Eurovelo 11 visgi bus
Paraðyta admin Liepos 15 2008 09:02:34


Prieð kelias dienas Vilniaus savivaldybë iðplatino praneðimà, kad visgi atidaro Eurovelo 11 trasà, nors prieð pusmetá dar buvo ðnekama, kad projektas bus nebaigiamas, pinigai gràþinami ir dviratininkai toliau vaþinës þvyrkeliais. Neþinia kaip gi iðspræstos tos kliûtys, dël kuriø projektas turëjo bûti nutrauktas - ar neigiamas þiniasklaidos dëmesys, ar kas nors ið aukðèiau.

Skaityti daugiau...

Iðplëstos naujienos


Prieð kelias dienas Vilniaus savivaldybë iðplatino praneðimà, kad visgi atidaro Eurovelo 11 trasà, nors prieð pusmetá dar buvo ðnekama, kad projektas bus nebaigiamas, pinigai gràþinami ir dviratininkai toliau vaþinës þvyrkeliais. Neþinia kaip gi iðspræstos tos kliûtys, dël kuriø projektas turëjo bûti nutrauktas - ar neigiamas þiniasklaidos dëmesys, ar kas nors ið aukðèiau.

Labai ádomu, kad plaèiojoje þiniasklaidoje nepasirodë nei vienas praneðimas apie pirmosios trasos dalies atidarymà. Gal þurnalistai pradëjo ignoruoti Imbrasà? :D
Anw, pats faktas dþiugina. Dabar iki galo sutvarkyta atkarpa nuo Mindaugo tilto iki pat Verkiø prako. Jau kelis mënesius matau atnaujinimo darbus. Atkarpa nuo Mindaugo iki Ðilo tilto ypaè man svarbi buvo, nes juo lëkdavau iki universiteto. Gaila, kad trasa tæsiasi Þirmûnø puse, o ne Antakalnyje. Na, bet ir ten kelias pakenèiamas. O Þirmûnuose takas visai prabangus padarytas. Esmë tame, kad viskas pakankamai kokybiðkai ir teisingai.

Klausimas: kas toliau? Ar nebus uþmesta likusi atkarpa? Joje ðiokia tokia infrastruktûra yra, taèiau kai kur kokybë gan prasta, kai kur tiesiog takas nutrûksta ir já reiktø pratæsti. Kitas, dar opesnis klausimas: o tai kokia situacija su ne Vilniuje esanèia Eurovelo 11 trasa? Gi ji iki pat Latvijos ir Lenkijos tæsiasi!

 

Apskritai: wtf is Eurovelo? Tai visà ES apriazgæs takø tinklas. Realiai jis skirtas tam, kad þmonës galëtø patogiai keliauti dvirtukais, o gráþæ dar ir namie jais naudotøsi. Visà tinklà sudaro 12 trasø, o 11-oji eina per Vilniø. Nerealiai svajoju kada nors sësti ant savo plieninio þirgo ir nuriedëti iki kokios Italijos per porà savaitikiø :)

Ið http://eziukasvilniuje.blogas.lt/