Pasiektas naujas povandeninio vaþiavimo dviraèiu pasaulio rekordas
Parayta admin Liepos 30 2008 12:31:36

62 metø amþiaus naras ið Italijos Vittorio Innocente pasiekë naujà vaþiavimo dviraèiu po vandeniu pasaulio rekordà. Jis specialiai tam pritaikytà dviratá dugnu numynë á 65 metrø gylá. Neáprastas vaþiavimas ávyko jûroje netoli Genujos miesto. Naujasis pasiekimas yra 5 metrais geresnis nei ankstesnis rekordas - beje, pasiektas jo paties prieð trejus metus.


Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

62 metø amþiaus naras ið Italijos Vittorio Innocente pasiekë naujà vaþiavimo dviraèiu po vandeniu pasaulio rekordà. Jis specialiai tam pritaikytà dviratá dugnu numynë á 65 metrø gylá. Neáprastas vaþiavimas ávyko jûroje netoli Genujos miesto. Naujasis pasiekimas yra 5 metrais geresnis nei ankstesnis rekordas - beje, pasiektas jo paties prieð trejus metus.

”Tai buvo sudëtinga, nes man teko vaþiuoti per daugiau dumblo nei tikëjausi. Man teko perjungti aukðtesnæ pavarà, kad galëèiau lengviau minti", pasakoja naras.

Tokiais renginiais jis siekia pritraukti lëðø vëþio susirgimø tyrimams, taèiau tuo paèiu italas nori parodyti, jog kalnø dviraèiais galima vaþiuoti bet kur. Italui jau teko vaþinëti ledynais, dykumomis ir Aliaskos bei Kenijos kalnais. Prieð maþdaug septynerius metus jis nusprendë tæsti savo misijà apjungdamas dvi savo aistras - vaþinëjimà dviraèiø ir nardymà po vandeniu. Nuo tada Innocente ðlifavo savo technikà, palaipsniui didindamas povandeninio vaþiavimo rekordo ribà. Tikriausiai abejoniø nekyla, jog jis kol kas absoliuèiai dominuoja ðioje sporto ðakoje (dël to, kad nëra jokios konkurencijos).

Tam, kad dviratis bûtø prispaustas prie dugno, dviraèiui papildomai prikabinamas maþdaug 35kg svorio balastas, o á padangas vietoj oro "pripuèiama" vandens. 'Nautilus' pramintas dviratis taip pat turi specialius spoilerius, padedanèius manevruoti po vandeniu.

http://www.technologijos.lt