Pradëti darbai prie Vilniaus miesto ir apylinkiø dviraèiu takø-trasø þemëlapio
Parayta admin Birelio 12 2008 09:49:03
ðiuo metu ir Vilniaus miesto savivaldybe nori "isanalyzuoti" dviraèiø
takø padëti (be komentaru...) ir vos sutariau su leidykla "alma
littera" kad padarytume Vilniaus miesto dviraèiø takø ir trasø
þemëlapá.

"Almos litteros" zemelapis bus komercinis produktas.