Danijos dviratininkas M.Rasmussenas diskvalifikuotas 2 metams
Parađyta admin Liepos 02 2008 15:09:31
Garsus Danijos dviratininkas Michaelis Rasmussenas diskvalifikuotas dvejiems metams uþ dopingo patikrinimø vengimà. Toká nuosprendá paskelbë Monako dviraèiø federacija.

Skaityti daugiau...

Iđplëstos naujienos
Garsus Danijos dviratininkas Michaelis Rasmussenas diskvalifikuotas dvejiems metams uþ dopingo patikrinimø vengimà. Toká nuosprendá paskelbë Monako dviraèiø federacija.

34 metø dviratininkas buvo suspenduotas "Rabobank" komandos, kuriai atstovavo prestiþiniø "Tour de France" lenktyniø metu. Likus keturioms dienoms iki varþybø pabaigos, "Rabobank" paskelbë suspenduojanti M. Rasmussenasà uþ melavimà dël treniruoèiø ir neatvykimà á dopingo testus.

Pagal UCI taisykles, sportininkai diskvalifikuojami apie 18 mënesiø, jei bent tris kartus iðvengia dopingo kontrolës.

M. Rasmussenas, neigiantis vartojæs dopingà, teigë, jog á patikrinimus neatvyko dël ðeimyniniø prieþasèiø. Danas taip pat pradëjo teistis su "Rabobank" ekipa dël netikëto suspendavimo.

Infosport.lt