D.Þiliûtë po ðio sezono baigs dviratininkës karjerà
Parayta admin Birelio 18 2008 12:48:35
Lietuvos dviratininkë Diana Þiliûtë, atstovaujanti Italijos komandai "Safi-Pasta Zara-Manhattan", po ðio sezono baigs sportininkës karjerà. "Tai paskutinieji mano, kaip dviratininkës, metai. Tikiuosi juos gerai uþbaigti", - dviraèiø sporto svetainei "cyclingnews.com" sakë D. Þiliûtë.

32 metø Lietuvos dviratininkë antradiená laimëjo pirmàjá Prancûzijoje vykstanèiø daugiadieniø lenktyniø "La Grande Boucle Feminine Internationale" etapà (73,2 km).

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Lietuvos dviratininkë Diana Þiliûtë, atstovaujanti Italijos komandai "Safi-Pasta Zara-Manhattan", po ðio sezono baigs sportininkës karjerà. "Tai paskutinieji mano, kaip dviratininkës, metai. Tikiuosi juos gerai uþbaigti", - dviraèiø sporto svetainei "cyclingnews.com" sakë D. Þiliûtë.

32 metø Lietuvos dviratininkë antradiená laimëjo pirmàjá Prancûzijoje vykstanèiø daugiadieniø lenktyniø "La Grande Boucle Feminine Internationale" etapà (73,2 km).

1999 metais D. Þiliûtë laimëjo ðias lenktynes, kurios anksèiau dar vadintos "Tour de France". Tada lenktynës buvo kitokios. "Reikëdavo áveikti 15 etapø, kuriuose netrûkdavo staèiø ákalniø, - sakë 29-àjà vietà pasaulio reitinge uþimanti D. Þiliûtë. - Daugelis etapø buvo tokie, kaip paskutinieji du ðiø metø lenktynëse. Bûdavo daug sunkiau!".

Anot D. Þiliûtës, prieð penketà metø ðios lenktynës pasikeitë, taèiau ji neþinanti, kodël taip atsitiko. "Galvoju tik apie lenktyniavimà, o ne apie tai, kodël "Tour de France" pasikeitë", - teigë Lietuvos dviratininkë.

D. Þiliûtë apgailestavo dël pasikeitimø ðiose lenktynëse. "Vyrams iðliko toks pat marðrutas, kaip ir anksèiau. Man "Tour de France" asocijuojasi su paèiomis sunkiausiomis lenktynëmis", - tvirtino 1998 metø pasaulio èempionë.

"La Grande Boucle Feminine Internationale" pastaruoju metu sutrumpëjo iki ðeðiø dienø, o pirmieji etapai yra þymiai lygesni nei anksèiau. D. Þiliûtë mano, kad, nepaisant pasikeitusio lenktyniø statuso ir sumaþëjusio biudþeto, reikia dþiaugtis, jog ðios varþybos yra moterø dviraèiø sporto kalendoriuje. "Tikiuosi, kad reikalai pagerës ir kitais metais lenktyniø lygis pakils", - sakë D. Þiliûtë.

ELTA