Raseiniuose – jaunøjø dviratininkø varþybos
Parayta admin Birelio 10 2008 09:23:38

Dvi dienas Raseiniuose vyko finalinës „Saugaus rato“ jaunøjø dviratininkø varþybos. Jas organizavo Lietuvos automobiliø keliø direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos mokiniø informavimo ir techninës kûrybos centras, Lietuvos policijos eismo prieþiûros tarnyba, Raseiniø rajono savivaldybë, Raseiniø rajono policijos komisariatas.

„Saugaus rato“ varþybos yra sudedamoji Lietuvos mokiniø konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ dalis. Vilniuje bei Panevëþyje jau ávyko ðio konkurso finalinës „Ðviesoforo“, jaunøjø automobiliø vairuotojø bei motociklø ir mopedø varþybos. Ðiuose pagrindiniuose konkurso renginiuose dalyvavo apie 40 komandø ið visos Lietuvos mokymo ástaigø, finalinëse rungtyse varþësi apie 300 ávairaus amþiaus moksleiviø.

 

Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos

Dvi dienas Raseiniuose vyko finalinës „Saugaus rato“ jaunøjø dviratininkø varþybos. Jas organizavo Lietuvos automobiliø keliø direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos mokiniø informavimo ir techninës kûrybos centras, Lietuvos policijos eismo prieþiûros tarnyba, Raseiniø rajono savivaldybë, Raseiniø rajono policijos komisariatas.

„Saugaus rato“ varþybos yra sudedamoji Lietuvos mokiniø konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ dalis. Vilniuje bei Panevëþyje jau ávyko ðio konkurso finalinës „Ðviesoforo“, jaunøjø automobiliø vairuotojø bei motociklø ir mopedø varþybos. Ðiuose pagrindiniuose konkurso renginiuose dalyvavo apie 40 komandø ið visos Lietuvos mokymo ástaigø, finalinëse rungtyse varþësi apie 300 ávairaus amþiaus moksleiviø.

Pirmàjà dienà Raseiniuose komandos dalyvavo keliø eismo taisykliø konkurse, kuris vyko kompiuteriø klasëje pagal specialiai parengtus klausimus. Raseiniø sporto centro aikðtyne buvo árengta figûrinio dviraèiø vairavimo trasa, kurios sudëtingus zigzagus be baudos taðkø áveikë vos keletas moksleiviø. Pavakare susumavus pirmosios dienos rezultatus pasirodë, kad aiðkiø lyderiø neatsirado, o nugalëtojus lems tik antrosios dienos varþybos.

Kità dienà komandø dviratininkai iðvaþiavo á Raseiniø gatves, kur kiekvienas turëjo pademonstruoti praktinio vairavimo ágûdþius. Kai kurias sankryþas dviratininkø trasoje reguliavo policijos pareigûnai, o kur jø nebuvo – reikëjo vaþiuoti laikantis kelio þenklø reikalavimø. Padarytos klaidos didino kiekvieno dalyvio baudos taðkø skaièiø ir tolino já nuo pergalës.

Po ðios sudëtingos rungties miesto gatvëse paaiðkëjo finaliniø „Saugaus rato“ varþybø nugalëtojai. Pirmàjà vietà komandinëje áskaitoje laimëjo Kauno Algio Þikevièiaus saugaus vaiko mokyklos komanda, antràjà – Ðilutës raj. Deguèiø pagrindinës mokyklos, treèiàjà – Panevëþio raj. Raguvos vidurinës mokyklos Ðilø filialo komandos.

Individualioje áskaitoje pirmoji vieta atiteko Karoliui Narkevièiui (Kauno Algio Þikevièiaus saugaus vaiko mokykla), antroji – Tomui Reikertui (Ðilutës raj. Deguèiø pagrindinë mokykla), treèioji – Gretai Reikertaitei (Ðilutës raj. Deguèiø pagrindinë mokykla).

„Saugaus rato“ varþybose pirmàsias tris vietas laimëjusiø komandø nariai bei jø vadovai apdovanoti dviraèiais. Ir kitiems nugalëtojams bei dalyviams atiteko vertingi prizai. VÁ „Kauno regiono keliai“ komandoms nugalëtojoms dar áteikë po specialø – „saldøjá“ prizà.

Stipriausieji ðalies mokyklø dviratininkai rugsëjo mënesá dalyvaus tarptautinëse dviratininkø varþybose Slovënijoje.