Ieðkomi moderatoriai
Paraðyta admin Kovo 09 2008 07:28:20
MINAM.LT - ieðko moderatoriø, kurie galëtu atnaujinti MINAM.LT.
Norëdami tapti moderatoriais turite atsakyti á klausimus, pateiktus þemiau. Laiðkà su klausimø atsakymai siøskite èia pateiktoje formoje.

Klausimai, norintiems tapti MINAM.LT moderatoriais:
1. Ar turite darbo moderatoriumi patirties? (Jeigu turite, papasakokite apie tai; kur ir kiek laiko).
2. Mëgstate dviraèiø sportà?
3. Ar raðote lietuviðkais simboliais(ne sveplai)?
4. Kiek kartø galësite lankytis ðiame tinklalapyje ir já atnaujinti?
5. Jûsø amþius
6. Paraðykite kas yra dviratis
7. Kaip su jumis susisiekti


MINAM.LT admin