Pataisa
Paraðyta Erxas Birþelio 11 2008 07:02:31
Seimas priëmë pataisà, kuri reiðkià, kad nuo Liepos 1 dienos, asmenys neturintys 18 metø, vaþiuodami keliu su dviraèiu, privalës bûti su ðalmu.

Pataisa visiðkai nesamoninga. Patys politikai teigia, kad ðalmà galima nusipirkti ir uþ 17lt. Bet pamastykime, ar per avarijà ðalmas, su uþraðu MADE IN CHINA ir kainuojantis 17lt. apsaugos mûsø gyvybæ?

Geri ðalmai kainuoja kur kas brangiau. Bet èia kita medalio pusë. Abejoju ar tai sumaþins ir bent kà nors pakeis ði pataisa. Kuo paaugliau vaþinëjantys dviraèiu kitoki uþ suaugusius? Perþengus 18 metø ribà kaukuolë sustiprëja, ar politikai mano, kad paaugliai yra psichikos negalià turintys asmenys ir gali iðvaþiuoti á gatvæ "netyèia" ?

Ádomu kiek pats politikas, kuris pateikë ðià pataisà, per metus iðvaþiuoja su dviraèiu. Nors pamasèius viskas darosi logiðka. Artëja rinkimai, asmenys iki 18 metø balsuoti juose negali, tai jiems ðalmus bûtina uþdëti, o asmenys, perþengæ 18 metø ribà liko nepaliesti, juk prarasti pora rinkëjø nieks nenori.