Dviraèiu aplink Lietuvà – siekti rekordo
Parayta admin Rugpjio 08 2008 12:43:18

Klaipëdieèiø pora savaitgalá dvivieèiu dviraèiu iðsiruoðë á kelionæ aplink Lietuvà ir sieks rekordo - tandemu greièiausiai apvaþiuoti ðalá, raðo dienraðtis „Klaipëda".

Verslininkai Viktorija Vaiðvilaitë ir Gvidas Skirutis per dienà ketina numinti apie porà ðimtø kilometrø.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Klaipëdieèiø pora savaitgalá dvivieèiu dviraèiu iðsiruoðë á kelionæ aplink Lietuvà ir sieks rekordo - tandemu greièiausiai apvaþiuoti ðalá, raðo dienraðtis „Klaipëda".

Verslininkai Viktorija Vaiðvilaitë ir Gvidas Skirutis per dienà ketina numinti apie porà ðimtø kilometrø.

Ið Klaipëdos trisdeðimtmeèiai sutuoktiniai pajudëjo Palangos link, vëliau suko pro Skuodà. Vaþiuodami aukðtyn palei valstybës sienà ið viso jie turëtø áveikti apie 1200 kilometrø. Pakeliui klaipëdieèiai fotografuos matytus vaizdus, rinks paraðus, kad surinktus duomenis vëliau pateiktø rekordus fiksuojanèiai agentûrai „Factum".

Prieð iðvykdamas G.Skirutis baiminosi tik blogø orø ir rimtesniø dviraèio gedimø. Aktyvaus poilsio mëgëjø kitokio pobûdþio sunkumai negàsdino.

Bûsimam þygiui sutuoktiniai ruoðësi padëdami vyresniajam sûnui siekti asmeninio rekordo - dviraèiu nuvaþiuoti ilgiausià Lietuvoje atstumà. Keturmetis rekordininkas Nojus per 23 valandas numynë 111 kilometrø.

Ar keturmeèio kelionë nenuvargino? Pasak G.Skiruèio, papraðytas persësti nuo dviraèio á maðinà maþasis rekordininkas apsiverkë. Þygá jis norëjo tæsti.

Praëjusià savaitæ buvo ruoðiami dokumentai, kad ðis faktas bûtø uþregistruotas Lietuvos rekordø knygoje. Tai ne pirmas ir ne paskutinis ðeimos pasiekimas.

Prieð porà metø Gvidas kartu su draugais Lietuvà apvaþiavo keturraèiais. Tad ið patirties þino, ko gali tikëtis dabartinëje kelionëje su Viktorija.

Pernai vasarà nuo Vilniaus arkikatedros á Klaipëdà vyras dviraèiu parmynë per dienà. Tad didesniø pasiruoðimø prieð ðià kelionæ aplink Lietuvà neprireikë.

„Kam mums reikia nuolatiniø rekordø? Taip áprasminame savo aktyvø poilsá. Mums tai atrakcija", - tikino nekilnojamojo turto bendrovei vadovaujantis vyras.

Nakvoti sutuoktiniai ketina palapinëje, glaudþiantis kaimo turizmo sodyboje ar pakelës vieðbutyje. Kelionës iðvakarëse daiktø jie dar nebuvo susidëjæ. Tai ketino padaryti likus kelioms valandoms iki þygio.

Klaipëdieèiai á namus, kur pasiilgæ lauks sûnus ir pustreèiø metukø dukra, turëtø gráþti ðá savaitgalá.

„Klaipëda"