Londono gatvëse – nuogø dviratininkø paradas
Parayta admin Birelio 17 2008 09:16:37
Ðeðtadiená Londone buvo surengtas Pasaulinis nuogaliø pasivaþinëjimas dviraèiais. Ðimtai apsinuoginusiø dviratininkø vaþinëjo centrinëmis D. Britanijos sostinës gatvëmis, norëdami árodyti kojø pranaðumà prieð vidaus degimo variklá.

Svarbiausia protesto idëja – automobilis tapo pagrindine aplinkos tarðos prieþastimi, todël, anot dviratininkø-nuogaliø, bûtina maþinti jø skaièiø gatvëse. Protestuotojus lydëjo policijos eskortas. Verta paminëti, jog protestuotojai nebuvo visiðkai nuogi – beveik visi jø avëjo batus.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Ðeðtadiená Londone buvo surengtas Pasaulinis nuogaliø pasivaþinëjimas dviraèiais. Ðimtai apsinuoginusiø dviratininkø vaþinëjo centrinëmis D. Britanijos sostinës gatvëmis, norëdami árodyti kojø pranaðumà prieð vidaus degimo variklá.

Svarbiausia protesto idëja – automobilis tapo pagrindine aplinkos tarðos prieþastimi, todël, anot dviratininkø-nuogaliø, bûtina maþinti jø skaièiø gatvëse. Protestuotojus lydëjo policijos eskortas. Verta paminëti, jog protestuotojai nebuvo visiðkai nuogi – beveik visi jø avëjo batus.

Pirmasis tarptautinis nuogaliø paradas dviraèiais ávyko 2004 m., nors Kanadoje ir Ispanijoje tokie renginiai vyko ir anksèiau.

10 kilometrø marðrutas driekësi centrinëmis Londono gatvëmis: Pikadilio þiedas, Trafalgaro aikðtë, Vaterlo stotis, Parlamento aikðtë, Big Benas. Galutinis kelionës tikslas – Haid Parkas.

„Kiekvienà dienà mes skaitome praneðimus apie tirpstanèius Antarktidos ledynus, taèiau në viena vyriausybë nesiima jokiø veiksmø bei apsimeta, jog nieko nevyksta. Nusirengdami ir sësdami ant dviraèiø mes reiðkiame nepasitenkinimà tokiu valdþiø poþiûriu“, – sakë vienas parado dalyviø Martinas Ailendas.

 

Dviratininkai-nuogaliai
 
„Lietuva UK“

 

Dviratininkai-nuogaliai
 
„Lietuva UK“

 

Dviratininkai-nuogaliai
 
„Lietuva UK“

 

Dviratininkai-nuogaliai
 
„Lietuva UK“