Dviratininkas M.Rasmussenas prisiteisë 0,5 mln. svarø
Parayta admin Liepos 03 2008 15:13:23
Danijos dviratininkas Michaelis Rasmussenas laimëjo bylà prieð "Rabobank" komandà dël neteisëto paðalinimo ið prestiþiniø "Tour de France" lenktyniø, kuriose 2007 metais, iki finiðo likus vos keturiems etapams, danas uþtikrintai pirmavo bendroje áskaitoje.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Danijos dviratininkas Michaelis Rasmussenas laimëjo bylà prieð "Rabobank" komandà dël neteisëto paðalinimo ið prestiþiniø "Tour de France" lenktyniø, kuriose 2007 metais, iki finiðo likus vos keturiems etapams, danas uþtikrintai pirmavo bendroje áskaitoje.

Olandijos ekipa M. Rasmussenui turës sumokëti pusæ milijono svarø sterlingø.

Dviratininkui buvo atimta licenzija dël vengimo atvykti á dopingo kontrolës patikrinimus. Taèiau, pasak teismo, tai "Rabobank" turëjo padaryti dar prieð lenktynes.

Antradiená Monako dviraèiø federacija uþ tà patá paþeidimà M. Rasmussenà diskvalifikavo dvejiems metams.

Infosport.lt