Dviratininkë D.Þiliûtë negalës atstovauti Lietuvai
Parayta admin Birelio 24 2008 19:12:51
Dviratininkë Diana Þiliûtë nedalyvaus Pekino olimpinëse þaidynëse, - praneðë Baltijos televizijos (BTV) þinios. D. Þiliûtë tapo Italijos piliete ir turëjo atsisakyti Lietuvos pilietybës. Pasak BTV, Lietuvos dviraèiø sporto federacijos vadovai ir rinktinës treneriai slëpë informacijà, jog D. Þiliûtë pakeitë pilietybæ.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto praëjusá ketvirtadiená patvirtintoje Lietuvos olimpinës delegacijos paraiðkoje D. Þiliûtës pavardës nëra nei pagrindinës plento dviratininkiø sudëties sàraðe, nei tarp atsarginiø sportininkiø.

Lietuvai plento lenktynëse turëtø atstovauti Edita Puèinskaitë, Daiva Tuðlaitë ir Modesta Vþesniauskaitë, o tarp atsarginiø yra Rasa Leleivytë ir Jolanta Polikevièiûtë.

www.DELFI.lt