Vaþinëk dviraèiu saugiai, bûk matomas.
Parayta admin Kovo 05 2008 11:54:15
Naujausias LDB leidinukas apie dviraèiø eismo saugumà jau internete.

"DU RATAI VEÞA! Vaþinëk dviraèiu saugiai, bûk matomas!" (1,1 Mb, pdf
versija) - lankstinukas apie dviraèiø eismo saugumo priemones (be
privalomø ðalmø ir liemeniø) ir Lietuvos dviratininkø bendrijos
veiklà (A4 formatas x 2 psl.)

Smagaus skaitymo ir vaþinëkit dviraèiais saugiai!

Parsisøsti galite èia.