Savaitgalis paþymëtas keturiø motociklininkø ir dviratininkø þûtimis
Parayta admin Liepos 28 2008 08:00:26
New Page 1 Savaitgalá ðalies keliuose þuvo keturi motociklininkai ir dviratininkai, praneða Policijos departamentas.

Ðeðtadiená, apie 15 val., Ðakiø rajone, kelio Ðakiai – Prûseliai 4-àjame kilometre motociklas "Kawasaki GPX 600", vairuojamas dvideðimt devyneriø metø vyro, nuvaþiavo nuo kelio ir apsivertë. Eismo ávykio metu sunkiai suþalotas vairuotojas, kuris dël patirtø traumø ligoninëje mirë.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
New Page 1 Savaitgalá ðalies keliuose þuvo keturi motociklininkai ir dviratininkai, praneða Policijos departamentas.

Ðeðtadiená, apie 15 val., Ðakiø rajone, kelio Ðakiai – Prûseliai 4-àjame kilometre motociklas "Kawasaki GPX 600", vairuojamas dvideðimt devyneriø metø vyro, nuvaþiavo nuo kelio ir apsivertë. Eismo ávykio metu sunkiai suþalotas vairuotojas, kuris dël patirtø traumø ligoninëje mirë.

Ðeðtadiená, 18 val. 15 min., Jurbarko rajone, Tamoðiø kime automobilis "VW Golf", vairuojamas aðtuoniolikmeèio, partrenkë staiga á vaþiuojamàjà kelio dalá dviraèiu iðvaþiavusá septyniasdeðimt trejø metø vyrà, nuo patirtø suþalojimø jis vëliau ligoninëje mirë.

Ðeðtadiená, 11 val. 45 min., Klaipëdos rajone, Gramboviðkës kaime, motokroso trasoje, motociklas "Yamaha YZ 4510“, vairuojamas penkiasdeðimt aðtuoneriø metø Suomijos pilieèio, perðoko apsauginá pylimà ir nusileidæs ant þemës atsitrenkë á krûvà akmenø. Vairuotojas þuvo.

Sekmadiená, 21 val. 15 min., Telðiø rajone, Pupiniø kaime, keturratis motociklas atsitrenkë á stulpà. Veþama á ligoninæ vairuotoja mirë.

www.DELFI.lt