Trejø metø mergaitë dviratuku nuvaþiavo ið Vokietijos á Nyderlandus
Parayta admin Liepos 21 2008 15:20:22

Trejø metø mergaitë dviratuku nuvaþiavo ið Vokietijos á Nyderlandus. Tai sekmadiená praneðë Vokietijos policijos pareigûnai. Maþoji turistë ið Vokietijos vakaruose esanèio Hareno miesto per tris valandas numynë ðeðis kilometrus ir kirto Nyderlandø sienà.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Trejø metø mergaitë dviratuku nuvaþiavo ið Vokietijos á Nyderlandus. Tai sekmadiená praneðë Vokietijos policijos pareigûnai. Maþoji turistë ið Vokietijos vakaruose esanèio Hareno miesto per tris valandas numynë ðeðis kilometrus ir kirto Nyderlandø sienà.

Tik ðioje ðalyje praeiviai atkreipë dëmesá á keliauninkæ ir praneðë policijai.