Vyksta apklausa dël dviraèiø takø
Parayta admin Rugpjio 08 2008 12:42:32

Miestieèiai kvieèiami dalyvauti apklausoje dël naujojo Kauno miesto dviraèiø takø specialiojo plano.

Kauno miesto savivaldybës administracijos uþsakymu Transporto ir keliø tyrimo instituto (TKTI) specialistai ðiuo metu rengia Kauno miesto dviraèiø takø specialøjá planà.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Miestieèiai kvieèiami dalyvauti apklausoje dël naujojo Kauno miesto dviraèiø takø specialiojo plano.

Kauno miesto savivaldybës administracijos uþsakymu Transporto ir keliø tyrimo instituto (TKTI) specialistai ðiuo metu rengia Kauno miesto dviraèiø takø specialøjá planà.

Kauno miesto savivaldybë  inicijavo naujos koncepcijos specialiojo dviraèiø takø plano rengimà. Iki ðiol mieste dviraèiø takai daþniausia buvo plëtojami rekreacinëse, poilsio zonose, todël dviratis daugelio suvokiamas kaip laisvalaikio praleidimo priemonë. Tuo tarpu  daugelyje vakarø Europos miestø ði dviratë transporto priemonë tapo alternatyva kasdieninëms kelionëms automobiliu arba vieðuoju transportu.

Skandinavijos ðalyse, kuriose oro sàlygos vaþinëti dviraèiu yra dar prastesnës negu Lietuvoje, iki 60 proc. visø miestuose atliekamø kelioniø,  kuriø atstumas yra iki 5 km, yra naudojamasi dviraèiu, tuo tarpu apie 70 proc. kaunieèiø ðeimø turi dviraèius,  taèiau mûsø mieste labai daþnai net á  parduotuvæ, kuri tëra uþ poros ðimtø metrø nuo namø, vykstama automobiliu.

Miestieèiai kvieèiami dalyvauti apklausoje, kuri yra patalpinta Transporto ir keliø tyrimo instituto interneto svetainëje.

Ávertinus apklausos rezultatus bus planuojami mûsø miestieèiams patogiausi ir  labiausiai reikalingi dviraèiø takai.

kaunodiena.lt