Dvivieèiu dviraèiu galima vaþiuoti ir atsisukus vienam á kità
Parayta admin Rugpjio 03 2008 07:46:36

Taivanas iðradinëja dviratá ið naujo. Tai dvivietis dviratis akis á aká (vien apibûdinimas daug þada). Ðiuo metu jau vyksta derybos dël ðios transporto priemonës masinës/images/0000/0237/bike.jpg produkcijos starto.

Iðradimo kûrimas Chen Yugang truko metus laiko. Jis mano, kad kur kas smagiau dvivieèiu dviraèiu vaþiuoti atsisukus vienas á kità, nei tradiciðkai - ábedus þvillgsná á draugo nugarà.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Taivanas iðradinëja dviratá ið naujo. Tai dvivietis dviratis akis á aká (vien apibûdinimas daug þada). Ðiuo metu jau vyksta derybos dël ðios transporto priemonës masinës/images/0000/0237/bike.jpg produkcijos starto.

Iðradimo kûrimas Chen Yugang truko metus laiko. Jis mano, kad kur kas smagiau dvivieèiu dviraèiu vaþiuoti atsisukus vienas á kità, nei tradiciðkai - ábedus þvillgsná á draugo nugarà.

Be to, naujàjá dviratá galima vairuoti ne tik veidu á veidà, bet ir abiems dviratininkams uþsisukus - nugara á nugarà. Tam pritaikytos sëdynës sukasi, pavaros taip pat pritaikytos krypties keitimui. O tai gali padaryti "bet kas per 10 sekundþiø" - mano iðradëjas Ir toliau porina kaip ið reklamos klipo: dviratukas tinkamas tëvams su vaikais, poroms, o nugara á nugarà variantas suteikia abiems dviratininkasm galimybæ groþëtis aplinka, o sëdintis gale turi abi laisvas rankas - fotografuoti ar uþkandþiauti. Rodos, apie viskà pagalvota - belieka patvirtinti.

http://www.maybe.lt