliktàjá „Tour de France“ dviratininkø lenktyniø etapà laimëjo danas
„Tour de France 2009“: kalnø iðbandymas áveiktas
Aðtuntajame „Giro Donne“ dviratininkiø lenktyniø etape Þiliûtë buvo 27
„Giro Donne“ dviratininkiø lenktynëse E.Puèinskaitë finiðavo deðimta
"Tour de France" dviratininkø lenktyniø aðtuntàjá etapà laimëjo ispanas
D.Þiliûtë 7-tajame dviratininkiø lenktyniø Italijoje etape finiðavo 9-ta
Ðeðtàjá „Giro Donne“ etapà Puèinskaitë baigë deðimta
Ðeðtàjá „Tour de France“ etapà laimëjo Hushovdas
Puèinskaitë lenktyniø Italijoje penktajame etape buvo trylikta
Prancûzas laimëjo penktàjá „Tour de France“ etapà
Dviratininkiø lenktyniø Italijoje IV etape E.Puèinskaitë finiðavo 27-a
Armstrongas – „Tour de France“ lyderis
Dviratininkiø lenktynëse Puèinskaitë buvo septinta
Cavendishas laimëjo antrà „Tour de France“ lenktyniø etapà
Puèinskaitë prarado dviratininkiø lenktyniø Italijoje lyderës pozicijà
Didþiosios Britanijos dviratininkas – antrojo „Tour de France“ lenktyniø etapo nugalëtojas
Puèinskaitë tapo dviratininkiø lenktyniø Italijoje lydere
„Tour de France“ pirmàjá etapà laimëjo ðveicaras
Þiliûtë lenktyniø Italijoje pradþioje finiðavo septyniolikta
Europos jaunimo dviraèiø pirmenybëse Trebaitë finiðavo vienuolikta
Dviratininkë Vaida Pikauskaitë Europos èempionate – ketvirta
50-metë prancûzë J.Longo eiliná kartà tapo ðalies dviraèiø èempione
Leleivytë – ðalies grupiniø dviraèiø lenktyniø nugalëtoja
Stipriausi ðalies dviratininkai baigë kovas Ignalinoje
Dviraèiø èempionato grupiniø lenktyniø nugalëtojas – Egidijus Juodvalkis
Konovalovas dviratininkø lenktynëse Olandijoje – aðtuonioliktas
I.Èilvinaitë dviratininkiø lenktynëse Prancûzijoje kol kas vienuolikta
Europos maþøjø dviraèiø kroso èempionate V.Rimðaitë tebëra vienuolikta
M.Bernatonis daugiadienëse dviratininkø lenktynëse Vokietijoje finiðavo 22-as
Prancûzijoje pasibaigusiose dviratininkø lenktynëse T.Vaitkus liko 89-as
Dviratininkiø lenktynëse Ispanijoje Puèinskaitë uþëmë aðtuntà vietà
Ispanijoje treèiojo etapo antrà dalá Puèinskaitë baigë ðeðta
Ispanijoje Puèinskaitë treèiojo etapo pirmoje dalyje buvo deðimta
Vaitkus dviratininkø lenktyniø Prancûzijoje penktàjá etapà baigë 92-as
E.Puèinskaitë dviratininkiø lenktyniø Ispanijoje pirmàjá etapà baigë aðtunta
T.Vaitkus dviratininkø lenktyniø Prancûzijoje 6-jame etape liko 95-as
T.Vaitkus dviratininkø lenktyniø Prancûzijoje IV etape buvo 38-as
T.Vaitkus dviratininkø lenktyniø Prancûzijoje pirmajame etape finiðavo 132-as
A.Bagdonavièiûtë dviratininkiø lenktynëse Kanadoje finiðavo 58-a
Konovalovas laimëjo paskutiná „Giro d'Italia“ dviratininkø lenktyniø etapà
Lietuvos dviratininkës triumfavo varþybose Rusijoje
„Giro d'Italia“ dvideðimtajame etape Konovalovas finiðavo 140-as
Dar vienas prastas Konovalovo etapas „Giro d'Italia“ lenktynëse
„Giro d'Italia“ septynioliktajame etape I.Konovalovas aplenkë 4 varþovus
„Giro d'Italia“ lenktyniø ðeðioliktàjá etapà Konovalovas baigë 35-as
M.Vþesniauskaitë dviratininkiø lenktynes Prancûzijoje baigë 20-ta
M.Bernatonis dviratininkø lenktynëse Liuksemburge finiðavo 23-èias
„Giro d'Italia“ lenktyniø 14-àjá etapà I.Konovalovas baigë 75-as
T.Vaitkus nebaigë „Volta a Catalunia“ dviratininkø lenktyniø
„Tour de l'Aude“ dviratininkiø lenktynëse M.Vþesniauskaitë lieka 22-a
Konovalovas „Giro d'Italia“ dvyliktajame etape buvo 128-as
M.Vþesniauskaitë „Tour de l'Aude“ dviratininkiø lenktyniø IV etape buvo 27-ta
„Volta a Catalunia“ dviratininkø lenktyniø II etapà T.Vaitkus baigë tarp autsaideriø
Pirmajame „Volta a Catalunia“ dviraèiø lenktyniø etape Vaitkus buvo 153
Dviraèiø paklausa pavasará skatina jø vagystes
M.Vþesniauskaitë „Tour de l'Aude“ dviratininkiø lenktyniø III etape buvo 40-ta
Daugiadieniø dviratininkiø lenktyniø prologe M.Vþesniauskaitë finiðavo 17-ta
Konovalovas vël buvo tarp autsaideriø
Konovalovas ketvirtadiená finiðavo tarp autsaideriø
Treèiàjá „Giro d'Italia“ lenktyniø etapà I.Konovalovas baigë su lyderiais
Po pirmojo "Giro d'Italia" dviratininkø lenktyniø etapo lietuvis 65-as
MTB - kalnø dviraèiø varþybos
V.Rimðaitë Europos maþøjø dviraèiø kroso èempionate - devinta
M.Vþesniauskaitë dviratininkiø lenktyniø Èekijoje antràjá etapà baigë 24-a
I.Konovalovas pirmàjá dviratininkø lenktyniø etapà Ðveicarijoje baigë 105-as
I.Konovalovas dviratininkø lenktyniø Ðveicarijoje prologe buvo 23-èias
M.Vþesniauskaitë pasaulio dviraèiø taurës ketvirtajame etape buvo 11-ta
M.Striðka dviratininkø lenktynëse Vokietijoje finiðavo 36-as
A.Buividas dviratininkø lenktynëse Prancûzijoje uþëmë devintàjà vietà
M.Vþesniauskaitë pasaulio dviraèiø taurës treèiajame etape finiðavo 35-a
I.Konovalovas dviratininkø lenktynëse Olandijoje buvo 35-as
M.Vþesniauskaitë dviratininkiø lenktynëse Belgijoje finiðavo 26-a
Keirino rungtyje Krupeckaitë nedalyvavo kovoje dël 7-12 vietø
S.Krupeckaitei - dar vienas pasaulio èempionato medalis
S.Krupeckaitë nepateko á pasaulio èempionato sprinto rungties finalà
Pasaulio èempionate S.Krupeckaitë pateko á sprinto rungties pusfinalá
Konovalovas Ispanijoje finiðavo dvideðimtas
Dviratininkës S.Krupeckaitë ir G.Gaivenytë padovanojo Lietuvai dar vienà medalá
Pasaulio èempionato komandinio persekiojimo lenktynëse Lietuvos trekininkës uþëmë 5-àjà vietà
Lenktynëse Ispanijoje I.Konovalovas - 17-as, o T.Vaitkus pasitraukë
I.Konovalovas dviratininkø lenktynëse Ispanijoje pakilo á 14-à vietà
Klasikinëse dviratininkø lenktynëse Prancûzijoje M.Bernatonis finiðavo 15-tas
Dviratininkø lenktynëse ið Milano á San Remà D.Kairelis buvo 142-as
Dviratininkë M.Vþesniauskaitë lenktynëse Italijoje uþëmë 2-àjà vietà
„Tour de France“ dviraèiø lenktynëse gali startuoti du lietuviai
M.Striðka dviratininkø lenktynëse Belgijoje finiðavo 36-as
I.Konovalovas laimëjo dviratininkø lenktynes Ðveicarijoje
Dviratininkø lenktynëse Italijoje I.Konovalovas buvo tryliktas
M.Bernatonis dviratininkø lenktynëse Prancûzijoje finiðavo 46-as
Lenktyniø Portugalijoje treèiàjá etapà I.Konovalovas baigë 98-as
Dviratininkø lenktynëse Portugalijoje T.Vaitkus - 41-as
Lietuvos dviratininkai nebaigë daugiadieniø lenktyniø Italijoje
Dviratininkiø lenktynëse Katare A.Bagdonavièiûtë finiðavo dvideðimta
Dviratininkø lenktynëse Italijoje R.Navardauskas buvo 17-as
Lietuvos dviraèiø treko atstovës pergalëmis stebino Pekinà
S.Krupeckaitei - treèiasis planetos dviraèiø treko taurës varþybø Pekine auksas
S.Krupeckaitei - dar du pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø etapo medaliai
S.Krupeckaitei - pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø IV etapo auksas
V.Sereikaitë pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø etape iðkovojo sidabrà
Vaitkus: artimiausios lenktynës – Portugalijoje
Dar du S.Krupeckaitës medaliai dviraèiø treko pasaulio taurës varþybose
Lietuvos dviratininkëms – auksas
Pauliukaitë – dviraèiø treko taurës etape liko tarp autsaideriø
Paulikaitës nesëkmë planetos dviraèiø treko taurës etape
Dviraèiø treko pasaulio taurës varþybose S.Paulikaitë buvo 13-a
Dviratininkas R.Sinicinas lenktynëse Venesueloje - 59-as
Dviratininkas D.Kairelis lenktynëse Italijoje - 48-as
Dviratininkas V.Kaupas lenktynëse Belgijoje - ðeðtas
Dviratininkë D.Þiliûtë pasaulio èempionate - ðeðta
Dviratininkas I.Konovalovas pasaulio èempionate - 37-as
Dviratininkë D.Þiliûtë pasaulio èempionate - 15-a
Pasaulio dviraèiø plento èempionato startas lietuviams nebuvo sëkmingas
Lietuvos dviratininkai pasaulio èempionate sieks medaliø
Dviratininkë R.Leleivytë iðkovojo pergalæ Italijoje
Dviratininkai M.Bernatonis uþëmë 18-à, R.Sinicinas - 26-à vietas
Sereikaitë – Europos jaunimo dviraèiø treko èempionë
Dviratininkë V.Sereikaitë pateko á Europos èempionato finalà
Lietuvos dviratininkø kuklûs startai Europoje
R.Navardauskas Europos dviraèiø treko èempionte -11-as
Dviratininkai M.Striðka ir V.Kaupas uþëmë 46-à ir 50-à vietas
Dviratininkas A.Kruopis lenktynëse Lenkijoje - antras
Dviratininkas E.Ðiðkevièius lenktynëse Prancûzijoje - 14-as
Dviratininkas A.Kruopis Lenkijoje finiðavo treèias
Dviratininkas E.Ðiðkevièius Prancûzijoje finiðavo 17-as
Dviratininkas A.Kruopis Lenkijoje finiðavo ðeðtas
Dviratininkas A.Kruopis Lenkijoje - 32-as
Dviratininkas A.Kruopis Lenkijoje finiðavo treèias
Dviratininkas D.Kairelis lenktynëse Italijoje toli nuo lyderiø
Dviratininkas J.Volungevièius lenktynëse Rusijoje - 6-as
Dviratininkas D.Kairelis lenktynëse Italijoje - 94-as
Kubos dviratininkë Pekine sieks aukso medalio(video)
Dviratininkë A.Trebaitë lenktynëse Èekijoje - 22-a
Dviratininkë V.Pikauskaitë Europos èempionate - 24-a
Dviratininkas A.Varna Europos èempionate - 27-as
Lietuvos dviratininkai - treèiajame Europos èempionato deðimtuke
Lietuvos dviraèiø èempione tapo D.Tuðlaitë
Dviratininkas I.Konovalovas pirmà kartà tapo Lietuvos èempionu
Lietuvos dviraèiø èempionato grupiniø lenktyniø nugalëtoja - M.Vþesniauskaitë
Lietuvos dviraèiø sporto èempionate - visos þvaigþdës
Dviratininkas S.Kondrotas lenktynëse Velse - 19-as
Dviratininkë A.Bagdonavièiûtë lenktynëse Italijoje - septinta
Dviratininkas R.Sinicinas lenktynëse Ispanijoje - 16-as
Tarp lietuviø dviratininkø geriausiai sekësi A.Buividui
Dviratininkai R.Sinicinas ir T.Vaitkus toli nuo lyderiø
Kuklûs Lietuvos dviratininkø rezultatai
Pasaulio dviraèiø èempionas T.Boonenas átariamas kokaino laikymu
Olimpiados dviraèiø plento varþybose galës dalyvauti trys lietuvës
T.Vaitkus dviraèiø lenktynëse Prancûzijoje - 115-as
Dviratininkas T.Vaitkus lenktynëse Prancûzijoje toli nuo lyderiø
Dviratininkas I.Konovalovas iðkovojo pergalæ Liuksemburge
Dviratininkas E.Kovaliovas lenktynëse Kanadoje finiðavo treèias
Dviratininkas I.Konovalovas pakilo á ketvirtàjà vietà
Olandas olimpinëse þaidynëse vaþiuos milijono doleriø vertës dviraèiu
Dviraèiø lenktynëse Prancûzijoje - lietuviø triumfas
Lietuvos dviratininkø startai lenktynëse Europoje
Dviratininkas T.Vaitkus Belgijoje finiðavo 32-as
Dviratininkas T.Vaitkus po pirmojo etapo - septintas
Dviratininkas A.Kruopis laimëjo lenktynes Estijoje
E.Ðiðkevièiui - pasaulio studentø dviraèiø èempionato bronza
Dviratininkas I.Konovalovas lenktynëse Prancûzijoje - 72-as
Dviratininkas I.Konovalovas lenktynëse Prancûzijoje - 58-as
„Giro d`Italia" dviratininkø lenktynëse - italø dominavimas
Rodyti visas kategorijas
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT