L.T. Dviraèiø maratonø taurë 2008 Anykðèiuose
Parayta admin Rugpjio 08 2008 12:49:35

Á L.T. Dviraèiø maratonø tauræ kvieèiame dalyvauti ir paèius stipriausius dviratininkus, ir mëgëjus, kurie galbût per visus metus numina vos ðimtà kilometrø. Jûs galite pasirinkti – ar norite lenktyniauti su kitais, ar tik trokðtate aplenkti savo kaimynà, o gal norite minti kartu su savo ðeimos nariais neskubëdami, bet ta paèia trasa, kuria kà tik praskuodë sportininkai. Tai renginys visiems.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Á L.T. Dviraèiø maratonø tauræ kvieèiame dalyvauti ir paèius stipriausius dviratininkus, ir mëgëjus, kurie galbût per visus metus numina vos ðimtà kilometrø. Jûs galite pasirinkti – ar norite lenktyniauti su kitais, ar tik trokðtate aplenkti savo kaimynà, o gal norite minti kartu su savo ðeimos nariais neskubëdami, bet ta paèia trasa, kuria kà tik praskuodë sportininkai. Tai renginys visiems.

Jeigu apsisprendëte dalyvauti (o jûs tai kà tik jau padarëte), susipaþinkite su nuostatais ir uþsiregistruokite MTB svetainëje. Starto mokestá galima sumokëti pavedimu arba parduotuvëje "Instinktas" Vilniuje, Konstitucijos pr. 12. Uþsiregistruoti bus galima ir starto vietoje, taèiau tuomet registracija bus brangesnë.

Atvykæ á starto vietà, registracijos palapinëje pasakykite savo vardà ir gausite vokà, kuriame bus jûsø starto numeris, kurá turësite prisitvirtinti prie dviraèio vairo, taip pat laiko matavimo daviklis, kuris turi bûti pritvirtintas prie dviraèio rëmo. Instrukcijas kaip tvirtinti, rasite prie registracijos palapinës. Voke taip pat rasite maitinimo talonà, su juo po finiðo galësite pasistiprinti.

Nepamirðkite pasiimti gertuvës su vandeniu ar energetiniu gërimu. Venkite gërimø, kuriuose yra kofeino, taurino ar pan., tai tikrai netinka iðtvermës sportuose. Maratono starto miestelyje veiks dviraèiø remonto punktas. Jeigu neásitikinote, ar pakankamai pripûstos padangos, prieikite prie technikø pasikonsultuoti. Rekomenduojame su savimi trasoje turëti atsarginæ kamerà, árankius kamerai pakeisti ir pompà. Ðalmas dalyviams privalomas!

Likus apie 20 min prieð pagrindiná maratono startà, visi bus paðaukti uþimti starto pozicijas pagal suteiktus starto numerius. Starto zonoje bus suformuoti starto koridoriai. Uþimkite vietà tame starto koridoriuje, kuriame nurodytas jums priklausantis numeris.
Startas visiems dalyviams yra bendras. Bûkite atidûs pirmuose kilometruose, gali tekti vaþiuoti bûryje su kitais dviratininkais. Vëlesniuose kilometruose kiti dviratininkai jums tikrai netrukdys, vaþiuokite savo pasirinktu tempu. Kiek ámanoma, stenkitës vaþiuoti kuo deðiniau, kad netrukdytume kitiems dalyviams jûsø aplenkti. Bûkite atidûs susikirtimuose su kitais keliais, kuriais gali vaþiuoti automobiliai!

Visa trasa bus paþymëta á þemæ ákaltomis rodyklëmis (juodos rodyklës baltame fone). Taip pat ant medþiø kabanèiomis raudonomis / baltomis juostelëmis (jeigu kyla neaiðkumø dël krypties, vadovaukitës jomis). Trasos viduryje bus árengtas punktas, kurieme galësite atsigaivinti ar ásipilti á gertuvæ vandens arba energetiniø gërimø.

Trasoje rasite korteles, kuriose bus paþymëta, kiek kilometrø liko iki rato pabaigos (mëgëjø grupës dalyviai ir jaunimas iki 18m turi áveikti vienà trasos ratà).

Jûsø finiðo laikas fiksuojamas tada, kai kertate starto / finiðo linijà. Ið karto po finiðo leiskite trasos teisëjui nuimti nuo jûsø dviraèio laiko registravimo daviklá. Jeigu dël kokiø nors prieþasèiø neáveikëte trasos, daviklá perduokite teisëjui. Rekomenduojame prieð poilsá dar pavaþiuoti dviraèiu apie 5min ramiu tempu.

Varþybø vieta, data:
I etapas - Vilniuje, Plytinës g. (Saulëtekis), 2008 m. birþelio mën. 8 d.
II etapas – Ignalinoje, LÞSC stadionas, 2008 m. liepos mën. 20 d.
III etapas – Anykðèiuose, Niûroniø hipodromas, 2008 m. rugpjûèio mën. 24 d.
IV etapas – Utenoje, Utenio stadionas, 2008 m. rugsëjo mën. 14 d.

Varþybø laikas:
Vaikø grupës startas 11.00 val., pagrindinis maratono startas – 12.00 val.

Registracija ir starto rinkinio iðdavimas:
Starto vietoje, nuo 9.30 iki 11.00 val.