Á „Be2gether“ - su dviraèiais
Parayta admin Rugpjio 08 2008 12:09:37
Likus vos savaitei iki ryðkiausio vasaros renginio – muzikos ir meno festivalio “Be2gether”, jo organizatoriai siûlo planuoti kelionæ atsakingai ir draugiðkai. Nepriklausomai nuo pasirinktos transporto priemonës kvieèiama vaþiuoti galvojant apie kelionëje suvartojamus gamtos iðteklius.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Likus vos savaitei iki ryðkiausio vasaros renginio – muzikos ir meno festivalio “Be2gether”, jo organizatoriai siûlo planuoti kelionæ atsakingai ir draugiðkai. Nepriklausomaihttp://www.7seasons.eu/UserFiles/Image/b2g-Tiketa-150x188-001.jpg nuo pasirinktos transporto priemonës kvieèiama vaþiuoti galvojant apie kelionëje suvartojamus gamtos iðteklius.

“Be2gether” komanda skatina pasirinkti ekologiðkà transporto priemonæ ir vaþiuoti á festivalá su dviraèiais. Visi atvaþiavæ dviraèiu gaus nemokamà vietà nakvynei festivalio palapiniø miestelyje.

“Tai nëra taip sunku kaip atrodo. Þinoma, uþtruks daugiau laiko, nei vaþiuoti autobusu ar automobiliu, taèiau ir kelioniniø nuotykiø bus patirta daugiau”, - sako festivalio idëjinis vadas Giedrius Klimkevièius, jau kurá laikà pat intensyviai propaguojantis vaþinëjimà dviraèiu.

Vaþiuojantys á festivalá automobiliais yra raginami uþpildyti visas automobilio vietas, nevaþiuoti keliais automobiliais, jeigu galima sutilpti á vienà ar du. Taip pat vairuotojai kvieèiami kelyje paimti tranzuojanèius. Keli iniciatyvûs festivalio fanai kaip ir pernai jau organizuoja vaþiavimo á Norviliðkes reidà, apie kurá informacijà galima rasti festivalio svetainës forume.

Ðiemet festivalio organizatoriai taip pat pasirûpino papildomais autobusø reisais ið Vilniaus á Norviliðkes, todël neturintiems savo transporto priemonës bus galima pasinaudoti ðia specialia galimybe.

Tiesa, ruoðiantis kelionei svarbu nepamirðti asmens tapatybës dokumento, jog ji nepasibaigtø ties pasienio postu.

Festivalio organizatoriai teigia, kad kelionëje ir Norviliðkiø pievose smagiausia bus su draugø kompanija, todël kvieèia dalyvauti akcijoje “Go2gether”. Surinkus penkiø draugø kompanijà ir perkant 5 arba daugiau bilietø á festivalá, vienos paros bilietas kainuos tik 74 Lt. Nuolaida taikoma ir trijø dienø bilietams. Akcija vyks iki rugpjûèio 8 d. Ásigijæ bilietà vienai dienai gali pasirinkti atvykti á bet kurià festivalio dienà.

www.DELFI.lt